EEC แนวโน้มการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จัดปาฐกถาพิเศษ EEC ในแนวโน้มการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและแนวทางการปรับตัวภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ของกลุ่มผู้ที่เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง และสำเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดี จาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) โดยได้
รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจาก กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ
และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มกราคม 2516

มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย มากว่า 40 ปี ผ่านกิจกรรมและบริการอันหลากหลายสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรม-สัมมนา,การเทียบโอนการศึกษาระดับปริญญา, การศึกษาทางไกล, การสอนภาษาต่างประเทศ โดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. การ
จัดประกวดให้รางวัลคุณภาพ บริการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ทดสอบทางวิชาการและวิชาชีพอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิตตำราสนับสนุนวิชาการต่างๆ มากมายภายใต้สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. อีกทั้งได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้น
ในนาม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า
Thai-Nichi Institute of Technology ที่รู้จักโดยย่อว่า TNI  มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้น  เพื่อป้อน
บุคลากรให้แก่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดปาฐกถาให้ความรู้แก่เหล่าสมาชิกและบุคคลทั่วไป

โดยคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ Mr.HIROKI MITSUMATAประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ( JETRO ) ว่าด้วยเรื่องแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย และแนวโน้มการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ที่มีต่อศักยภาพของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
( EEC )  ภายใต้งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 

การปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อโครงสร้างในการพัฒนาและขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยและเศรษฐกิจไทยโดยผู้ร่วมงานจะได้พบกับเหล่าขุนพลระดับประเทศบนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ เริ่มต้นด้วยร่วมเปิดมุมมองการค้า การลงทุนของญี่ปุ่นสู่ไทย โอกาส และศักยภาพของไทยในการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน กับบรรยายพิเศษในหัวข้อ  Eastern Economic Corridor : EEC – Investment trends of Japanese companies
ให้เกียรติโดย  Mr.HIROKI MITSUMATA President of JETROJapan External TradeOrganization (JETRO), ต่อเนื่องด้วยการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม คุณเจน  นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ   Eastern Economic Corridor : EEC และแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0”

สิ่งที่น่าสนใจของเสวนาในครั้งนี้คือ นอกจากผู้ที่ได้ร่วมรับฟังจะได้ทราบถึงทิศทางของอนาคตอุตสาหกรรมไทยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดและ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  จะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยสู่สากลได้อย่างไรแล้วงานนี้ยังเป็นการรวมตัวของเหล่าบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจและนักวิชาการจำนวนมากที่มาร่วมงาน

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า “จากนโยบาย

ของภาครัฐว่าด้วยเรื่องการผลักดันภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับ คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน ภายใต้บทบาทและพันธกิจของ ส.ส.ท.ที่มุ่งส่งเสริมและมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนจากญี่ปุ่นด้วย ซึ่งเรามั่นใจว่าการเชื่อมโยงและผลักดันศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

นายฮิโรกิ  มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ผู้บรรยายในหัวข้อ แนวโน้มและยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย กล่าวว่า “ไทยและญี่ปุ่น มีความใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะใน ด้านการลงทุน ซึ่งผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นเป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่สุด ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ จากญี่ปุ่น ได้เข้ามาลงทุนครบทุกรายแล้ว และได้ช่วยดึงให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน รายสำคัญ และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ตามเข้ามาลงทุนเพื่อป้อนให้ ผู้ผลิตรายใหญ่จำนวนมาก ดังนั้น หากเราสามารถดึงดูดให้บริษัทญี่ปุ่นใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับต้นๆ ของโลก เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น บริษัทเหล่านี้จะเป็น แม่เหล็กช่วยดึงโครงการลงทุนอื่นๆ ตามเข้ามาในอนาคต ซึ่งอุตสาหกรรม เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญของประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0”

 คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้บรรยาย ในหัวข้อ แนวทางการปรับตัวภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0
กล่าวถึงจุดเด่นของ  อุตสาหกรรม 4.0  ว่าการผลิตที่เปลี่ยนจาก
Mass Production เป็น Mass Customization นั่นก็คือ โรงงานในยุค 4.0 หรือ Smart Factory จะมีกระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบไซเบอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร ควบคุมการสื่อสาร ทำให้เกิดการผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ละราย ในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเทียบกับการผลิตในอุตสาหกรรม 3.0 ที่ผลิตสินค้าได้จำนวนมาก แต่สินค้าจะเป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งกระบวนการผลิตของยุค 4.0 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย เพราะเป็นระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คือ ประหยัดเวลา ใช้แรงงานน้อยลง และกระบวนการผลิตมีความแม่นยำน่าเชื่อถือ

สำหรับปาถกฐาพิเศษในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอข้อมูลและสาระสำคัญอันเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศในเรื่องใดนั้นยังคงเป็นหน้าที่สำคัญ
ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่ผลักดันและส่งเสริมความรู้ควบคู่การพัฒนาบุคลากรอันเป็นเจตนารมณ์สำคัญ มาตลอดระยะเวลา 45 ปี ต่อไปด้วยความภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงคู่อุตสาหกรรม  และสังคมไทยตลอดมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) www.tpa.or.th
โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1111/ 1113

ติดต่อ : คุณพีระพันธุ์   คนคง (ก๊อต)
โทร. 080 072 9477
E-mail.  peerapan@tpa.or.th

คุณศันสนีย์ กันอ่วม  (แอน)
โทร. 081 308 0474
E-mail: sansanee@tpa.or.th

คุณอริศรา คำพยา  (โบว์)
โทร. 089 992 2633
E-mail : arissara@tpa.or.th

เปิดรับสมัครอีกเวที Mrs. Noble Queen Thailand 2017

คุณยุ้ย เชิญชวนประกวดฯ
Mrs. Noble Queen Thailand 2017

ดร. กันธิชา ฉิมศิริ Mrs. International 2016 (คุณยุ้ย) ทั้งสวยทั้งใจดี  เป็นนางงามผู้มากไปด้วยความสามารถมากมาย  นอกจากจะทำงานด้านวงการบันเทิง  พิธีกร และทำหน้าที่คุณแม่แล้ว  คุณยุ้ยยังเป็นนักแข่งรถหรูซุปเปอร์คาร์อย่างรถ  Ferrari  ตำแหน่งล่าสุดของเธอ คือ แบรนด์แอมบาสเดอร์โรงพยาบาลบางมด และโรงพยาบาลบางมด ยังเป็นสปอนเซอร์หลักสนับสนุนขการประกวด Mrs. Noble Queen Thailand 2017 อีกด้วย

นอกจากนี้  ดร กันธิชา ฉิมศิริ  ยังร่วมมือกับเพื่อนๆ นางงามอีกหลายชาติ ร่วมกันทำงาน กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นจิตอาสา การทำความดี  อุทิศตนเองเพื่อตอบแทนสังคมมากมาย  อย่างเช่นโครงการที่ได้รับการตอบรับจากสาวๆ อย่าง  Beauty  Queen  International  Charity โดยการพาเพื่อนๆนางงามออกงานสังคม เลี้ยงอาหารตามสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน หรือสถานสงเคราะห์คนชรา ซึ่งแล้วแต่จังหวะและเวลา เพราะเธองานยุ่งมาก มีภาระกิจล้นตัว แต่เธอก็ยังปลีกเวลามาใส่ใจตัวเอง ครอบครัวและสังคม สมกับสโลแกนนางงามที่งามจากภายใน สู่ภายนอก ใกล้จะหมดวาระการครองตำแหน่ง  Mrs.International 2016  อีกไม่กี่เดือน เธอจะต้องอำลาตำแหน่งแล้ว แต่ภาระกิจเพื่อสังคมเธอยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง  อีกหนึ่งงานประกวดดีๆ  คือ  Mrs Noble Queen Thailand 2017   ที่เราชาวไทยจะได้ตัวแทนสาวไทยไปประกวด  Mrs Asia Noble Queen International 2017 ที่ประเทศเมียนมาร์ในวันที่ 3 กันยายน 60 ศกนี้ คุณยุ้ย ฝากเชิญชวนสาวงามที่ผ่านการมีครอบครัวแล้วมาสมัครประกวดเวทีน้องใหม่ แต่มีมาตรฐานสากล

“ยุ้ยอยากเชิญชวนสาวงามที่มีความสวยและมั่นใจ มาประกวด Mrs. Noble Queen Thailand 2017 เป็นเวทีที่ให้โอกาสดีๆ ผู้ชนะ เกียรติยศ ชื่อเสียง อย่างสมเกียรติ ได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก เวทีประกวดผู้หญิงแต่งงานแล้วอาจจะมีหลายเวทีแต่ละเวทีก็มีจุดมุ่งหมายไม่ต่างกัน กับการทำงานอุทิศตนเพื่อสังคม”

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว รีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ ช่วงอายุ 27- 48 ปี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2560  ทางแฟนเพจ Mrs. Noble Queen Thailand 2017 และจะทำกิจกรรมเก็บตัวกับกองประกวดในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560
ประกวดรอบสุดท้ายวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่หัวหินเมืองทะเลชื่อดังที่ใครๆ ก็รู้จัก ผู้ชนะจะได้มงกุฎเกียติยศ สายสะพายพร้อมเงินสด 30,000 บาท และรองอันดับหนึ่งทั้ง 2 ท่าน จะได้รับสายสะพาย พร้อมเงินสดลดหลั่นกันไป
รวมไปถึงรางวัลพิเศษอีกมากมายจากผู้สนับสนุนการประกวดฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด Mrs.Noble Queen Thailand 2017

1. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว

2. ผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้ว ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส

3. อายุครบ 27 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร และ ไม่เกิน 48 ปี

4. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้  ไหวพริบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี รูปร่างหน้าตางดงาม

5.ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกวดและดำรงตำแหน่ง

6.ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคมอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Mrs.Noble Queen Thailand 2017

7.ผู้เข้าประกวดยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของกองประกวดขณะเข้ากองประกวดและหลังได้รับตำแหน่ง

ผู้ชนะ Mrs. Noble Queen Thailand 2017 คนใหม่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Mrs Asia Noble Queen International 2017 ที่ประเทศเมียนมาร์ ในเดือน กันยายน 2560

 

ห้ามพลาด มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ ยุ้ยพร้อมเป็นกำลังใจ และจะเป็นเทรนเนอร์ให้น้องๆ ที่เข้าร่วมประกวด โอกาสดีๆ ที่จะให้สาวงาม
มาร่วมสานฝัน สู่ตำแหน่งที่มีเกียรติ กันค่ะ

Mrs. Noble Queen Thailand 2017 เป็นการประกวดที่เฟ้นหาสาวงาม
อายุระหว่าง 27- 48 ปี เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Mrs.Asia Noble Queen International 2017 ที่ประเทศเมียนมาร์ เงินรางวัลผู้ชนะ 30,000 บาท ทั้งมงกุฎ สายสะพาย รองอันดับ1 เงินรางวัล 20,000บ.พร้อมสายสะพาย รองอันดับ2 เงินสด 10,000 บาท และรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์ อีกหลายรางวัล พร้อมสายสะพาย โอกาสดีๆ ทั้งชื่อเสียงเกียรติยศมากมายที่ท่านจะได้รับจากการประกวดในครั้งนี้

การจัดการประกวดจะมีขึ้นในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ.เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2017
รายละเอียดต่างๆ ติดตามได้ทางเพจ FB: Mrs.Noble Queen Thailand

https://www.facebook.com/MrsNoble-Queen-Thailand

#เวทีเกียรติยศ #โปร่งใส #มีมาตรฐานสูง
#MrsNobleQueenThailand 2017

เคล็ดลับ การบริหารหัวใจให้แข็งแรง

รพ. หัวใจกรุงเทพ เผยพบโรคซับซ้อนทางด้านหัวใจคร่าชีวิตคนไทยเพิ่มขึ้น 

ปัจจุบัน โรคหัวใจในไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเองทุกปี จากกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีไขมันทำให้เป็นโรคไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีภาวะอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจอีกมากมาย ซับซ้อนจากเดิม ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ระดับโลกและระดับประเทศ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จึงแนะแนวทางการรักษาโรคซับซ้อนทางด้านหัวใจ สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายเสี่ยง รวมไปถึงวิธีการรักษาด้วยยาและการผ่าตัด เพื่อเตรียมรับมือกับโรค
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นพ.ประดับ สุขุม (กลาง) ผู้อำนวยการ รพ.หัวใจกรุงเทพ

นพ.ประดับ  สุขุม  ผู้อำนวยการ  รพ.หัวใจกรุงเทพ เปิดเผยว่า พบสถิติผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจมากที่สุด
ถึง 40 % และมีแนวโน้มว่าตัวเลขนี้จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังมีแนวโน้มเกิดโรคซับซ้อน   ทางด้านหัวใจมากขึ้นเช่นกัน ทำให้การรักษาโรคหัวใจในปัจจุบัน ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อช่วยให้การวินิจฉัยอย่างแม่นยำและการผ่าตัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการผ่าตัดแบบแผลเล็ก ทางเลือกใหม่ที่สะดวกปลอดภัย ฟื้นตัวได้ไวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในเวลาอันใกล้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการอดชีวิตสูงขึ้น ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคหัวใจยอดฮิตอย่างโรคเส้นเลือดแดงโป่งพอง และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ  ทั้ง 2 อาการนี้สามารถรักษาได้ หากได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

นพ.ทวีศักดิ์   โชติวัฒนพงษ์ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รพ.หัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า โรคลิ้นหัวใจรั่ว เป็นโรคที่พบมากในอายุ 40  ปีขึ้นไป ปัจจุบันเสี่ยงมาจากการติดเชื้อ เกิดภูมิต้านทานผิดปกติ  การเสื่อมสภาพของหัวใจเมื่ออายุมากขึ้น หรือบางรายเกิดจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ  จนกล้ามเนื้อหัวใจตาย ซึ่งผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์  ด้วยอาการหอบ เหนื่อย ไม่มีแรง หน้ามืดเป็นลมบ่อยๆ  อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจ เนื่องจากลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพ กรอบ แข็ง ความยืดหยุ่นน้อย และมีไขมันหินปูน เกาะ ทำให้ลิ้นหัวใจเปิดหรือปิดไม่สนิท ส่วนใหญ่ลิ้นที่มีปัญหา คือ  Mitral Valve/Aortic Valve  ซึ่งเป็นลิ้นหัวใจฝั่งซ้าย ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ มีบางครั้งพบในเด็ก แพทย์จะทาการวินิจฉัยและเลือกแนวทางการรักษา ในบางรายไม่จำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่เปิดหน้าอก  เพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แต่สามารถผ่าตัดแบบแผลเล็กที่มีความแม่นยำและปลอดภัยได้ ทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้น ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนก็น้อยลง ในรายที่ลิ้นหัวใจ Rheumatic ลิ้นหัวใจแข็ง มีการตีบ การรั่ว เกิดจากแคลเซียมไปเกาะตัวที่ลิ้นหัวใจทำให้เป็นพังพืด วิธีการซ่อมลิ้น  สามารถทำโดยการลอกแคลเซียมที่จับตัวออก และหาเนื้อเยื่ออื่นมาซ่อมแทน เพื่อให้ลิ้นหัวใจทำงานได้ใกล้เคียงปกติ หรือเหมือนเดิม แต่ในกรณี Degenerative ลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพตามวัย เช่น เอ็นยึด ลิ้นหัวใจที่ยืด หรือขาด ลิ้นหัวใจรั่ว จำเป็นต้องใช้เทคนิค  หรือวิธีการผ่าตัดมาซ่อมแก้ไขให้กับมาทำงานได้ ตามเดิม “ด้วยเทคนิคการรักษาที่มีมาตรฐานและทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้การผ่าตัด ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจส่วนใหญ่ทำให้คนไข้อาการดีขึ้น เหนื่อยน้อยลง ละผลระยะยาวจะดีกว่าการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับภาวะแทรกซ้อนจากการกินยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด

นพ.วิฑูรย์  ปิติเกื้อกูล  รองผู้อำนวยการศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รพ.หัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด  พบได้บ่อย คือ โรคหลอดเลือดแดใหญ่โป่งพอง เกิดจากหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้า (Aorta) เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย ออกมาจากขั้วหัวใจทอดยาวจากช่องอกสู่ช่องท้องและให้แขนงเป็นหลอดเลือด  ที่นำเลือดแดงไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆ ในร่างกายหลายแห่ง โรคหรือภาวะบางอย่างอาจทำให้ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้ามีความอ่อนแอ เกิดการโป่งพองขยายขนาดจนใหญ่กว่าปกติขึ้น (Aneurysm) ซึ่งเมื่อมีการโป่งขยายจนถึงระดับหนึ่งก็จะแตกทำให้เสียเลือดจำนวนมากกะทันหัน  จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบันการวินิจฉัยจนไปถึงกรผ่าตัดทำได้รวดเร็ว
ด้วยทีมแพทย์ผ่าตัดที่มีความเชี่ยวชาญ  ช่วยเสริมประสิทธิภาพและความแม่นยำของการรักษาที่ต้องผ่าตัดในระยะเวลานาน

โรคเส้นเลือดแดงโป่งพองมักไม่มีอาการนำมาก่อน  ดังนั้นผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการที่หนักแล้ว การวินิจฉัยและการรักษาจึงต้องทำอย่างทันท่วงที การตรวจสุขภาพ เอ็กซเรย์ หรืออัลตราซาวด์ การตรวจคัดกรองถือว่ามีประโยชน์มากในการช่วยวางแผนการักษาและการป้องกัน ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางหลอดเลือดทั้งร่ายกาย ได้แก่ การตรวจ ABI เพื่อดูสภาพเส้นเลือดที่ขา,การตรวจ Carotid dropper เพื่อดูเส้นเลือดแดงบริเวณที่คอที่ไปเลี้ยงสมอง,การตรวจ Aneurysm Screening เพื่อดูเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าโป่งพองขึ้นกับความเสี่ยงในการแตกสูง เช่น ปวดท้อง หรือเจ็บหน้าอก หรือมีอาการจากการที่หลอดเลือดเอออร์ต้ากดเบียดอวัยวะข้างเคียง ก็นับเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเช่นเดียวกัน ถ้าหลอดเลือดเอออร์ต้ายังมีขนาดไม่ใหญ่ถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดก็แนะนำให้ตรวจติดตามต่อร่วมกับให้ยาลดความดันโลหิตเพื่อลดแรงดันเลือดที่กระทำต่อผนังหลอดเลือด

สำหรับกาผ่าตัดเปิด (Open Repair) หรือใส่โครงลวดเพื่อรักษาหลอดแดงใหญ่ผิดปกติ (ConventionalSurgery) รพ.หัวใจกรุงเทพ มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมือในการรักษาต่างๆ  อาทิ  FMS   (Fluid Management Systim) เครื่องให้เลือด และน้ำเกลือ ด้วยความเร็วสูงพร้อมใช้ในกรณีที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดแดงใหญ่ และ  เสียเลือดจำนวนมาก Cell Saver  เป็นเครื่องมือที่นำเลือดผู้ป่วย นำกลับมาให้เพื่อลดการให้เลือดจากแหล่งอื่น ๆ ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดจากแหล่งอื่น ๆ รวมไปถึงห้องผ่าตัด Hybrid Operation Room ห้องผ่าตัดเทคโนโลยีสูง ที่สามารถผ่าตัดและฉีดสีได้ไปพร้อม ๆกัน เพื่อความแม่นยำในการใส่ขดลวดค้ำยัน  ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ฯลฯ


นพ.อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัด  โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง  รพ.หัวใจกรุงเทพ   กล่าวเสริมว่า เทคโนโลยีการผ่าตัดในปัจจุบันทำได้ดีขึ้นนอนกจากการผ่าตัดเปิดเพื่อเย็บ (Endovascular Aortic Aneurysm Repair หรือ EVAR)  คือเหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มที่อายุมาก มีปัจจัยเสี่ยงสูง โดยวิธีการนี้ภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าการผ่าตัดใหญ่เพื่อซ้อมหลอดเลือดโป่งพอง ซึ่งการผ่าตัดแผลเล็กนั้น จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลต่ำ อย่างไรก็ตาม การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

พญ.ปราณิศา เหลืองรัศมีรุ่ง  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ รพ.หัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า  การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ  จะส่งผลดีต่อสมรรถภาพร่างกายที่ดีช่วยลดอาการต่าง ๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงช่วยป้องกันและควบคุมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของรับดับไขมันในเลือด เพิ่มความสามารถการละลายลิ่มเลือดและปรับปรุงการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด ทำให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น มีสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย ปัจจุบันการการบริหารร่างกายป้องกันโรคหัวใจ (Primary Prevention)  ถูกนำมาใช้มากขึ้น  ในช่วงทำกายภาพหลังผ่าตัด ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูได้เร็ว และป้องกันการกลับมาของโรคหัวใจได้อีกครั้ง การทำกายภาพ   จะแตกต่างไปตามลักษณะของผู้ป่วย และประเภทของโรคหัวใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์เป็นหลัก

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพมุ่งเน้นในการรักษา คือ การเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัด รักษา ดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด มีเครือข่ายโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถให้คำปรึกษา หรือทำการผ่าตัด  ให้ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ด้วยกันอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการให้บริการด้านโรคหัวใจในทุกด้าน ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับ
ไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

 

ความไว้วางใจของคุณ คือ กำลังใจของเรา
รพ.หัวใจกรุงเทพ  
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร 10310

Highlights info row image
โทร. : 02 310 3000 หรือ 1719

E-mail : HEART@BANGKOKHOSPITAL.COM

ลาโกบี้ เปิดตัวช๊อปปิ้งออนไลน์

ลาโกบี้ เปิดตัวช๊อปปิ้งออนไลน์ LGBT

คุณรัฐสภา วัฒนอุตสาหพงศ์ (ประธานกรรมการบริหาร) แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ช๊อปปิ้งออนไลน์เฉพาะกลุ่ม LGBT แห่งแรกในเอเชีย เว็บไซต์ช๊อปปิ้งออนไลน์เฉพาะกลุ่ม LGBT กับคอนเซปที่ว่า 1 Fashion Marketplace For LGBT in Asia ด้วยกลุ่ม LGBT เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีเว็บไซต์ช๊อปปิ้งที่ตอบสนองกลุ่มโดยตรง

จึงขอทำหน้าที่เป็นห้างสรรพสินค้าแบบออนไลน์ ของ LGBT แห่งแรกในเอเชีย โดยมีจุดประสงค์หลักคือ การบริการกลุ่มลูกค้า LGBT ในด้านการช๊อปปิ้ง แฟชั่นโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและพอใจ เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาหลายๆประการของลูกค้ากลุ่มนี้ในการเลือกซื้อ เลือกหาเสื้อผ้า

เช่นกลุ่มลูกค้าที่เป็นทอมจะหาเสื้อผ้าผู้ชายในขนาดที่พอดีตัวใส่ยาก เราก็จะคัดสรร รูปแบบเสื้อผ้า ขนาดที่พอดี ในแบบที่กลุ่มทอมต้องการ มานำเสนอในเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยเราจะพยายามคัดสรร สินค้าที่มีคุณภาพ แฟชั่นที่กำลังนิยม เป็นความต้องการของตลาดมานำเสนออยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ลูกค้าของเรา “ไม่ตกเทรน”

เว็บไซต์ www.lagobe.com จะเริ่มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.17 น. โดยในวันแรกของการออนไลน์จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้ามาช็อปสินค้าออนไลน์แบบพิเศษสุดๆคือ ในเวลา 07.17 – 07.35 น. และ 17.17 – 17.35 น. (เท่านั้น) ลูกค้าจะได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าทุกรายการ 17% (จากราคาปกติ) และโชคชั้นที่สอง สำหรับลูกค้าที่ซื้อครบ 777 บาท รับฟรีทันทีถุงผ้า Lagobeและโชคชั้นที่สาม เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,333 บาท รับของกำนัลสุดน่ารักฟรีทันที เป็นตุ๊กตาหมี Lagobe

สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ได้ที่ www.lagobe.com (วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.17 น.) และเตรียม
รอช๊อปกันแบบเต็มที่ได้ในช่วงนาทีทอง

(เวลา 07.17 – 07.35 น. และ 17.17 – 17.35 น. (เท่านั้น)
www.lagobe.com

ฝนเทกี่ทีไม่มีคำว่าเหงา Singing In The Rain

ข้ามผ่านจากฤดูร้อน…
สู่จังหวะความท้าทายในฤดูแห่งสายฝน

ฝนตกทีไรก็ดูเหมือนจะยิ่งห่างไกลคำว่า “เหงา” ออกไปทุกที หน้าฝนนี้
ชวนเพื่อนซี้คนดี ออกมาเปลี่ยนฤดูเหงา ให้เป็นฤดูของเรา ใน Chang Music Connection Presents Singing In The Rain 2Gether  สุดยอดเทศกาลดนตรี อารมณ์ดีไม่กลัวฝน อยากชวนทุกคนโดดออกจากความเหงา แล้วมาฟังเพลงสนุกไปด้วยกัน  บนบรรยากาศสนามหญ้านุ่มๆ สุดๆ  สีเขียวชอุ่มสุดชิลล์  สนุกเต็มอิ่มไปกับเสียงดนตรี อารมณ์ดีสุด Fin กับกองทัพ Fin Food Market และกิจกรรมสุดชิคมากมายเรียกว่า  ต่อให้ฝนเทกี่ที ก็ไม่มีคำว่าเหงา  กับงานดนตรี   Chang Music Connection Present  Singing In The Rain 2Gether  อยากให้มาเปิดประสบการณ์การฟังดนตรีที่สนุก แบบไม่ซ้ำใคร ไปกับประสบการณ์ความ
ชุ่มฉ่ำ ในบรรยากาศสุดชิลล์บนพื้นหญ้าสนามกอล์ฟที่น่าทิ้งตัวทุกตารางนิ้ว ชวนคุณและเพื่อนซี้โดดออกจากความเหงาเปลี่ยนวันเศร้า ๆ ให้มีแต่เราไปด้วยกันในแบบ  2gether ข้ามผ่านจากฤดูร้อนสู่จังหวะความท้าทายในฤดูแห่งสายฝน ที่ แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ต แอนด์ คันทรีคลับ นครราชสีมา

วันนี้กับงานแถลงข่าวสุดชิว  Singing in the rain 2gether  โดย บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการจัดคอนเสิร์ต  ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ แถลงข่าว  เปิดคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการ  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ณ Billboard Café @ Siam Discovery ณ Billboard Café @ Siam Discovery  พร้อมตัวแทนศิลปิน อาทิ วง Mild , Tattoo Colour , Jelly Rocket  กอดคอร่วมพูดคุยบนเวที

​คุณญาณกร อภิราชกมล กรรมการบริหาร  บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด กล่าวว่า เทศกาลดนตรีท่ามกลางสายฝน บนสนามที่จัดงานสุดชิลล์ Singing In The Rain 2Gether เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง จากการจัด Season of Love Song 6.1 จากการฉีกรูปแบบการจัดคอนเสิร์ตบนเวทีกลางแจ้ง อย่างไม่กลัวฝน  แฟนคอนเสิร์ตผู้รักเสียงเพลงเตรียมกรี๊ดสนั่น! ไปกับเหล่าศิลปิน 9 วง ได้แก่ Room 39, Lula , Sqweez Animal, Scrubb, Paradox , Tattoo Colour , Jelly Rocket , Mild , Two Popetorn (ตู่ ภพธร) จะมาร้องเพลงสร้างความอิ่มเอม เสิร์ฟพร้อมความอิ่มอร่อยจากร้านเด็ด เมนูดังในโซนอาหารสุดฮิปที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี สร้างความอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องได้ในงานเดียวบนพื้นหญ้าที่เขียวชอุ่มของ  สนามกอล์ฟ แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ต แอนด์คันทรีคลับ   จังหวัดนครราชสีมา

ในปีนี้ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด มีความมุ่งหวังที่จะจัดโชว์บิซหรือคอนเสิร์ตอีเวนต์ ที่มุ่งการพัฒนาคอนเทนส์ใหม่ ๆ ที่แหวกแนวและแตกต่าง เพื่อเป็นทางเลือกหลักของผู้บริโภค  ที่ต้องการสร้างสีสัน  ความสนุกให้กับชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต เก่ ๆ ที่จะเปลี่ยนวันเหงาๆให้เป็นวันของสองเรา “Chang Music Connection Present “Singing In The Rain 2Gether” ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม นี้ ชวนเพื่อนรัก…มาซื้อบัตรราคา 1,200 บาท และพิเศษกว่าถ้ามาคู่ 2gether ซื้อบัตร 2 ใบ ราคาใบล่ะ 1,000 บาท เฉพาะ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เท่านั้น

Chang Music Connection Present “Singing in the rain 2gether”
เตรียมเปิดประสบการณ์การฟังดนตรีที่สนุก ไม่ซ้ำใคร ในเทศกาลดนตรีกลางสายฝนปีที่ 2 และเตรียมกรี๊ดสนั่นไปกับเหล่าศิลปินสุดป๊อป
Artist : Room 39 / Lula / Sqweez Animal / Scrubb / Paradox /
Tattoo Colour / Jelly Rocket / Mild / Two Popetorn

Singing in the rain 2gether มาเปลี่ยนฤดูเหงา…ให้เป็นฤดูของเรา
สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
โทร. 02 105 3833, 08 9811 1901
แฟนเพจ www.facebook.com/singingintherainfest
Singing in the rain 2gether
August 5 @ 6:00 pm – 10:00 pm.

วันจัดการแสดง : วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ : สนามกอล์ฟ แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ต แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดนครราชสีมา (เขาใหญ่-ปากช่อง)
ผู้จัด : CREATE INTELLIGENCE

Chang Music Connection Presents Singing In The Rain 2Gether
สถานที่แสดง : แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ต แอนด์ คันทรีคลับ, นครราชสีมา,
ประตูเปิด : ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที
วันจำหน่ายบัตร : ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ราคาบัตร : 1,200 บาท

 

BEST FRUIT EXPORT GATEWAY จัดประกวดผลไม้ไทย

สวนนงนุชพัทยารุกตลาดผลไม้

สวนนงนุชพัทยา จากสวนสวยระดับโลก สู่การเป็นจุดศูนย์รวมผลไม้เกรดพรีเมียม ให้คนไทยได้รับกินผลไม้คุณภาพเกรดส่งออก ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก BFEG – BEST FRUIT EXPORT GATEWAY  ระดมผู้ค้าชาวสวนร่วมเปิดตลาดใหม่แห่งตะวันออก พบกับที่สุดของผลไม้ จากทั่วประเทศ อาทิ ส้มโอหวานฉ่ำคุณภาพส่งออกจากสวนส้มโอไทยทวี รางวัลพระราชทานผลไม้ชนะเลิศ 5 ปีซ้อน , ผลไม้จากสวนละไม จ.ระยอง สุดยอดสวนผลไม้พันธุ์ดีนานาชนิด ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ ชมพู่ ลำไย สละแก้วมังกร ลองกอง มะเฟือง มะยงชิด องุ่น , การประชันกันระหว่างทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก้านยาวจากภาคตะวันออก พันธุ์หลง / หลินลับแลจากภาคเหนือ และพันธุ์สาลิกาจากภาคใต้ , กล้วยไข่เงินล้าน กล้วยไข่ส่งออกกิโลกรัมละ 100 บาท

โดยคุณสุพล ลิมป์รัชดาวงศ์ กลุ่มผู้ผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออก อ.สอยดาว จ.จันทบุรี , น้ำผึ้งไทยเกรดพรีเมี่ยม โดยสมาคมเกษตรกรเลี้ยงผึ้งไทย และสุดยอดผลไม้อื่นอีกมากมาย การออกร้าน นิทรรศการ HOTTY FRUITY สุดยอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อาทิ เครื่องวัดความอ่อนแก่ของทุเรียนด้วยคลื่นไมโครเวฟ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ระบบการผลิตเกษตรอัจฉริยะ Smart Argriculture จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. , 10 สุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตรจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สุดยอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ จากภูธนเกษตร และ บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ร่วมถึงกิจกรรมการแสดงต่างๆ

โดยมีจุดประสงค์การจัดงานนี้ว่า “งานนี้จะเป็นการรวมรวบผลไม้ที่ดีที่สุด อร่อยที่สุด มาไว้ที่นี่ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรผู้ปลูกไม้หลายภาคส่วน และนักวิชาการ หน่วยงานราชการในการเข้าร่วมจัดงานนี้ และทางสวนนงนุชพัทยา โดยคุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา มีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้สวนนงนุชพัทยากลายเป็นศุนย์รวมผลไม้เกรดพรีเมี่ยม เพื่อให้คนไทยได้รับประทานผลไม้คุณภาพเกรดส่งออก โดยทางสวนนงนุชพัทยาจะเป็นทั้งผู้คัดเลือกและตลาดกลางให้ด้วย โดยมีตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพคือ
 BFEG ย่อมาจากคำว่า BEST FRUITS EXPORT GATEWAY

โดยขณะนี้ส่วนนงนุชพัทยาได้จับมือกับผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
ในการกำหนดคุณภาพ การคัดเลือกผลไม้ต่างๆเพื่อรองรับการส่งออก
ทั้งนี้ สวนนงนุชพัทยามีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกผลไม้เพื่อนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว และยังได้ร่วมมือจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
ในการกำหนดมาตรฐานยิ่งทำให้มั่นใจว่า ผลไม้ทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาที่ีตรงนี้เป็นผลไม้ที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ สวนนงนุชพัทยาเองพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางข้อมูลทางวิชาการในการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและดูแลด้านการตลาด เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าทั้ง การผลิตและการตลาดให้กับผลไม้ไทยของเราอย่างมาก

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ.ห้องแถลงข่าว สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี  สวนนงนุชพัทยา โดยนายณพลกิตตน์ โสดร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพัมธ์สวนนงนุชพทยา และ นายนรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ , พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา , นายชาตรี  บุญนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง,
นายวัชรพล สารสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน BEST FRUIT EXPORT GATEWAY โดยจะจัดขึ้น
ในวันที่  22 – 25 มิถุนายน 2560นี้ โดยในงานนั้น จะมีการจัดการประกวดผลไม้

ตางรางการประกวดผลไม้
วันที่ 22 มิถุนายน 2560   การประกวด ทุเรียน – มะม่วง

วันที่ 23 มิถุนายน 2560   การประกวด มังคุด – ลองกอง

วันที่ 24 มิถุนายน 2560   การประกวด เงาะ – ส้มโอ

วันที่ 25 มิถุนายน 2560   การประกวด ขนุน – สัปรด

ข้อมูลเพิ่มเติมสวนนงนุชพัทยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : (Call Center) 088-5075000
เว็บไซต์ : http://www.nongnoochtropicalgarden.com/th/
เฟสบุ๊คส์ : https://www.facebook.com/Garden.Nongnooch/?fref=ts

 

 ilovePAY ทำดีเพื่อสังคม

แอพพลิเคชั่น  ilovePAY ทำดีเพื่อสังคม

บริษัท บางกอกบิซิเนส ออนไลน์ จำกัด ผู้ดำเนินงานธุรกิจหยอดเหรียญและ ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์อีกทั้งยังมี แอพพลิเคชั่น  ilovePAY บริการระบบเติมเงิน ชำระบิล ที่ครอบคลุมทุกบริการตลอด 24 ชม.ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ไอดี  เลิฟทุกค่าย จ่ายทุกบิล แอพพลิเคชั่นเติมเงินมือถือ และ ชำระบิล 24 ชม.

 

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 5)

ภายใต้การบริหารงานของคุณ วีรสุภางค์ ศศิอานนท์
เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ

โอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการคืนกำไรสู่สังคม โดยทั้งผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม IloveIdo ครั้งที่ 2
ในธีม  รักษ์ไทย (ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น ผู้ชายผ้าขาวม้าคาดเอว)
มีวงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิง และ มอบสิ่งของทั้งของกินของใช้ที่จำเป็น พร้อมด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 5)

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ เดือน
งานนี้มี คุณอนุสรณ์ ยอดปราง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นแม่แรงในการจัดงาน ถือโอกาสนี้เลี้ยงฉลองวันเกิดพีอาร์สาวสวย พี่หนุ่ย สาวน้อยร้อยกิโล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คนเก่ง ได้ทั้งทำบุญและเลี้ยงลูกน้องในโอกาสเดียวกัน

Sunday Brunch & Cars Show

ขับรถคลาสสิค ไปเพลิดเพลินกับ
บุฟเฟต์ ซันเดย์บรั๊นซ์ 
ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

อาทิตย์นี้  11 มิถุนายน 60  Enjoy our famous Sunday Brunch รวมพล
คนรักรถคลาสสิค พบปะสังสรรค์มาอิ่มอร่อยกับซันเดย์ บรั้นช์ ที่ที่คุณจะได้พบกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานชาติเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์ ซันเดย์บรั๊นซ์  โดยกลุ่มผู้ชื่นชอบสะสม รถคลาสสิคโบราณ  เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งตำนานสืบไป

เพื่อให้สมาชิกของชมรม มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ของรภยนต์รุ่นต่างๆ ของเมอร์เซเดส-เบนซ์
และรักษาตำนานอันทรงค่าทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโลโนยีที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ของรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกของชมรมรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ทุกรุ่น

คุณนฤมล เฑียรฆโรจนกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ให้การต้อนรับ

ความชื่นชอบรสคลาสสิคของ  คุณสยาม  เศรษฐบุตร  ประธานเมอร์เซเดส-เบนซ์ คลับ (ประเทศไทย) วันอาทิตย์นี้ได้เรียนเชิญกลุ่มสมาชิกร่วมพบปะสังสรรค์และเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์ ซันเดย์บรั๊นซ์ และกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิกชมรม ที่ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ในงานนำรถเบนซ์คลาสสิค ที่บรรดาสมาชิกผู้ที่สะสมนำมาโชว์ให้ ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมกันอย่างภาคภูมิใจ

คุณนฤมล เฑียรฆโรจนกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด และพีร จารุปราณ ผุ้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า ให้การต้อนรับคณะชมรมเมอร์เซเดส เบนซ์ คลับ ประเทศไทย  โดยมี คุณคริสตินา เศรษฐบุตร ร่วมด้วย

ชวนสมาชิก พบกันที่ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกต้อนรับกลุ่มสมาชิกคลับที่ชื่นชอบรถคลาสสิค เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ให้บริการทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.30 – 15.00 น.

มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ ส่องความอลังการที่คงไว้ซึ่งความคลาสสิก ของสะสมสุดรัก เต็มไปด้วยเหล่ารถโบราณสุดคลาสสิคมากที่สุดในประเทศรถยนต์คลาสสิค รถแต่ละคันถือเป็นของสะสมที่มีมูลค่าสูง ที่บรรดาสมาชิกผู้ที่สะสมนำมาโชว์ให้ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมกันอย่างภาคภูมิใจ  การที่คนรักรถ เหล่านี้ได้ยอมนำรถสุดรักสุดหวงของตนเองออกมาเผยโฉมในครั้งนี้ ต้องเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่สุด พิเศษจริงๆ


อร่อยคุ้มค่าและประทับใจมาก เปลี่ยนวันอาทิตย์ของคุณ เป็นวันที่ยอดเยี่ยมและน่าจดจำ มาอิ่มอร่อยกับซันเดย์ บรั้นช์ ที่ที่คุณจะได้พบกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานชาติมากมายที่ให้คุณได้เลือกทาน อาทิ อาหารญี่ปุ่น ชูชิ ซาชิมิ, อาหารไทยดั้งเดิม, อาหารอิตาเลียน พิซซ่า สปาเกตตี้ อีกทั้งยังมี กุ้งแม่น้ำ หอยนางรม หอยแมลงภู่สดๆ มากมาย ผลไม้ต่างๆ ด้านอาหารหวานก็มีทั้ง เค้กรสชาติต่างๆ ไอศกรีม บราวนี่ ชีสเค้ก นอกจากนี้ ท่านยังสามารถลิ้มรสชาติไวน์แดงและขาวและค๊อกเทล ได้ไม่อั้น

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ณ ห้องอาหารเดอะสแควร์
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02 131 1111

 

 

 

ซื้อกันสนั่นเมือง ผลไม้คุณภาพ ผลไม้วัชมนฟู๊ด

วัชมนฟู้ดขานรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
นาทีทองถูกมาก บอกเลย

อาทิตย์นี้มาชวนสาวๆ รักสุขภาพ  ไปเดินเทียวงานงานมหกรรมผลไม้เกรด
พรีเมี่ยมจากต่างประเทศราคาสุดช็อค สดๆ คุณภาพดีๆ ผลไม้สดๆ คุณภาพเริ่ดๆไว้ทานกันค่ะ

เก้า จิรายุ ละอองมณี มาเป็นผู้สร้างสีสัน เนื่องจากเป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่ ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ คือ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี

วัชมนฟู้ด ขานรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เตรียมสร้างฮับในเมืองรุกตลาดเด็ก 20 อัพ  เป็นการย่อประเทศไทยให้เล็กลง ผู้ค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าเก่า เป็นข้อดีทั้งต่อตัวผู้ค้า และผู้บริโภค ทุกอย่างเชื่อมต่อกันง่าย เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่วัชมนฟู้ด ไม่เคยเปลี่ยนแปลง  คือ ความคงเส้นคงวา ในคุณภาพ และมาตรฐานที่มี ด้วยราคาที่สมเหตุ สมผล ภายใต้ความสด สะอาด ปลอดภัย เพราะวัชมนฟู้ดใส่ใจในทุกๆ เรื่องของผู้บริโภคเสมือนดั่งคนในครอบครัว เสมอมา

เพื่อสร้างฐานในอนาคตผลไม้วัชมน ผลไม้เพื่อคุณ เน้นเรื่อง คุณภาพของผลไม้และความซื่อสัตย์ เป็นหัวใจสำคัญ ผู้ส่งออกผลไม้รายใหญ่ในไทยการเปิดเสรีการค้าผักผลไม้ไทย-จีน เป็นโอกาสให้พ่อค้าจีน ที่เคยเป็นลูกค้าวัชมนฟู้ด หันมาทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกผลไม้ไทยเอง ส่งผลให้เกิดการดัมพ์ราคาขายอย่างหนัก วันนี้วัชมนฟู้ด ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศ ส่งสินค้าใหม่ๆ ให้มาเป็นผู้บุกเบิกตลาด มีทั้งส้มจุก สตรอเบอร์รี่ แอปเปิ้ล จากเกาหลี และญี่ปุ่น แอ๊ปเปิ้ลแจ๊ส แอปเปิ้ลพันธุ์เป็นที่นิยมในตลาด โดยการใส่แคแรคเตอร์กับสินค้าให้เป็นผลไม้สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่มีมีสไตล์เฉพาะตัว มีพลัง กินแล้วสดชื่น สไลด์บาง วางขายในสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ท็อป , วิลล่า มาร์เก็ต

วัชมนฟู้ด จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลไม้เกรดพรีเมี่ยมทุกชนิด เบอร์ 1 ของประเทศไทยด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี กล่าวว่าประเทศไทยเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0   เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคการบริการมากขึ้นบริษัทฯ ได้มีการตั้งรับ  โดยสร้างช่องทางการสื่อสารในการเข้าถึงผู้บริโภค  ช่วงสิ้นปี – ต้นปีหน้า  บริษัทฯ มีโครงการสร้างส่วนกระจายสินค้าในเมือง  โดยตั้งเป้าขายผลไม้ภายใน
Shop/ Hub กระจายสินค้าให้มีความหลากหลายอาทิ แบบขายปลีกทั่วไป, แบบจัดเป็นกิ๊ฟเซต และจัดเป็นกระเช้าพรีเมี่ยม อีกทั้ง โปรเจ็ค
Ready – To – Eat ในชุด Happy Meal ให้กับร้าน McDonald
และการขยายไลน์สินค้าไปสู่การทำ Catering ให้กับงานเลี้ยงต่างๆ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมดึง เก้า จิรายุ ละอองมณี มาเป็นผู้สร้างสีสัน เนื่องจากเป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่ ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ คือ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี

นางสาววิภาวี วัชรากร กรรมการผู้จัดการบริษัท วัชมนฟู้ดจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายผลไม้เกรดพรีเมี่ยมทุกชนิด อันดับ 1 ของประเทศไทย กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญ อย่างหนึ่ง คือ การเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคการบริการมากขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ภาคเศรษฐกิจให้มีการตื่นตัว แข่งขันทั้งทางด้านคุณภาพ และบริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งรับ และพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับนโยบาย ในหลายด้าน อาทิ การทำการตลาดออนไลน์ โดยสร้างช่องทางการสื่อสาร ในการเข้าถึงผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ หรือโปรโมชั่นได้อย่างรวดเร็วเช่น เฟสบุ๊ค, อินสตราแกรม เว็บไซต์ และ LINE@ เป็นต้น

ช่วงสิ้นปี – ต้นปีหน้า บริษัทฯ มีโครงการสร้างส่วนกระจายสินค้าในเมือง ที่สามารถเป็นได้ทั้งส่วนกระจายสินค้า (Hub) และหน้าร้าน (Display) ไปในตัว เพื่อเป็นการย่นระยะทางการขนส่งสินค้าให้ใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถรักษาคุณภาพสินค้า ความสด ได้มากขึ้นกว่าการกระจายสินค้าจากสำนักงานใหญ่โดยตั้งเป้าสินค้าภายในส่วนกระจายสินค้า ให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด อาทิ แบบขายปลีกทั่วไป, แบบจัดเป็นกิ๊ฟเซต และจัดเป็นกระเช้าพรีเมี่ยม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยปัจจุบันมีการทำ โปรเจ็ค Ready – To – Eat ในชุด Happy Meal ให้กับร้าน McDonald และการขยายไลน์สินค้าไปสู่การทำ Catering ให้กับงานเลี้ยงต่างๆ อีกด้วย

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด “มหกรรมผลไม้เกรดพรีเมี่ยม ราคาสุดช็อค!” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 19 มิถุนายน 2017 ถือว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Apple Jazz แพ็คละ 100 บาท ลดเหลือ 9 บาท และเชอรี่แพ็คละ 200 บาท ลดเหลือ 39 บาท ที่ผู้บริโภคมีการบอกต่อกัน และมียอดขายสูงกว่าสินค้าตัวอื่น บริษัทฯ ทำการเน้นกิจกรรม “เชียร์ชิม” เพื่อจูงใจผู้บริโภคหน้าใหม่ให้ได้ลิ้มรส และทำการซื้อต่อไป โดยงบประมาณในการทำการตลาด กิจกรรม

ในครั้งนี้  เก้า จิรายุ ละอองมณี  เป็นผู้สร้างสีสัน เนื่องจากน้องเก้า มีความ
เป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่ ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย คือ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี เป็นฐานลูกค้าต่อไปในระยะยาว เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ มีความต้องการทดลองสิ่งใหม่ ที่มีคุณภาพ และทันสมัย ใส่ใจในเรื่องภาพลักษณ์ และคุณภาพเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความท้าทายตรงต่อทัศนคติของสินค้าจากวัชมนฟู้ด ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือ ความคงเส้นคงวา ในคุณภาพ และมาตรฐานที่มี ด้วยราคาที่สมเหตุ สมผล ภายใต้ความสด สะอาด ปลอดภัย เพราะวัชมนฟู้ดใส่ใจในทุกๆ เรื่องของผู้บริโภคเสมือนดั่งคนในครอบครัว เสมอมา สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ จากวัชมนฟู้ด ได้ที่ Facebook : Vachamon food   “นางสาววิภาวี  กล่าวสรุป

เก้า จิรายุ ละอองมณี นักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยโจ๋ ร่วมกิจกรรรมภายในงาน
บริษั วัชมนฟู้ด จำกัด นำผลไม้เข้าจากต่างประเทศมากมาย ในราคาสุดคุ้ม
นาทีทอง…วันสุดท้าย ช้อปปิ้งผลไม้เกรดพรีเมี่ยมราคาสุดช็อคกว่า 90%
ในงาน มหกรรมผลไม้เกรดพรีเมี่ยมราคาสุดช็อคงานจัดขึ้น
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 -15.00 น  ณ ลานกิจกรรมชั้น G หน้าศูนย์เอไอเอสฝั่งโรบินสัน ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

ราคาสุดคุ้มขนาดนี้ ห้ามพลาดนะคะ
กิจกรรม นาทีทอง ทุกวันที่ 6-19 มิถุนายน  2560
นะคะ รู้ยัง!! อย่าลืมนะคะ มาเจอกันได้ทุกวัน
ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โซนโรบินสัน หน้าร้าน เอไอเอส
ราคาสุดคุ้มขนาดนี้ ห้ามพลาดนะคะ

ลองรึยังคะ คุณภาพดีขนาดนี้ สั่งสิคะ…รออะไร
ผลไม้คุณภาพผลไม้วัชมนฟู๊ด
Facebook : Vachamon food  
สอบถาม โทร. 02-902 9989

ค้นหาความลับตัว G

ได้เวลาชวนทุกคนมาค้นหาความลับตัว “G”


ปริศนาตัว  G  ได้เวลาการเผยตัวตนแล้ว

คุณรัฐสภา วัฒนอุตสาหพงศ์ (ประธานกรรมการบริหาร)
บริษัท ลาโกบี้ จำกัด

จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวอย่างเป็นทางการ  กับ ธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ของคนเฉพาะกลุ่ม (LGBT) ที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ได้อย่างเต็มที่

ธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ของคนเฉพาะกลุ่ม (LGBT) ที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์

โดยให้ชื่อธุรกิจนี้ว่า  Lagobe
งานครั้งนี้จัดขึ้นใน  วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน  2560

เวลา  15.00 – 17.00 น.
ณ. ห้อง Breeze & Garden Terrace  ชั้น  8

FOUR POINTS BY SHERATON BANGKOK
โรงแรม โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ
(บีทีเอส อโศก/เอ็มอาร์ที สุขุมวิท)
4 สุขุมวิท ซอย 15, ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

ToptoTravel อยากกินอะไร อยากเที่ยวที่ไหน อะไรมาใหม่จัดไป … ตามอำเภอใจ