Category Archives: Lifestyle

วัตถุดิบทดแทน ที่มาจากการรีไซเคิลขยะ แปรรูปเป็นพลังงานทดแทน

กระบวนการผลิตแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน!

กพร. ตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนด้านแร่ โลหะ และสารประกอบโลหะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 เน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ตัวอย่างเศษวัสดุต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้รีไซเคิล

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า… ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรมที่เน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม การสร้างการมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กพร. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น

โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งวัตถุดิบจากแหล่งแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Resources หรือ Primary Raw Materials) วัตถุดิบทดแทน ที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย (Secondary Raw Materials) และวัตถุดิบขั้นสูง (Advanced Raw Materials) ที่เป็นแร่ โลหะ สารประกอบโลหะชั้นคุณภาพสูง เพื่อรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ชีวภาพ และ  เคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือ Mega Projects ของรัฐบาล ซึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ยกเว้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) และโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ดังกล่าว จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นแร่ โลหะ สารประกอบจากแร่และโลหะ ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพสูง
มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

อพร.เดินชมผลงานจากการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ในเรื่องของวัตถุดิบทดแทนที่มาจากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย กพร. ได้ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย เพื่อแยกสกัดแร่และโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน หรือที่เรียกกันในหลายประเทศว่า   “การทำเหมืองแร่ในเมือง”
หรือ “Urban mining” โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการนำขยะ วัสดุเหลือใช้ รวมถึงผลพลอยได้ (By-products) จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากร ทดแทนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society
โดยอาศัยจุดแข็งของกรมฯ ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแต่งแร่ และด้านเทคโนโลยีโลหการ ซึ่งเป็นรากฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล ร่วมดำเนินงานกับที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้วัสดุเหลือใช้และกากของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเฉลี่ย 50 ล้านตันต่อปี กลายเป็นแหล่งวัตถุดิบด้านแร่ โลหะ และพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากผู้ประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลจาก กพร. พบว่า ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศจากการลงทุนและ/หรือการรีไซเคิลของเสียเป้าหมาย 100–130 ล้านบาทต่อปี ซึ่งปัจจุบัน กพร. มีเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสีย รวม 69 ชนิด โดย 39 ชนิด ได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบของ กพร. ซึ่งมีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

และภายใน  เดือนสิงหาคม 2561 นี้  กพร. จะเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทค
โนโลยีรีไซเคิลของรัฐแห่งแรกของประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และขยายผล
ไปสู่โรงงานต้นแบบ (Pilot scale) เพื่อผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการรีไซเคิล และการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นตามหลักวิชาการ โดยจะสามารถรองรับการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล
ให้แก่ผู้ประกอบการ  ทั้งใน Lab scale และ  Pilot scale ได้ไม่น้อยกว่า
200 รายต่อปี

ประเทศไทยมีขยะหรือของเสียเกิดขึ้นเฉลี่ย 50 ล้านตันต่อปี เป็นของเสียครัวเรือน 25-26 ล้านตันต่อปี   โดยมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในประเทศเฉลี่ยเพียง 18-20% และของเสียอุตสาหกรรม 25-30 ล้านตันต่อปี โดยมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในประเทศเฉลี่ย 70-75% ซึ่งหากสามารถเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ของเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรมได้อีก 10% มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ หรือของเสียที่มีประสิทธิภาพ  และครบวงจรตั้งแต่กิจกรรม/กระบวนการที่ก่อให้เกิดของเสีย กระบวนการคัดแยก การจัดเก็บรวบรวม การขนส่ง การรีไซเคิล การบำบัด และการกำจัด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลในประเทศ คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มในประเทศจากการลงทุน/การนำของเสียเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยกุญแจสำคัญ คือ การสร้างความร่วมมือแบบ 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ผมมองว่า ด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถเปลี่ยนขยะหรือของเสียให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนที่สำคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศได้ ดังเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งหลายประเทศไม่มีแหล่งแร่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society
-นายวิษณุ กล่าวทิ้งท้าย

พร้อมกันนี้ กพร. เตรียมจัดสัมมนาหัวข้อ “Innovation for materials value-added” มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายทิศทางความต้องการใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 15.45 น. ณ ห้องวาสนา 6 – 8 ชั้น 3
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 3555
www.dpim.go.th

อร่อยเด็ดถึงเจ็ดโลก! ลองยังอาหารไร้เนื้อสัตว์อาหารเพื่อสุภาพ

Ben Flavour Restaurant อาหารสุขภาพ

การดูแลเอาใจใส่สุขภาพ อย่ารอจนกว่า คุณจะป่วยแล้วค่อยหามาทาน
ต่อไปนี้  หันมาเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพอาทิตย์ละครั้ง เราไม่สามารถลดละเลยได้ก็จริง แต่เราสามารถเลือกบริโภคได้ เริ่มต้นง่ายๆ จากการกินอาหารเมนูอาหารมังสวิรัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพโดยเริ่มต้นจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารสุขภาพสไตร์คนรักสุขภาพ แบบคนรุ่นใหม่เราใส่ความคิดสร้างสันลงไปรสนิยมรสชาติ “อย่างจุดเด่นของอาหารจีน ต้องไม่มันรสชาติกลมกล่อม วัตถุดิบเครื่องปรุงจะต้องดี ใส่ใจพิถีพิถันเป็นเรื่องสำคัญ

วันนี้แนะนำร้านอร่อย ย่านพระราม 9  สำหรับคนรักการกินผัก หลากหลายเมนูที่นี่เลือกสรรคสูดรเด็ดสุดเด็ดโดยเฉพาะ  เมนูที่ช่วยล้างพิษ พิชิตโรค Benflavour (เบน เฟลเวอร์) ร้านอาหารมังสวิรัติ อาหารหน้าตา รสชาติอร่อย และหากินไม่ได้ที่ไหน เพราะ ที่นี่อาหารเจ และมังสวิรัติ 100 เมนู

สูตรอาหารมังสวิรัติไม่ได้มีแค่เมนูผักเพื่อสุขภาพเท่านั้น ตอนนี้กลับเป็นตัวเลือกและหลักปฏิบัติต้นๆ สำหรับคนที่อยากดูแลรูปร่าง การที่เราอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

นอกเหนือจากการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอแล้ว การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เลือกอาหารที่สะอาด มีประโยช์ต่อร่างกาย ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ร้านอาหาร เบนเฟลเวอร์  ร้านเดียวในกรุงเทพ ที่มีอาหารให้เลือกหลายรสชาติการตกแต่ง รวมไปถึงการบริการทุกอย่าง เป็นเทสของ Ben FLavour

วรัญญู ชัยเฉลิมมงคล (เบน) ฟู้ด เจ้าของร้าน Ben FLavour

วรัญญู ชัยเฉลิมมงคล (เบน) ฟู้ด เจ้าของร้าน Ben FLavour เชฟหนุ่มที่ไม่ได้เรียนการทำอาหาร  แต่มีความสามารถสร้างสรรค์เมนู อาหารเจ และ มังสวิรัติ ได้อย่างลงตัว ตอนเด็กรักการทำอาหาร  เป็นลูกมือแม่ในครัวเสมอ   (แม่เป็นคนเวียดนาม พ่อเป็นคนจีน) ประสบการณ์ดีดีเหล่านี้เกิดจาก ครอบครัวเปิดร้านอาหาร ได้ช่วยเป็นลูกมือพ่อ-แม่ ช่วยให้ชิม ช่วนเตรียมวัตถุดิบ ช่วยปรุงซึมซับเทคนิคมาเป็นสุดยอดเชฟชื่อดังจนถึงทุกวันนี้

จาก “Veggie Fusion” และต่อยอดมาเป็นร้านอาหาร Ben Flavour Restarant

อาหารเจ และ มังสวิรัติ  อร่อยและสวยงามอย่างเหลือเชื่อ คุณเบน บอกว่าเริ่มต้นตัดสินใจเปิดร้าน เพราะเป็นคนชอบทำอาหารมาก และอาหารประเภทที่ทานแล้วได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ และการชอบเสิร์ฟอะไรแปลกๆ  ได้ลองลงมือด้วยตัวเอง   หลายเป็นจุดเริ่มต้นของร้าน Ben FLavour

สายเฮลธ์ตี้ผู้รักสุขภาพโดยเฉพาะ มาดูกันว่า อาหารสุขภาพ อาหารมังสวิรัติกินอะไรได้บ้าง?  เมนูอาหารเจ และอาหารมังสวิรัติที่ห้ามพลาด วันนี้มาดูเมนูอร่อยๆ ทานกันค่ะ

ขนมปังตับบด Ben FLavour
หมี่อายุยืน Ben FLavour
ข้าวหม้อแม่นาก Ben FLavour
ยำมะเฟือง Ben FLavour
จานนี้ของแนะนำ ปลาม้วนผักสด Ben FLavour

เบน ‘เฟลเวอร์’ มีความตั้งใจอยากให้ลูกค้าได้ทานอาหาร มังสวิรัติ เพื่อสุขภาพที่ดี ทุกเมนูสร้างความแตกต่าง และ สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมตื่นตัว บรรจงสร้างเมนูพิเศษขึ้นด้วยมากกว่า 100 เมนู ทุกเมนูถูกคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน การเลือกอาหารที่สดใหม่ สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ

จุดเด่นของ เบน เฟลเวอร์ รสชาติของอาหารทุกจาน ต้องไม่มัน กินแล้วไม่เลี่ยน รสชาติกลม อาหารหน้าตาออกมาน่าทาน

บรรยากาศและการตกแต่งร้าน สไตล์อาเซียน  Mix & Matched Traditional  มีกลิ่นอายสไตล์จีน ผสมเวียดนาม ด้วยการเอาของสะสมมาตกแต่งร้าน จึงออกมาดูเก๋ๆ กลิ่นอายจีนๆ  โดยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์คลาสสิกแอนทีค สไตล์การตกแต่งที่โดดเด่นและเมนูอาหารที่อร่อยและได้สุขภาพ แต่ในบรรยากาศแบบนี้สามารถเสิร์ฟอาหารได้ทุกประเภท

ร้านอาหาร เบนเฟลเวอร์ (Ben Flavour Restaurant) ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เมนูของร้านไม่เหมือนใครในโลก มีหลายอย่างที่คุณจะไม่สามารถหากินได้ที่ไหนในโลกนี้ทุกเมนูเป็นอาหารมังสวิรัติ ปราศจากเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดี อิ่มท้องและอิ่มบุญไปพร้อมกัน

เพื่อนๆ  มีเวลาลองแวะไปชิมกันนะคะคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักสุขภาพ อิ่ม อร่อย และได้บุญด้วย มาทานที่ ร้านเบน เฟลเวอร์ ได้ทานอาหารเจ และ มังสวิรัติสัตว์สไตล์ฟิวชั่น อาหารสุขภาพสไตล์คนรุ่นใหม่ เลือกออกร้าน จัดงานเลี้ยง ด้วยอาหารสุขภาพสไตล์คนรุ่นใหม่  Toptotravel แนะนำร้านนี้ค่ะ

เบนเฟลเวอร์ Ben Flavour Restaurant
ที่อยู่ : 589-589/1 ซ.พระรามเก้า ซอย 51 ถ.พระราม 9 สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 096 191 9159
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Benflavour

Nyx Professional Makeup

ผู้สนับสนุนหลักรายการเรียลริตี้ที่แซ่บที่สุด
ในสามโลก Drag Race Thailand

พร้อมแปลงโฉมชาว Drag Queen ให้เฟียซโลกตะลึง เป็นครั้งแรกที่ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) แบรนด์โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพสุดเปรี้ยวจากแอลเอ นำโดย นาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรวดี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ วิลาสินี ภาณุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสินค้าเมคอัพ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด รุกตลาดเมคอัพให้แซ่บตั้งแต่ต้นปี ต่อยอดแคมเปญ LUV OUT LOUD เป็นแรงผลักดันให้สาวๆ ลุกขึ้นมาแสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองและรักตัวเอง ส่งกลยุทธ์สปอนเซอร์ชิพ เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและเอ็กซ์คลูซีฟเมคอัพใน “Drag Race Thailand”


รายการเรียลริตี้สุดฮอตเอาใจชาวสีม่วงที่จะมาสั่นสะเทือนทั้งวงการ พร้อมส่ง statement สุดเก๋ LUV YOUR MAKEUP OUT LOUD มาเป็นแรงผลักดันให้ผู้เข้าแข่งขันที่มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ รายการ #DragraceTH ยังได้ อาร์ต-อารยา อินทรา สไตล์ลิสต์ตัวแม่ของแม่มาการันตีความแซ่บสะพรึง พร้อมแผดเผาไหม้เปลือกปลอมของทุกคนในรายการ NYX Professional Makeup พร้อมแล้วที่จะแปลงโฉมชาว Drag Queen ให้เฟียซขนลุกขั้นสุด เล็กๆไม่ ต้องใหญ่เท่านั้น พร้อมดึงคอนเทนต์รายการต่อยอดสื่อสารกับผู้บริโภคเมคอัพจังกี้ในโซเชียลมีเดีย พูดเลยว่าห้ามพลาดค่ะซิส รับรองว่าเมคอัพของชาว Drag queen จะต้องเปรี้ยวซ่าทะลุจอแน่นอน ออนแอร์ให้ชาวไทยได้ชมเร็วๆนี้ที่ #LINETV

สามารถติดตามแคมเปญ LUV OUT LOUD พร้อมร่วมแชร์ความรักในแบบของซิสได้แล้วที่ www.nyxproluvoutloud.konvy.com

Facebook: NYX PROFESSIONAL MAKEUP THAILAND, Instagram: @nyxcosmetics_th และ Youtube: NYX PROFESSIONAL MAKEUPTHAILAND พร้อมพบกับ LOL Charity Kit สำหรับนิกซ์เตอร์สายแซ่บ ได้แล้ววันนี้ที่ NYX PROFESSIONAL MAKEUP shop ทั้ง 11 สาขา ไม่รวมในห้างสรรพสินค้าและ EVEANDBOY

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.nyxproluvoutloud.konvy.com

#LuvOutLoudth #nyxcosmeticsth

ร่วมเชียร์ Mister Supranational Thailand 2017

พร้อมเกินร้อยทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย

เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 19 พย. 2560 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ตัวแทนจากประเทศไทย “อารัช วิทยากรณ์” Mister Supranational Thailand 2017 ออกเดินทาง เพื่อไปร่วมประกวดสุ ดยอดนายแบบโลก หรือ Mister Supranational 2017 โดยเดินทางออกจาก ประเทศไทย โดยสายการบิน Lufthansa : Airbus Industrie A380-800 เที่ยวบินที่ LH773 เวลา 23.50 น. สู่จุดหมายปลายทางยังสนามบินคราคูฟ-บาลิเซ ประเทศโปแลนด์ผู้ที่คว้ามงฯ Mister Supranational Thailand 2017 คือ หนุ่มหล่อลูกครึ่งไทย-ปากีสถาน วัย 24 ปี  อารัช  วิทยากรณ์ สามารถชนะบนเวที Mister Supranational 2017 คนแรกของไทย และ คนที่ 2 ของโลก ตัวแทนจากจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนหนุ่มไทย เดินทางไปประกวด Mister Supranational 2017 ที่ประเทศโปแลนด์

บรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นประกอบไปด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้อง นักข่าว และ บรรดาแฟนคลับ มาร่วมส่งกำลังแรงใจให้ น้องอารัช ประสบผลสำเร็จ และได้รับชัยชนะ ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะ

ทั้งนี้ Mister Supranational 2017 เวทีประกวดนายแบบระดับโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เป็นเวทีที่เจ้าของเดียวกับเวที Miss Supranational ลิขสิทธิ์ของประเทศ โปแลนด์ จัดมาตั้งแต่ 2009 ต่อมาปี 2016 ได้ แตกแขนงจัดเวทีผู้ชายขึ้นชื่อว่า Mister Supranational 2016 ผู้ชนะคนแรกเป็นชาวเม็กซิโก ผู้ชนะเวทีนี้ สามารถต่อยอดอาชีพนายแบบระดับอินเตอร์สามารถรับงานเดินแบบ ถ่ายแบบ งานบันเทิงอื่นๆได้ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาพร้อมสัญญา 1 ปี และเงินรางวัลถึง 10,000 เหรียณสหรัฐ(สำหรับผู้ชนะ)

ทั้งนี้อารัชต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทย กับการนำศิลปวัฒนธรรมไทย ความรู้ความสามารถหลายๆด้านๆ ทั้งด้านกีฬาทั้งไทยและสากล หรือแม้แต่ฝีมือด้านการทำอาหารไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก เพื่อร่วมเก็บตัวทำกิจกรรมกับกองประกวดเวที  Mister Supranational 2017 
ณ ประเทศโปแลนด์ และประเทศสโลวาเกีย
ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2560
รอบตัดสินคืนวันที่ 2 ธค.60  (เวลาท้องถิ่นประเทศโปแลนด์)

บรรดาแฟนคลับ สื่อมวลชน แฟนๆ เพื่อนจากกองประกวด แห่ให้กำลังใจ และรอต้อนรับกันอย่างคับคั่ง หลายคนมารอกันที่สนามบินตั้งแต่ 18.00 น. การเดินทางออกจากประเทศไทยของ อารัช  วิทยากรณ์  ที่สนามบินสุวรรณภูมิกองประกวด Mister Supranational 2017 ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนประเทศไทย ร่วมส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้ น้อง อารัช Mr. Supranational Thailand 2017  ที่กำลังเข้าร่วมประกวด Mister Supranational 2017 ณ. ประเทศโปแลนด์ และ ประเทศสโลวาเกีย

สามารถโหวตให้อารัชผ่านแอพพิเคชั่น Vodi
ดาวน์โหลดแอพฟรีได้โดยตรงโดย
โหวตฟรีได้วันละ 10 ครั้ง และยังแชร์ไปที่เพื่อนๆ ทาง facebook ให้ช่วยโหวตต่อได้อีกด้วย

#MisterSupranationalThailand
#MisterSupranational #MisterSupranational2017 #SupraVote2017
#SupraFans #SupraShow #SupraProduction #SupraMen #GlobalBeautiesGrandSlam

 

ธรรมชาติโอบกอดเราไว้ บ้านระเบียงดาว

เรื่องมีอยู่ว่า อยากตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวสุดฟิน ของเมืองเชียงใหม่ 

ชีวิตคือการเดินทางเพื่อสะสมความทรงจำดีดี  และจุดหมายปลายทางที่เราเลือกไว้ เป็นพักที่เหมาะกับการหลีกหนีจากความแออัดในเมืองหลวง มาชมความอลังการของดอยหลวง  และแวะสูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขาอันเขียวขจี ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สุดๆ  ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ จนถึงที่พัก บ้านระเบียงดาวประมาก  100  กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

การเดินทางไปเพื่อพักผ่อนที่บ้านระเบียงดาวทริปนี้  นั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินเชียงใหม่ วันเดินทางฝนตกปรอยๆ  อากาศค่อนข้างดีมาก ต่อด้วยเช่าของ Avis ได้รถ Suzuki Swift ราคา 600 กว่าบาท  มาหลายคน แนะนำว่าให้เช่ารถขับไปเองสะดวกและคุ้มกว่า  เพราะสามารถควบคุมเวลา แวะเที่ยว จอดซื้อผลไม้ริมทาง ได้กว่าการไปด้วยรถสาธารณะ และทางไปดอยหลวงเชียงดาวก็ขับไม่ยากเท่าไหร่ใช้กูเกิลแมฟเป็นผู้ช่วยนำทาง ขับไปเรื่อยๆ วิ่งยาวๆ ไปบนเส้นทางหลวงหมายเลข 107 เส้นทางค่อนข้างจะไกลคดเคี้ยว แต่ก็เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ทั้งสองข้างทาง ระหว่างทางเห็นความงดงามและธรรมชาติที่สุดแสนอลังการของดอยหลวง  พอถึงทางเข้า ค่อนข้างจะลึกพอประมาณ  สังเกตุง่ายมาก ทางซ้ายมือจะเป็นถ้ำเชียงดาว แวะสักการะและเดินชมความสวยงามของถ้ำเชียงดาว  แล้วเดินทางต่อไปยังที่พักก่อนจะค่ำออกจากถ้ำเชียงดาว การมุ่งหน้าไปบ้านระเบียงดาว เราต้องขับตรงเข้าไปไป ผ่านหมู่บ้านนาเลาใหม่ อยู่ทางซ้ายมือ  ขับตรงไปอีกจะเป็นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  และแล้วก็มาถึงระเบียงดาว  เป็นความอลังการของธรรมชาติ มาชมวิวทิวทัศน์สวยๆ กัน

วันที่เราขึ้นไปนอนที่ อ.เชียงดาว ที่พักที่นี่เหมาะกับการหลีกหนีจากความแออัดในเมืองหลวงไม่อยากพลาดชมแสงอาทิตย์อาบขุนเขา เพราะว่าที่แห่งนี้จองยากมากๆ บ้านระเบียงดาว เป็นที่พักสไตล์โฮมสเตย์ ราคาไม่แพง ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านลีซอ ชื่อหมู่บ้าน นาเลาใหม่  เป็นภาพบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาของดอยหลวง

ดอยหลวง ที่นี่ค่อนข้างขึ้นขื่อว่าจองยาก จองเย็นไม่ใช่อะไรเป็นเพราะความสวยงามของสถานที่ตั้ง วันนี้จะพาไปนอนชมวิวสวยๆกับที่ เที่ยวเชียงดาว ดูหมอกและดาว โฮมสเตย์ทริปนี้จะพาไปเที่ยว “บ้านระเบียงดาว” ที่พักซึ่งตั้งอยู่แนบชิดดอยหลวงเชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทางไปถ้ำเชียงดาว เป็นเส้นทางที่มีวิว panorama ที่มองเห็นดอยหลวงเชียงดาวในระยะใกล้ทำให้ความต้องการของคนที่อยากจะไปพักที่นั้นมีจำนวนมาก และจำนวนห้องพักมีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องจองล่วงหน้ากันหลายเดือน

ออกจากเชียงดาวก็ย้อนกลับมาทางเดิมมุ่งตรงไปยังเส้น อ.แม่ริมแล้วเลี้ยวขวาเข้าสายแม่ริม-สะเมิง ขับไปประมาณ 15 กิโลแล้วเลี้ยวขวาตรงบ้านโป่งแยก และขับต่อไปอีกประมาณ 6 กิโล เส้นทางช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเป็นทางเข้าหมู่บ้านม้งถนนพอสวนกันได้ มีโค้งหักศอกแคบๆอยู่ประมาณ 2-3 จุดก่อนถึงยอดม่อนแจ่มแวะกราบลาศาลเจ้าหลวงคำแดง ที่อยู่ตรงจุดเริ่มเดินขึ้นยอดดอยหลวง แวะถ่ายภาพวัดถ้ำเชียงดาว

ทริปนี้ไปนอนชมดาว “บ้านระเบียงดาว” ที่พักซึ่งตั้งอยู่แนบชิดดอยหลวงเชียงดาว อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทางไปถ้ำเชียงดาว เป็นเส้นทางที่ชวนให้หลงไหล ผ่านถ้ำเชียงดาว คือทางไปบ้านระเบียงดาว จากถนนสายหลักถึงสีแยก เลี้ยวขวาจะไปตัวอำเภอเชียงดาว แต่เราจะเลี้ยวซ้ายขับเข้าไปจนถึงวัดถ้ำเชียงดาว ให้เริ่มต้นที่นี่เลยเลี้ยวขวาขับเข้าไปตามทางที่คดเคี้ยว ผ่านหน่วยพิทักษ์ป่าสบห้วยผาตั้ง – นาเลา ผ่านจุดเริ่มเดินดอยหลวงเชียงดาว-อ่างสลุง จนในที่สุดก็มาถึงบ้านระเบียงดาว ด้วยความลุ้นระทึก บีบแตตลอดเส้นทาง นั่งพักสักแปร๊ป ชาวเขาก็นำอาหารเย็นมาเสริฟ ส่วนอาหารเช้าของที่นี่เป็นข้าวต้มร้อนๆ กับกาแฟ โอวัลติน อากาศเย็นสบาบ และวิวที่เติมได้ไม่อั้น ค่าบริการนั้นจะคิดเป็นรายหัว ราคา 500 บาท สำหรับที่พัก 1 คืน พร้อมอาหาร 2 มื้อ

วัน ศ-ส-อา ส่วนใหญ่จะเต็ม เพราะบ้านระเบียงดาว โฮมสเตย์  ทำให้ความสุขของการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและหมู่บ้านเล็กๆ กลางป่าใหญ่แห่งนี้ ไม่มีที่ไหนเหมือน การได้นอนโอบล้อมธรรมชาติ ตื่นเช้าเราลืมตาเห้นทิวเขา
เห็นปุยเฆม อากาศเย็นสบาย เติมเต็มกับธรรมชาติ สูดอากาศดี 100%

ราคาที่พัก 500/คน มีอาหารมื้อเย็นและเช้า ขนาดของบ้านพักมีทั้งแบบนอนพักได้ 2 คน 4 คน ถ้า หลังใหญ่ 6 – 8 คน และมีจุดตั้งแคมป์เล็กๆ ส่วนอากาศยามค่ำคืนหน้าฝนก็เย็นๆ แต่ไม่ถึงกับหนาวมาก

ออกจากที่พัก บริเวณโดยรอบหมู่บ้านมีร้านกาแฟ นั่งจิบพร้อมวิวแบบไม่เหมือนใคร พูดเลยคุ้มค่าที่ขึ้นมา เหมาะเหลทอเกินกับการหลีกหนีจากความแออัดในเมืองหลวง เห็นดอยหลวงชัดมาก ไปเที่ยวกับเพื่อนคือที่สุดแล้ว สภาพอากาศวันนั้นค่อนข้างอบอ้าวไปสักนิด

ที่ตั้ง บ้านระเบียงดาว โฮมสเตย์
เลขที่ 55 หมู่ 10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
บ้านระเบียงดาว เบอร์ โทร 089-998-0712 , 089-903-0083

เว็บไซต์ bannrabeangdao.blogspot.com
Facebook :  บ้านระเบียงดาว

 

 

คิดแต่ไม่เคยพูด อารัช วิทยากรณ์ มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์

อารัช  วิทยากรณ์
กับช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่

สืบเนื่องจากภาพ profile ในชุดกีฬา Fitsuits  แห่งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Tototravel ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหนุ่มหล่อที่ร้อนแรงที่สุด  วันนี้มีโอกาสมาพร้อมกับบทสัมภาษณ์ของหนุ่มหล่อกระชากใจสาวหลายคน

อารัช  วิทยากรณ์ หนุ่มเข้มลูกครึ่ง ไทย-ปากีสถาน อายุ 24 ปี  ปัจจุบันเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอล ฝ่าฟันภารกิจสุดหิน ที่เป็นบททดสอบทั้งความฟิตและสติปัญญา จนในที่สุด อารัช วิทยากรณ์ สอบผ่านแบบไม่ธรรมดาจริงๆ พิสูจน์แล้วว่ามีความคูลที่สุด จนคว้าตำแหน่ง…ชนะเลิศอันดับ1
Mister supranational thailand 2017

Aratch Wittayagone
Cr: ภาพ FB: Aratch Wittayagone

การประกวด Mister Supranational 2017 เวทีเฟ้นหาสุดยอดนายแบบระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ทางกองประกวด ทำการเก็บตัวทำกิจกรรมต่างๆ ถึง 2 ประเทศยุโรป ได้แก่ ประเทศโปแลนด์ และ ประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก เก็บตัวและร่วมทำกิจกรรมกับกองประกวด ระหว่างวันที่
20 พย. 60 – 2 ธค. 60  รอบตัดสินวันที่ 2 ธค. 60 ที่ประเทศโปแลนด์  ร่วม
กับสุดยอดนายแบบระดับโลก จากประเทศต่างๆ 60 กว่าประเทศ โดยผู้ชนะจะได้เงินรางวัลกว่า 10,000 USD และลงนามทำสัญญาเป็นนายแบบกับกองประกวดอีก 1 ปี

Mister Supranational Thailand 2017 เริ่มเป็นที่รู้จักจากการประกวดเวทีประกวดหนุ่มหล่อที่ร้อนแรงที่สุดและเป็นเวทีค้นหาหนุ่มหล่อทั่วไทยซึ่งเป็นความลับของมนต์เสน่ห์  ที่น่าค้นหา ล่าสุด อารัช  วิทยากรณ์ เตรียมพร้อมสำหรับการ ประกวดที่จะเดินทางไปประกวด Mister Supranational 2017 ที่ประเทศโปแลนด์  ในเดือน พฤศจิกายน 2560

Aratch Wittayagone
Bright Yonng Thing

วันนี้เราจะมาดูกันว่า อารัช  วิทยากรณ์การเตรียมตัว ฟิตร่างกาย และเตรียมอะไรไปโชว์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ มีแนวคิดและคำแนะนำดีๆ อะไรบ้างที่จะมาฝากแฟนเพจ toptotravel ให้ได้ติดตามกัน และการเดินทางก้าวต่อไปของ อารัช กำลังจะเริ่มขึ้น  ไม่มีใครน่าจับตามองไปกว่า มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์  คนนี้อีกแล้ว

หนุ่มหล่อเข้มลูกครึ่งไทย- ปากีสถาน มีภูมิลำเนา จากจังหวัดเชียงใหม่ อายุ 24 ปี เจ้าของความสูง 190 ซม. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจ
การบินมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตหัวหิน เป็นบุตรชายคนโต ของนายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง อารัช จะต้องบินไปร่วมประกวดสุดยอดนายแบบโลก Mister Supranational 2017 กลางเดือนนี้

คุณอารัช วิทยากรณ์  ตัวแทนประเทศไทย ไปประกวด Mister Supranational 2017

การประกวดครั้งแรก เวที 2015  เมื่อก่อนไม่เคยรู้ตัวเลยว่า  ประสบการณ์จากกองประกวดทำให้เราสนุกมากกับการประกวด เอาจริงเพราะผมขี้อายมาก เคยเป็นแต่นักกีฬา  สำหรับเวที เมนส์เฮลธ์ กายส์ ชาลเลนจ์ 2015 ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงาน และเพราะเป็นงานที่ไม่น่าเบื่อ ทำให้
รู้สึกตื่นเต้น ท้าทายในการทำงานต่างๆ  ซึ่งจากประสบการณ์ หลายครั้งผมโชคดีมากที่ได้รับโอกาสดีดีเข้ามาจากผู้ใหญ่ และผู้สนับสนุนหลักต่างที่
กรุณาให้ความเมตตา  ดีใจที่สุดกับโอกาสที่ได้รับ  การที่ผมติด 1 ใน 10
เวที Men’s Health Guys’ Challenge 2015  ซึ่งการเฟ้นหาที่สุดแห่งสุภาพบุรุษสุขภาพดีล้วนๆ  ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของงานที่ผมรัก    -อารัช กล่าว

วันนี้สำหรับใครที่อยากรู้จักตัวตนหนุ่หล่อวัย 24 ปีคนนี้ มาติดตามคำถามแบบ เปิดใจ  อารัช  วิทยากรณ์ มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์ โดยเขาเล่าว่า ตัวเองชอบเล่นกีฬาตั้งแต่อายุ  10 ขวบ เติบโตและเรียนหนังสือจบพอจบมัธยมต้น เขาย้ายไปเรียนโรงเรียนใหม่  ตอนนั้นตั้งใจเรียนมากขึ้น พร้อมกับหารายได้พิเศษไปด้วย โดยเริ่มต้นจากการถ่ายโมษณา จนปัจจุบันเรียนจบปริญาตรี

ด้วยความที่ อารัช วิทยากรณ์ เป็นคนชอบที่ชอบการออกกำลังกาย และเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติที่สำคัญและความฝันอยากเป็นนักกีฬาชอบเล่นกีฬา เล่นกีฬาได้เกือบทุกชนิด

สนุกกีฬาที่ชอบได้ทำงานและการรับหน้าที่ในวันนี้  เป็นสิ่งที่ผมทำจะไปได้ไกลที่สุด นับเป็นครั้งแรก  ที่ผมจะเป็นตัวแทนของประเทศไทย เดินทางไปประกวด Mister Supranational 2017 ที่ประเทศโปแลนด์

ถ้าถามว่าแนวทางการทำงานที่สำคัญคือเป็นอีกครั้งที่ได้เปลี่ยนคาแรกเตอร์ ขยันให้มาก อดทนให้เยอะ และทำให้เราหลุดจากกรอบที่เคยทำ  ถ้าอยากเติบโตต้องลงแข่ง ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง   และสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่ารางวัล คือประสบการณ์ เพราะในทุกการแข่งขันจะได้รับโจทย์ที่ท้าทาย
สิ่งนี้เองที่จะบังคับให้เราลองของใหม่และกล้าหยิบมาใช้ในการทำงาน คิดบวก การคิดลบกับสิ่งใดๆ ตามมันไม่ได้ทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นเลย แต่หากเจอปัญหาให้เราคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป และอย่าไปใส่ใจ หลายๆครั้งเรื่องที่ดูซีเรียส
อารัช วิทยากรณ์ มักมองกลับกันเป็นเรื่องตลก

หากเรามองมันเป็นเรื่องปรกติ มันก็จะเป็นเรื่องปรกติ คือ  ดูแล้วผู้ชายคนนี้พูด ชีวิตคิดบวก ตั้งเป้าหมาย ตั้งใจทำไม่ต้องรีบร้อน สักวันผลลัพท์อาจจะมาเกินความคาดหมาย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต้องยิ้มสู้ และอดทนให้เยอะและทำงานตรงหน้าให้ดีที่สุด  –อารัช  วิทยากรณ์

นอกจากจะเป็น มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์ ยังขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชายที่รักสุขภาพ ออกกำลังกายฟิตหุ่นอยู่เสมอ มีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรหลายคนเวลาที่ต้องควบคุมน้ำหนัก บางคนเลือกอดอาหาร คุณอารัช มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง?

การอดอาหารทำให้น้ำหนักลดลงในช่วงแรก ระบบเผาผลาญพัง ลดก็จริงนะแต่พอกลับไปกินเหมือนก็ยิ่งอ้วน นน. หนักกว่าเดิม เราไม่ควรที่จะอดอาหารแต่ เราสามารถกำหนดได้เลยว่ามื้อนี่จะทานอาหารชนิดไหน ปริมาณเท่าไหร่ น้ำหนักกี่กรัม เพราะเราสามารถชั่งวัตถุดิบได้ตามความต้องการทั้ง แป้ง เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ผักและอาหารชนิดอื่นๆเพื่อที่เราจะได้รู้ปริมาณที่เราทานในแต่ละมื้ออย่างแม่นยำแค่เลือกทานแล้วหันมาออกกำลังกายหุ่นดีขึ้น แถมสุขภาพดีครับ

เชื่อได้ว่าหลายคนคงมองภาพผู้ชายคนนี้มุมมองในการการทำงาน และการบริหารจัดการชีวิต และแง่คิดที่สะท้อนถึงสังคมไทยในปัจจุบัน สามารถเป็นแรงบันดาลและกำลังใจให้กับหลายๆคน สู่การเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็น Version ที่ดีที่สุด
ติดตามและให้กำลังใจ อารัช วิทยากรณ์  ตัวแทนประเทศไทย ไปประกวด Mister Supranational 2017 Toptotravel ต้องขอขอบคุณ เทคนิคและแชร์ข้อคิดดีๆ จาก น้องอารัช วิทยากรณ์ ตำแหน่ง ชนะเลิศอันดับ1  Mister Supranational Thailand2017 ให้เราได้รู้จักและยังเป็นตัวแทนนายแบบไทยไปประกวดยังต่างประเทศ

ติดตามข่าวสารข้อมูลการประกวดได้ที่
http://www.mistersupranational.com/
https://www.facebook.com/MisterSupranationalThailand/
https://www.facebook.com/MisterSupranational/

ถูกใจฝากแฟนคลับแชร์วนไปได้เลยนะค่ะ
#MisterSupranationalThailand2017

ความลับที่ซ่อนอยู่ใน ออร่าพลัส

ดื่มแล้วรู้เลยมันจะเนียนๆ เพราะอะไร
ลองอ่านดู!

เพื่อนสาวบอกว่า ออร่า พลัส ดังมากและนี่เป็นของฝากจากเวียงจันทน์ ที่ได้รับความนิยมสุดๆ ณ. เวลานี้  เคยลองและมองหายาสตรีที่จะมาช่วยบำรุงให้เลือด ลม เลือกอาหารการกินยาก อะไรทำให้ผิวแย่? กินอะไรทำให้ผิวสวย?เพื่อให้มีสุขภาพดี พร้อมผิวพรรณสวย เปล่งปลั่ง ขาวเนียนสดใสจากภายใน สู่ภายนอก เอาแบบว่าที่ยิ่งกินยิ่งสุขภาพผิวดี แค่วันละ 1-2 ช้อน กินกับอะไรก็ได้ กินกับใครก็ได้ง่ายๆ สะดวกดี เพราะทุกเดือนอาการที่แสดงออกในผู้หญิงก่อนการมีประจำเดือน และอาการที่เกิดขึ้น มีลักษณะแตกต่างกันแต่ละเดือน เดือนนี้ปวดหัว เดือนหน้าปวดท้อง ท้องเสีย หรือปริมาณของประจำเดือนไม่แน่นอน อาจจะมากหรือน้อย บางอาการทำให้ร่างกายผอมแห้ง ไม่ค่อยสดชื่น ไม่มีแรง โลหิตแห้ง โบราณเรียกว่า เลือดไม่งาม จะแสดงออกทางใบหน้า  ทำให้หน้าตาหมองคล้ำ มีสิวฝ้า กระ ยาน้ำออร่า พลัส ช่วยได้

ได้รับของฝาก ของดี มาก่อนดื่มยาน้ำสตรี ต้องมาทำควารู้จักกัยคำว่า เลือดลมสตรีกันก่อน ในภาษาโบราณจึงไม่ได้หมายความว่า การที่เลือดไม่ดีนั้น คือ การที่ร่างกายขาดธาตุเหล็ก เหมือนอย่างแผนปัจจุบัน และยาบำรุงเลือดในแพทย์แผนไทย ไม่ได้เป็นยามีธาตุเหล็กอย่างแผนปัจจุบันด้วยค่ะ

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุภาพสตรี ช่วยต่อต้านความเสื่อมแห่งวัย รูปร่างและสุขภาพดี จากภายใน สดใสสู่ภายนอก แก้ปัญหาสำหรับผู้หญิง เช่น การ ปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน และประจำเดือนมาไม่สม่ำ เสมอ สีผิวหมองคล้ำ แห้ง หยาบกร้าน เป็นฝ้า กระ จุดด่างดำ หน้าอกหย่อนคล้อย ภาวะตกขาว ช่องคลอดไม่กระชับ แห้ง แสบ หมดอารมณ์ทางเพศ อาการวัยทอง ปวดศรีษะ ร้อนวูบวาบ และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากการขาดสมดุลในระบบฮอร์โมนเพศ

รับรู้ได้เลยถึงความพรีเมียมสวยจากข้างใน ปลอดภัยด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

สมัยโบราณมีการใช้ยาสำหรับสตรี กันอย่างแพร่หลาย ความลับที่ทุกคนอยากรู้ กับแบรนด์สุดปังยาบำรุงสำหรับสตรีมีคุณสมบัติในการบำรุงเลือดบำรุงร่างกายเจริญอาหารแก้ประจำเดือนไม่ปกติและเป็นยาแทนการอยู่ไฟขับน้ำคาวปลาช่วยฟอกโลหิต ที่ได้จากการทานเบนโลคือผิวพรรณผุดผ่องค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีน้ำมีนวลมันช่วยให้เจริญอาหารด้วยส่วนประกอบสำคัญวัตถุดิบหลัก ส่วนผสมของสมุนไพรกว่า 17 ชนิด ส่วนผสมที่มีคุณประโยชน์
หลากหลายชนิด

ว่านชักมดลูก
มีสรรพคุณที่ใช้รักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ตกขาว กระชับช่องคลอด กระชับหน้าท้อง ที่หย่อนยานจากการคลอดลูก และช่วยกระชับกล้ามเนื้อให้ดูฟิตตลอดเวลา

ตังกุย 
สรรพคุณช่วยขยายหลอดเลือด ลดการบีบตัวและลดหดเกร็งของมดลูก

ฮอร์โมนแอนโดเจน
เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างน้ำมันใต้ผิวหนัง พบมากในเพศชาย แต่ก็พบได้ในผู้หญิงเช่นกัน เมื่อฮอร์โมนนี้มีมากเกินไป หรือวัยเริ่มมีประจำเดือน จะพบปัญหา “สิวจากฮอร์โมน”

ดอกคำฝอย ที่สาวๆ ปลาบปลื้มช่วยบำรุงโลหิต ช่วยขับระดูโลหิตประจำเดือน แก้ประจำเดือนคั่งค้างมาไม่เป็นปกติ ช่วยระงับอาการปวดประจำเดือน ช่วยแก้อาการปวดมดลูก และลดอาการอักเสบของมดลูกช่วยรักษาอาการไข้หลังคลอด

ผงไข่มุก
สมุนไพรจีนที่ใช้ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาหลายพันปี ปลอดภัยสูง มีทั้งรูปแบบกิน และทา สรรพคุณในการบำรุงผิวพรรณ ทำให้ผิวเรียบ เนียน เปล่งปลั่ง มีออร่า ช่วยชะลอริ้วรอย ป้องกันผิวหนังเหี่ยวย่น ช่วยในการผลัดเซลล์และสร้างเซลล์ผิวใหม่ ลดความมันบนใบหน้า

สำหรับวิธีการ  ดื่มยาน้ำออร่าพลัส ดื่มง่ายในแบบของเค้า มีกลิ่นหอมของสมุนไพร หรือกลิ่นคล้ายๆ ยาธาตุน้ำแดง ดื่มรู้สึกว่าดีงาม ที่สุดของที่สุด
คือเหมือนยาขับลม เย็นชุ่มคอ ดื่มแล้วรู้สึกเลยว่าสวยจากภายในปลอดภัยด้วยสมุนไพรธรรมชาติแท้ๆ แบบนี้นี่เอง  ด้วยคุณประโยชน์ของยาบำรุงโลหิตสตรีแผนโบราณที่ช่วยเรื่อง ผิวสวย กระจ่างใส มีออร่า ดูแลร่างกาย ส่งเสริมให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศให้เข้าสู่ภาวะปกติ ตรงใจตรงที่ลดปัญหาสตรีวัยทอง ขับของเสีย ที่คั่งค้างภายในร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณมดลูก ป้องกันและลดปัญหาการปวดประจำเดือน และช่วย
ให้ช่องคลอดยกกระชับ ลดอาการตกขาว ลดปัญหา กลิ่นไม่พึงประสงค์
ช่วยปรับผิวให้ขาวเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ

เคล็ดลับการทานให้ได้ประโยชน์สูงสุด
สำหรับสาวๆ ที่เริ่มทานยาน้ำสตรีอยากเน้นประโยชน์จริงๆ จากยาน้ำ ออร่าพลัส  Aura Plus  ขอแนะนำว่า  ควรรับประทานติดต่อกัน อย่างน้อย 2 สัปดาห์ จะช่วยให้ได้ผลเร็ว (เมื่อเปิดขวดแล้ว ควรแช่ไว้ในตู้เย็นเท่านั้น)  อย่าลืม เขย่าขวดก่อนรับประทาน ดื่มเช้า-เย็น หลังอาหารโลด เพราะยาน้ำ  Aura Plus  ส่วนผสมเข้มข้นกว่า และ คัดสรรเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาของ
ผู้หญิงอย่างแท้จริง รสชาติดีกินง่าย จึงทำให้เห็นผลไว ผู้ใช้ต่างบอกต่อ หน้าใส ร่างฟิต อกฟู ดูดีมี ออร่า

หมายเหตุ : เป็นไข้, ตัวร้อน, เด็ก , สตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน
หรือให้หยุดยาไว้ก่อน

ขอปิดท้ายด้วยเรื่องภายในของผู้หญิงกับผิวพรรณ สำหรับผลลัพธ์ที่เห็นผลเอาจริงๆ เราเป็นคนดูแลตัวเองตลอด ดื่มน้ำค่อนข้างเยอะ และหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ทาครีมบำรุงและกันแดดให้เหมาะกับสภาพผิวหน้าทุกวัน  ผิวตัวชุ่มชื่นและลื่นปรื้ดอยู่แล้ว ไม่งั้นคงตอบให้ไม่ได้จริงๆ ว่าดื่มยาน้ำ  Aura Plus  สูตรนี้แล้ว ผิวหน้าสดใสจากภายในสู่ภายนอก  ตอบโจทย์และยังช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้หญิงโดยตรง  และลดอาการ ปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน เพราะประจำเดือนเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างน้ำมันใต้ผิวหนังช่วยให้ผิวเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหน ส่วนตัวมองว่าอยาน้ำสำหรับสตรีทั่วไป ถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมจะเป็นตัวช่วยให้เรามีสุขภาพผิวและสุขภาพกายที่ดีไปนานๆ

สำหรับน้ำยา ออร่า พลัส  Aura Plus  สูตรนี้ ดีเด่นกว่าอื่นเดิมตรงที่มีสารส่วนผสมของสมุนไพรกว่า 17 ชนิด เป็นส่วนผสมที่มีคุณประโยชน์ต่างๆ มาช่วยบำรุงในกลุ่มให้ความชุ่มชื่นของผิว  ต่อต้านอนุมูลอิสระ จึงค่อนข้างเหมาะ
กับคนที่มีกังวลในเรื่องความเสื่อมตามวัย หรือเริ่มเลยคำว่าวัยรุ่นตอนปลายมาแล้ว ส่วนผสมที่เค้าใส่มาคือส่วนประกอบที่เรามีตามธรรมชาติแต่จะลดลงเมื่อสาวอายุเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น  Aura Plus จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ร่างกายเสื่อมตามวัยช้าลง ส่วนผสมช่วยบำรุงร่างกาย แต่ก็ต้องอย่าลืมเรื่องการทานอาหาร ดูแลตัวเองด้านอื่นตามไปด้วย คือ จะมาหวังแต่ว่า ดื่มน้ำยาออร่าพลัส เสริมแล้วแต่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ไม่เลือกทานอาหาร ไม่ออกกำลังกาย ไม่พักผ่อนให้เพียงพอ
มันก็ไม่ได้ช่วยให้สาวๆ ดูดึขึ้นได้ทันตาเห็นอยู่แล้ว ง่ายๆ กันเลย ถ้าตอนนี้อายุยังน้อยอยากบำรุงร่างกาย ลดเรื่องการปวดประจำเดือน กังวลเรื่องฝ้า
กระ ริ้วรอยจากอายุที่เพิ่มขึ้น  ประโยชน์จัดเต็มกว่ายาสตรีอื่น แน่นอน

สรุปสั้นๆ เอาว่า น้ำยาออร่าพลัส เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้หญิงที่ต้องการดูแลตัวเอง  ด้วยสูตรสมุนไพรแท้ๆ กว่า 17 ชนิด รสชาติทานง่าย ทานหลังกับ อาหาร หรือ ก่อนอน  ไม่ทำให้เจริญอาหาร ไม่ต้องกลัวอ้วน
เป็นแบรนด์จาก ประเทศเพื่อนบ้าน ที่หลายคนรู้จักกันดี ยาน้ำออร่า พลัส ยังได้รับ Good Manufacturing Practice เรียกย่อว่า GMP คือการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย เชื่อถือได้มีมาตรฐานการผลิต แต่อาจจะหาซื้อยากสักนิด

#สวยจากข้างในปลอดภัยจากสมุนไพรธรรมชาติ

 

 

เกิดปรากฎการอันน่ามหัศจรรย์ งานเททองหล่อพระพิฆเนศ

โทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายัง บอกบุญ

พร้อมแล้วสร้าง พิธีหล่อพระพิฆเนตร (ปางลีลาประทานพรเงินล้าน ๘ พระกร) พร้อมคณะศิษย์ คุณโทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายัง ณ วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร

พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร ก็มีความหมายว่า เทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค “พระพิฆเณศ”เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ


 

ต้องอึ้งกับแรงศรัทธาในพระพุทธศานา และแวดวงการบันเทิงของไทย คุณธวัชชัย โอสถานนท์ หรือคุณโทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายัง ชื่อดัง ประธานในพิธี ผู้ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ ซึ่งนับเป็นพิธีกรรมที่สร้างความเป็นสิริมงคลอย่างมาก คุณโทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายัง บูชาพระพิฆเนศเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ซึ่งการจัดงาน ที่วัดท่าไม้  สมุทรสาคร เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ติดแม่น้ำท่าจีน ธรรมชาติร่มรื่น  Toptotravel เพิ่งไปครั้งแรกประทับใจมากและจะกลับไปอีกแน่นอน

ปรากฎการอันน่ามหัจรรย์งานเททองหล่อพระพิฆเนศปางลีลาประทานประทานพรเงินล้าน8พระกร

โดยภายในงานพระครูปลัดอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อใหญ่จัดสร้างองค์พระพิฆเนศปางลีลาประทานพรเงินล้าน 8พระกร  ในวันอาทิตย์ที่  24.ก.ย. 2560 ที่  วัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี ท่านญาณภัทร ภททจาโร สถานปฎิบัติธรรมอารามผาหมื่น จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณธวัชชัย โอสถานนท์ หรือ คุณโทนี่  นักเต้นอมิตตาทาทายัง ประธานในพิธี ได้ร่วมทำพิธีมหาบุญใหญ่ปลดปล่อย 2199 ชีวิตพร้อมลอยกระทงเปิดวังองค์พญานาค จุดเทียนเปิดทรัพย์ที่แม่น้ำท่าจีน และพิธีขอขมากรรมต่อครูบิดามารดาครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์  เป็นการเปิดจิตเพื่อรับบุญใหญ่ก่อนพิธีเททองหล่อใหญ่จัดสร้างองค์พระพิฆเนศปางลีลาประทานพรเงินล้าน8พระกร โดยในงานเริ่มจาก

การทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 16ชั้นฟ้า 15ชั้นดิน

พิธีเททองพระใหญ่ จุดเทียน
9 นพเคราะห์ บูชาเทียน เชิญพระพิฆเณศมาประทับ ณ.องค์หล่อทอง

พิธีเคราะห์เศียรพระพิฆเณศ

จบพิธีด้วยการรับพรพร้อมรับของที่ระลึก

สำหรับความเชื่อพระพิฆเนศมหาสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วง ถือว่าเป็นพุทธคุณรอบด้านครอบจักรวาล ในด้านการทำมาค้าขายให้โชคให้ลาภ เรียกโชคลาภ หรือ ลูกค้าเข้าร้าน ทำมาค้าขายเจริญก้าวหน้า ทำธุรกิจเจริญรุ่งเรือง เจริญขึ้นไปไม่มีเสื่อม มั่งคั่งมั่นคง ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัย ทำให้ร้ายกลับกลายเป็นดี
ใครพบเห็นก็บังเกิดความรักใคร่เอ็นดู หากบูชาดีจะมีแต่โชคมีลาภไม่ขาด ค้ำคูณเจ้าของ มีฤทธิ์ทำให้เกิดโชคลาภน้อยใหญ่ บันดาลทรัพย์สินเงินทองจากหน้าที่การงาน เป็นที่รักเมตตาแก่ผู้พบเห็น มีโชคบอกลาภอยู่เป็นประจำ ช่วยเหลือกิจการหน้าที่การงานต่างๆ ปรับดวงเสริมดวงแก้ดวงตกต่ำ ได้เป็นอย่างดี

คุณธวัชชัย โอสถานนท์ หรือคุณโทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายัง เททองหล่อใหญ่จัดสร้างองค์พิฆเนศปางลีลาประทานพรเงินล้าน8พระกรประสบความสำเร็จทุกวันนี้ได้เพราะมาจาการ บูชาพระพิฆเนศมาตลอดหลายสิบปี อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศงานเททองหล่อ วัดท่าไม้ ริมแม่น้ำท่าจีน เกิดปรากฎการณ์ที่มหัศจรรย์ ก่อนเริ่มทำทำพิธี มีลมแรงมาก ฝนตั้งเค้าจะตกหนัก เริ่มพิธีก็มีก้อนเมฆลอยตัวรวมกันลงไปที่พระอาทิตย์ทำให้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ

โอมศรีศรี คเณษายะ มาร่วมสร้างพระพิฆเณศกับครูโทนี่ ธวัชชัย โอสถานนท์ เททองหล่อ มหาเทพ พระพิฆเนศปางลีลาประทานพรเงินล้าน 8 พระกร ผู้ยิ่งใหญ่ใน 3 ภพ สร้างพ่อเททองพิธีบรวงสรวง เททองหล่อท่านพ่อคุรุเทพมหาคเนษศวร ปางนาถราถ ลีลาประทานทรัพย์ ณวัดท่าไม้ อานิสงส์การสร้างผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่อง เมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อที่หนึ่ง สายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก แกก็ลองนึกดูเถิดว่าวัน ๆ หนึ่งมีคนไปกราบหลวงพ่อเหล่านั้นมากเพียงไร คณะใดกลุ่มใดมีศรัทธาจะสร้างเพื่อเป็นกุศลต่อตนเองและส่วนรวม

วัดท่าไม้ ริมแม่น้ำท่าจีน อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่ประชาชนนิยมเดินทาง
เข้ามาเคารพสักการะนั้น ได้แก่ ราหู กวนอิม พระพิฆเนศ พระอินทร์ พระพรม
เจ้าแม่ตะเคียน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา สำหรับถาวรวัตถุที่สำคัญภายในวัดท่าไม้ ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

พระอุโบสถ มีพระพุทธชินราชจำลองหน้าตัก 69 นิ้ว เป็นพระประธานในพระอุโบสถ รวมทั้งมีพระเชียงแสน พระสุโขทัย และพระอู่ทอง ร่วมประดิษฐานในพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ มีพระพุทธหิรัญราช เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปางประทานพร เป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ ศาลาชินบัญชร เป็นสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญสติปัฏฐานสี่ ศาลาบูรพาจารย์ เป็นศาลาที่ประดิษฐานพระเกจิดังในเมืองไทย ซึ่งทางวัดท่าไม้ได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ 4 รูป

1. หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
2. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
3. พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสสโร) เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำท่าจีน
4. หลวงพ่อยี

ศาลาเทวาพิทักษ์ เป็นที่ประดิษฐานพระราหูเป็นศาลาประกอบพิธีกรรมการสวดดาวนพเคราะห์ย้ายรวมถึงใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์ต่างๆ ศาลาพระธรรมจักรแก้ว ศาลาเจ้าแม่กวนอิม เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม ศาลาพระแม่สิริมหามายา หอฉัน หอกลอง หอระฆัง หอวัตถุมงคลและของที่ระลึก

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบูชาเพื่อเป็นกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
ณ วัดท่าไม้  ( งานเริ่มเวลา 14.00.น  เป็นต้นไป-เวลา 16.00.19  นาที)
ตรงกับเดือนเกิดของพระองค์ท่าน วันดี ฤกษ์มงคล สวรรค์ เทพเทวดา อํานวยอวยพรชัยให้ชีวิตของทุกคนที่มาร่วมงาน พบความสําเร็จความรุ่งเรือง
ความรํ่ารวย ความรุ่งโรจน์ตลอดไป

ประธานในพิธี  คุณโทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายัง

บุญกุศลอันเป็นต้นบุญเชื่อมต่อด้วยสะพานบุญไปถึงทุกๆ ท่าน ขอปฏิหารย์จงบังเกิดแก่ทุกท่าน แสงแห่งพุทธบารมี เปิดทางชีวิต  เปิดดวงชะตา
ให้รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ด้วยเทอญ สาธุ

ไหว้พระอิ่มบุญ แล้วก็มาอิ่มท้อง มาเลี้ยงปลา”ทานอาหาร”ไหว้พระสวดมนต์”มาปฏิบัติกรรมฐาน”มาสร้างบารมี “ทำทาน “พักผ่อนจิตใจมุมสงบ”  เพื่อเราจะได้สติ “เกิดปัญญา เดินถึงจุดมุ่งหมายด้วยกัน

โดยประธานในพิธี  คุณโทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายัง กราบนมัสการครูบาญานภัทร ขอบพระคุณ ครอบครัวนักเรียนทุกท่าน ประชาชน ได้ร่วมพิธีทองทองหล่อครั้งนี้ ขอบคุณดารานักแสดงเด็ก และสื่อมวลชนทุกท่านที่ร่วมทำบุญเททองหล่อและเพื่อน Fc ตลอดไป  จนถึงกาลยามิตรทั้งหลาย
มีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ร่วมสร้างบุญใหญ่ทันใจ!!ทำบุญแผ่นทอง เงิน นาค หรือก้อนทอง ตามกำลังศรัทธา ณ. วัดท่าไม้ วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจากวัดท่าไม้ : wattamai.org
ขอขอบคุณประธานในพิธี:
คุณธวัชชัย โอสถานนท์  หรือคุณโทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายัง และครอบครัว

ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม

สุดยอดผ้าไหมประจำถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ผ้าไหมทอมือ ถือเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของทางภาคอีสาน ที่มีความละเอียดอ่อนชมการแสดงผ้าไหมอันวิจิตร หาดูยาก และสาธิตถึงกระบวนการผลิตแบบใกล้ชิด พร้อมชมแฟชั่นโชว์ผ้าไหมโดยนางแบบชื่อดัง “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์”

ไหมกลายเป็นสินค้าที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชน รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 ลายศิลป์

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมายาวนานหลายร้อยปี ในสมัยอดีตผ้าไหมและการทอผ้าไหม เป็นเพียงการผลิตใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

ปัจจุบัน ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมกลายเป็นสินค้าที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชน รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ คือจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้รับมอบหมายการส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพิ่มช่องทางการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ นำผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ  มาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไหม มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบปะและแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

นายสฤษดิ์ กล่าวต่อว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้จัดโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม และ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งจะจัดกิจกรรมโรดโชว์ขึ้น
2 ครั้ง  โดยจัดขึ้น
ครั้งแรกระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ
ครั้งที่สองระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม ณ เซ็นทรัลบางนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จาก
ไหมกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ OTOP และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตผ้าไหมในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์จากไหม และ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด ครั้งแรกระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ ครั้งที่สองระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม ณ เซ็นทรัลบางนา

กิจกรรมในวันงานทั้งสองครั้งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติผ้าไหมไทย พร้อมจัดแสดงผ้าไหมที่ได้รับรางวัลทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และการแสดงโชว์ผ้าไหมแพรวา มูลค่ากว่า 600,000 บาท


นอกจากนี้  ยังมีการสาธิตการเลี้ยงหม่อนไหม การขึ้นลายผ้าของ  แต่ละจังหวัด และการทอผ้าไหมแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ โดยนางแบบชื่อดัง “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์” พระเอกชื่อดังอย่าง “ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์” กางเกงมวยผ้าไหมตัวแรกของโลกโดยเต็งหนึ่ง Thai Fight, พร้อมด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งอย่าง รุ่ง สิริยา, จิ้งหรีดขาว วงศ์เทวัญ, ลำไย ไหทองคำ, โอ๋-เอ๋ พจนา, หญิง ธิติกานต์, นุช วิลาวัลย์ และวงโปงลางอินเตอร์

 

5 เหตุผล คุณค่าของความแตกต่าง

ทำไมคุณควรใช้สบู่อะมิโนคริสตัลทองคำ EMILY Crystal Amino Soapสูตรดังจากเกาหลี

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เราเคยใช้สบู่ล้างหน้า หน้าพัง หน้าแห้งกร้าน  หน้าตึง เพราะสบู่เป็นเพียง 1 ตัวช่วยเริ่มต้นที่สาวๆ หลายคนวางใจ ในการบำรุงและซ่อมแซมผิว และใช้ระยะเวลา การดูแลและการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างสม่ำเสมอ เกิดสิวต้องไม่แกะ เกา บริเวณผิวหน้า การทาครีมตามสภาพผิวประจำ หลีกเลี่ยงแสงไฟจัด และทาครีมกันแดดเสมอ ถ้าทำเป็นประจำอยู่แล้ว รับรองว่าได้ผลอย่างดีเยี่ยม

ภคมน จันทร์ศิริ (อาย) และ ชนากานต์ จันทร์ศิริ (เอิร์ท) เจ้าของธุรกิจสบู่ Amino Crystal Soap

มาถึงเรื่องที่ต้องทำกัจวัตรประจำวัน คือ การล้างหน้า ทำความสะอาดเครื่องสำอาง  หนูจะใช้อะไรล้างหน้าดีคะ หรือใช้น้ำเปล่าล้างหน้าจะดีที่สุด?   รู้จักผลิตภัณฑ์ของ Emily ครั้งแรกจาก

Facebook Fanpage : Aminocrystalsoap เห็นสบู่แบบ Crystal Amino มีขายเต็มเฟสบุคเยอะไปหมด เลือกไม่ถูกแต่อยากลอง เพราะเห็นเพื่อนใช้แล้วผิวมันดีขึ้น สิวยุบเร็ว ช่วยลดการเกิดการอุดตันของ รูขุมขนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว แต่ถ้าเพื่อนๆ ใช้สบู่แบบนี้แล้วรู้สึกว่าผิวฝืดหรือตึงเกินไป ก็ลองเปลี่ยนมาใช้ Crystal Soap Base ความรู้สึกตอนใช้บอบบางสำหรับผิวหน้า มีคุณสมบัติต้านการอักเสบมีความอ่อนโยนสูงช่วยได้ดีจริงๆ ค่ะ

Emily Amino crystal เนื้อสบู่มีความใส ประดุจคริสตัล ใช้แล้วต้องเก็บในที่แห้ง เป็นสินค้า และวัตถุดิบ พรีเมี่ยม สวยใสแบบนี้ ข้อดีของ EMILY เป็นสิวไม่ใช่ปัญหา จะหน้าใสหรือหน้าสด ได้หมดถ้าสั่ง EMILY สบู่อะมิโนคริสตัลทองคำ สบู่จากเบสอะมิโนสูตรดังจากเกาหลี คุณภาพดี สารสกัดพรีเมี่ยมทำให้รู้สึกได้ในคร้ังแรกที่ใช้

สบู่อมิโนคริสตัลช่วยลดรอยดำจางลง The best ของสบู่ทั้งหลาย มีค่า HP5.5-6 อ่อนโยนต่อผิวมีประสิทธิภาพในการดูแลผิวดีเยี่ยม เหมาะกันคนหน้ามัน มีสิวผด สิวผื่น สิวแพ้ทั้งหลาย ใช้แล้วหน้าไม่มันเยิ้มทั้งวัน สิวแห้งหลุดออกง่ายดาย ช่วยฟื้นฟูผิวเสียขาดการดูแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างจากสบู่ทั่วไปอย่างไร?

เลือก Amino crystal soap EMILY สบู่อมิโนคริสตัสทองคำ สบู่ที่ใสที่สุดในโลก ตอนนี้มาแรงมากเพราะมีคุณบัติที่ไม่เหมือนใคร เนื้อเบสสบู่ นำเข้าด้วยสูตรที่โด่งดังจากเกาหลี ซึ่งมีสารสกัดคุณภาพสูง ใช้แล้ว ผิวหน้าใสเนียน และทีี่สำคัญช่วยยับยั้งสิว ฟองอมิโน ยังช่วยปกป้อผิวใช้เหมือนล้างด้วยครีม
มาร์คหน้าบางๆ  สบู่ก้อนหรู คุณภาพดี ราคาแค่หลักร้อย ใครไม่อยากตกเทรน อยากหน้าใสต้องจัดประทับใจเวลาใช้เพราะฟองเป็นเหมือนครีมมาร์คหน้าเข้มข้น

DSC06172
คุณภคมน จันทร์ศิริ (อาย)

มาถึงตอนนี้สาวๆ  เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า จึงมีหลายประเภท  มาดูเหตุผลว่าทำไมคุณควรใช้วันนี้เรามีวิธีเลือกสบู่ให้เหมาะกับสภาพผิวของใบหน้ามาฝากกัน มาดูเหตุผล
ง่ายๆ กันเลยค่ะ

5 เหตุผล ทำไมคุณควรใช้ Crystal Amino Soap

1. แก้ปัญหาผิวหน้ามันมีสิวผด สิวผื่น สิวแพ้ทั้งหลาย ใช้แล้วหน้าไม่มันเยิ้มทั้งวัน สิวแห้งหลุดออกง่าย ช่วยฟื้นฟูผิวเสียขาดการดูแล ฝ้ากระค่อยๆ จาง

2. ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ดี มี อย. และยังช่วยป้องกันการเกิดสิว ลดและป้องกันการเกิดสิว จึงทำให้ผิวเรียบเนียนแต่งหน้าง่าย

3. สารสกัดที่ให้กลิ่นธรรมชาติ Essential oil  ลดการระคายเคือง
สารสกัดจาก SILK AMINO ACID ต้านอนุมูลอิสระ  ผิวฟูไม่เหี่ยวย่น
JOJOBA OIL ช่วยถนอมผิวไม่ลอกไม่แห้งตึง หลังล้างหน้าช่วยปรับสภาพผิวให้พร้อมสำหรับการแต่งหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ

4. ลดริ้วรอยบนใบหน้า ส่วนผสมของทองคำแท้  มีสรรพคุณช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบของผิวหนังที่เกิดจากการโดนแสงแดดเผาได้และยังสามารถลดริ้วรอยบนใบหน้า

5. ช่วยให้เนื้อครีมทองคำซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังโดยการปรับสีผิวให้สว่างขึ้น  ลดอนุมูลอิสระที่เป็นมลภาวะต่อผิวได้เป็นอย่างดี

จากเหตุผลทั้ง 5 ข้อ คงจะรู้แล้วว่าทำไม Crystal Amino Soap สบู่ที่ใสที่สุดในโลก ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา จึงมีความมหัศจรรย์หลังการใช้งาน ก้อนสบู่มีลักษณะใส แตกต่างจากสบู่ทั่วไป ความรู้สึกตอนใช้บอบบางสำหรับผิวหน้าเป็นสารประกอบที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การันตีคุณภาพ ด้วยสูตรลับเฉพาะที่พัฒนามากว่า 2 ปี  ต่อไปก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว แล้วสาวๆ อย่าลืมเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวเราด้วยนะคะ

น้องเอิร์ท ชนากานต์ จันทร์ศิริ  เสริมว่า นวัตกรรมเป็นเครื่องสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และช่วยติดอาวุธสินค้าให้แข่งขันได้ การนำส่วนผสมจากเกาหลี มาประยุกต์ใช้กับการสร้าง Emily Crystal Amino Soap  จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ไทย กับอินเทอร์แบรนด์อื่นๆ

น้องเอิร์ท ชนากานต์ จันทร์ศิริ  นวัตกรรมเป็นเครื่องสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และช่วยติดอาวุธสินค้าให้แข่งขัน

มาฟังความตั้งใจของเจ้าของธุรกิจ และครอบครัว “จันทร์ศิริ”  โดยมีคุณพ่อ คุณแม่และลูกสาว 3 ใบเถาแสนสวย ได้แแก่ น้องเอิร์ท น้องน้องอาย และน้องแอ๊น   เล่าความตั้งใจ ต้นกำเนิดของสบู่ก้อนนี้ EMILY Crystal Amino Soap …ทำสิ่งนี้ขึ้นมาจากความรัก ความชอบ จริงๆ ไม่ได้มุ่งหวังจะให้เป็นธุรกิจยอดซื้อทะลุทะลวงอะไร เพราะส่วนตัวมีธุรกิจที่ทำอยู่แล้วหลายอย่าง. แต่เป็นความชอบส่วนตัวนานมาแล้ว อยากหาตัวช่วยที่ดีให้ตัวเองและคนที่ผิวมีปัญหา ผิวไม่สวย ผิวไม่ค่อยได้รับการดูแล

จุดเริ่มต้นจากสิ่งที่ดีที่สุด ติดต่อเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย สินค้าทุกอย่าง โดยศึกษาและเลือกจากแลปที่ดีและได้รับมาตรฐานสารสกัดคุณภาพดีทีสุด ที่สำคัญ น้องเอิร์ทไม่เคยขอให้แลปเสนอของที่ราคาถูกๆ  เพื่อหวังกำไรสูงๆ ราคาที่ขายอาจไม่ได้ถูกกว่าสบู่ทั่วไปในท้องตลาด แต่ในราคาเดียวกัน EMILY Crystal Amino Soap  เลือกสรรสารสกัดอัดแน่นเกรดเอ คุณภาพไม่แพ้สบู่  Crystal Amino Soap  ชนิดอื่นๆ อย่างแน่นอน

จากความตั้งใจของนักธุรกิจ สาวสวยสามพี่น้อง ที่มีความตั้งใจพัฒนาสินค้า สบู่สูตรดังจากเกาหลี Emily Amino crystal  และด้วยความรักการดูแลตัวเอง รักสวยรักงาม จึงอยากผลิตสินค้าคุณภาพดี ราคาคุณภาพโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ   ด้วยความมุ่งมันลงทุนไปเรียนด้วยตัวเอง 2-3 ครั้ง เพื่อเรียนรู้ ขั้นตอนและรู้จักสารสกัดทั้งหลายมากขึ้น

อย่าบอกนะว่าเกิดมาไม่เคยใช้สบู่ล้างหน้า น้องเอิร์ท เล่าต่อว่า การต่อยอดแบรนด์นี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก สินค้าแบรนด์ไทยยังโตได้ แต่ถ้าจะยั่งยืนต้องมีคุณภาพ เห็นผลจริง ทำไปด้วยใจรัก จริงใจต่อผู้บริโภคและพยายามรักษาธุรกิจ

นักธุรกิจ 3 สาว เจ้าของสบู่สูตรดังจากเกาหลี Emily Amino crystal สามพี่น้อง แอ๊น,อาย,เอิร์ทในวันนี้สินค้าเสร็จพร้อมขายหลายตัวแล้ว ภาพนี้ทำให้เราดีใจตื่นเต้นสุดๆกับสิ่งที่เราตั้งใจทั้งหมดออกมาแล้ว ไม่เชื่อถือ ไม่สนใจ ไม่สนับสนุนไม่อุดหนุน ไม่เป็นไร อยากให้เพื่อนๆ ช่วยแชร์ออกไป ด้วยความตั้งใจจริงของเราอยากฟื้นฟูอยากปรับสภาพผิวที่มีปัญหากลับมาดูดี สวยใส ดูสดชื้น อีกครั้ง เราไม่ได้หวังยอดขายปังๆ

ในวันนี้ เพราะเราน้องใหม่ แต่เราหวังให้สินค้าของเราเข้าไปอยู่ในมือคนที่เลือกใช้ของที่ดีมีคุณภาพ และให้คุณภาพสินค้าของเราเข้าไปสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้รู้สึกนุ่มลึกจนต้องหลงรัก

จริงเหรอ เอาจริงนะไม่ต้องพูดมากมาย ดูคุณภาพ ภายนอก ยังรู้สึกว่า น่าใช้
ดูแพง งานดีสบู่ที่ใสที่สุดในโลก ความรู้สึกตอนใช้  บอบบางต่อผิวหน้า ลดความมัน กระชับรูขุมขนให้เรียบเนียน และผิวหน้านุ่ม ชุ่มชื้น หลังจากล้างเสร็จ  รู้สึกได้ว่า ขาวกระจ่างใส ริ้วรอยจางลง  ตอบโจทย์ครบทุกปัญหาผิว จุดด่างดำ รอยสิว รูขุมขนกว้าง  ขาดความชุ่มชื้น

– ช่วยบำรุงผิว เนื่องจากมี Glutamic acid เป็นส่วนประกอบกว่า 60%

– pH 5.5-6 อยู่ในช่วงค่าที่ดีของ pH ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้น เปล่งปลั่ง เต่งตึง

– ลดและป้องกันการเกิดสิว ผิวเรียบเนียนขึ้น

– รูขุมขนกระชับขึ้น ผิวแลดูอ่อนวัยหน้าใสดูเป็นธรรมชาติ

– ลดริ้วรอย ผิวหมองคล้ำ จุดด่างดำแลดูจางลง แต่งหน้าง่าย

– ดีท็อกซ์ผิว ล้างสารพิษ ปรับสมดุลให้ผิวสุขภาพดีขึ้น

– ฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆ

– ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุของการเกิดสิว

Amino Cystral Soap มีน้ำมันที่เลียนแบบบนผิวหน้าของมนุษย์ทำให้ผิวอ่อนนุ่ม สารสกัดจากอัลฟ่าอาร์บูตินทำให้ผิวสว่างใส คุณภาพคับแก้วขนาดนี้ งานดีบอกเลย สั่งมาเลย ท้าให้ลอง  EMILY สบู่ อะมิโนคริสตัลทองคำเท่านั้นซื้อซะเดี๋ยวใสไม่ทันเวลา

เทียบกับสบู่ปรกติ การล้างมือด้วยสบู่ปรกติ 10 ครั้ง (เว้นทุก 20 นาที) จะทำให้มือแห้งและหยาบกระด้าง แต่ในขณะเดียวกัน สบู่อมิโนทองคำ จะไม่ทำให้มือแห้ง (สบู่ปรกติจะมีความเป็นด่างสูง พอล้างบ่อย ๆ จะทำให้ผิวมีความเป็นด่างสูงและทำให้ผิวหนังหยาบกระด้าง) สบู่อมิโนทองคำ จะมี pH 5.5-6  มีความใกล้เคียงกับค่า pH ของผิวที่สุด

 

สบู่อะมิโนคริสตัสทองคำ สบู่ที่ใสที่สุดบวกอนุภาคทองคำแท้ ของดีมีคุณภาพ เบสนำเข้าสูตรดังจากเกาหลี สารสกัดพรีเมี่ยมหน้าใสมากลดสิว และช่วยเรื่องฟื้นฟูผิว ตลอดจนช่วยยกกระชับผิว หลังทำความสะอาดหน้าแล้วรู้สึกผิวกระจ่างใส หรือเรียกว่า Detox หน้าใส

-สบายใจเพราะ EMILYสบู่อะมิโนคริสตัลทองคำ มีเลขจดแจ้ง อย.
-EMILYสบู่อะมิโนคริสตัลทองคำ มีบัตรตัวแทนอย่างถูกต้อง
-EMILYสบู่อะมิโนคริสตัลทองคำ มีกลุ่มโยนออเดอร์ มีรูปมีมีริวส่งให้ตลอด
ราคาถูกประสิทธิภาพเกินราคา อยากให้ลอง ราคาก้อนละ 360 บาทเท่านั้น
สั่งเลยค่ะ รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ

Emily Soap  ลงสนามแล้ว คุณภาพเจ๋ง!   ราคาถูกมาก
เปิดรับตัวแทนจำหน่าย รับแบบสต๊อกและไม่สต๊อก สนใจปรึกษาได้ค่ะคุณภาพดีจนกระทั้งตอนนี้ส่งผลดี ขยายตามหาตัวแทน VIP และ
ตัวแทนรายย่อย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/Aminocrystalsoap
หรือถ้าใช้ดี เชิญมาสมัครตัวแทน
คลิ๊กด่วน   line: @emilysoap
โทร. 089-4889548

#สบู่ที่ใสที่สุดในโลก #emily #สินค้าดีราคาหลักร้อย
#อมิโนคริสตัลทองคำ #emilyเลอค่า