Category Archives: Interview

วัตถุดิบทดแทน ที่มาจากการรีไซเคิลขยะ แปรรูปเป็นพลังงานทดแทน

กระบวนการผลิตแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน!

กพร. ตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนด้านแร่ โลหะ และสารประกอบโลหะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 เน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ตัวอย่างเศษวัสดุต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้รีไซเคิล

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า… ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรมที่เน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม การสร้างการมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กพร. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น

โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งวัตถุดิบจากแหล่งแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Resources หรือ Primary Raw Materials) วัตถุดิบทดแทน ที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย (Secondary Raw Materials) และวัตถุดิบขั้นสูง (Advanced Raw Materials) ที่เป็นแร่ โลหะ สารประกอบโลหะชั้นคุณภาพสูง เพื่อรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ชีวภาพ และ  เคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือ Mega Projects ของรัฐบาล ซึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ยกเว้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) และโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ดังกล่าว จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นแร่ โลหะ สารประกอบจากแร่และโลหะ ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพสูง
มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

อพร.เดินชมผลงานจากการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ในเรื่องของวัตถุดิบทดแทนที่มาจากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย กพร. ได้ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย เพื่อแยกสกัดแร่และโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน หรือที่เรียกกันในหลายประเทศว่า   “การทำเหมืองแร่ในเมือง”
หรือ “Urban mining” โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการนำขยะ วัสดุเหลือใช้ รวมถึงผลพลอยได้ (By-products) จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากร ทดแทนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society
โดยอาศัยจุดแข็งของกรมฯ ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแต่งแร่ และด้านเทคโนโลยีโลหการ ซึ่งเป็นรากฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล ร่วมดำเนินงานกับที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้วัสดุเหลือใช้และกากของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเฉลี่ย 50 ล้านตันต่อปี กลายเป็นแหล่งวัตถุดิบด้านแร่ โลหะ และพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากผู้ประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลจาก กพร. พบว่า ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศจากการลงทุนและ/หรือการรีไซเคิลของเสียเป้าหมาย 100–130 ล้านบาทต่อปี ซึ่งปัจจุบัน กพร. มีเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสีย รวม 69 ชนิด โดย 39 ชนิด ได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบของ กพร. ซึ่งมีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

และภายใน  เดือนสิงหาคม 2561 นี้  กพร. จะเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทค
โนโลยีรีไซเคิลของรัฐแห่งแรกของประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และขยายผล
ไปสู่โรงงานต้นแบบ (Pilot scale) เพื่อผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการรีไซเคิล และการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นตามหลักวิชาการ โดยจะสามารถรองรับการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล
ให้แก่ผู้ประกอบการ  ทั้งใน Lab scale และ  Pilot scale ได้ไม่น้อยกว่า
200 รายต่อปี

ประเทศไทยมีขยะหรือของเสียเกิดขึ้นเฉลี่ย 50 ล้านตันต่อปี เป็นของเสียครัวเรือน 25-26 ล้านตันต่อปี   โดยมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในประเทศเฉลี่ยเพียง 18-20% และของเสียอุตสาหกรรม 25-30 ล้านตันต่อปี โดยมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในประเทศเฉลี่ย 70-75% ซึ่งหากสามารถเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ของเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรมได้อีก 10% มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ หรือของเสียที่มีประสิทธิภาพ  และครบวงจรตั้งแต่กิจกรรม/กระบวนการที่ก่อให้เกิดของเสีย กระบวนการคัดแยก การจัดเก็บรวบรวม การขนส่ง การรีไซเคิล การบำบัด และการกำจัด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลในประเทศ คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มในประเทศจากการลงทุน/การนำของเสียเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยกุญแจสำคัญ คือ การสร้างความร่วมมือแบบ 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ผมมองว่า ด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถเปลี่ยนขยะหรือของเสียให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนที่สำคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศได้ ดังเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งหลายประเทศไม่มีแหล่งแร่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society
-นายวิษณุ กล่าวทิ้งท้าย

พร้อมกันนี้ กพร. เตรียมจัดสัมมนาหัวข้อ “Innovation for materials value-added” มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายทิศทางความต้องการใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 15.45 น. ณ ห้องวาสนา 6 – 8 ชั้น 3
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 3555
www.dpim.go.th

อร่อยเด็ดถึงเจ็ดโลก! ลองยังอาหารไร้เนื้อสัตว์อาหารเพื่อสุภาพ

Ben Flavour Restaurant อาหารสุขภาพ

การดูแลเอาใจใส่สุขภาพ อย่ารอจนกว่า คุณจะป่วยแล้วค่อยหามาทาน
ต่อไปนี้  หันมาเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพอาทิตย์ละครั้ง เราไม่สามารถลดละเลยได้ก็จริง แต่เราสามารถเลือกบริโภคได้ เริ่มต้นง่ายๆ จากการกินอาหารเมนูอาหารมังสวิรัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพโดยเริ่มต้นจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารสุขภาพสไตร์คนรักสุขภาพ แบบคนรุ่นใหม่เราใส่ความคิดสร้างสันลงไปรสนิยมรสชาติ “อย่างจุดเด่นของอาหารจีน ต้องไม่มันรสชาติกลมกล่อม วัตถุดิบเครื่องปรุงจะต้องดี ใส่ใจพิถีพิถันเป็นเรื่องสำคัญ

วันนี้แนะนำร้านอร่อย ย่านพระราม 9  สำหรับคนรักการกินผัก หลากหลายเมนูที่นี่เลือกสรรคสูดรเด็ดสุดเด็ดโดยเฉพาะ  เมนูที่ช่วยล้างพิษ พิชิตโรค Benflavour (เบน เฟลเวอร์) ร้านอาหารมังสวิรัติ อาหารหน้าตา รสชาติอร่อย และหากินไม่ได้ที่ไหน เพราะ ที่นี่อาหารเจ และมังสวิรัติ 100 เมนู

สูตรอาหารมังสวิรัติไม่ได้มีแค่เมนูผักเพื่อสุขภาพเท่านั้น ตอนนี้กลับเป็นตัวเลือกและหลักปฏิบัติต้นๆ สำหรับคนที่อยากดูแลรูปร่าง การที่เราอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

นอกเหนือจากการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอแล้ว การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เลือกอาหารที่สะอาด มีประโยช์ต่อร่างกาย ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ร้านอาหาร เบนเฟลเวอร์  ร้านเดียวในกรุงเทพ ที่มีอาหารให้เลือกหลายรสชาติการตกแต่ง รวมไปถึงการบริการทุกอย่าง เป็นเทสของ Ben FLavour

วรัญญู ชัยเฉลิมมงคล (เบน) ฟู้ด เจ้าของร้าน Ben FLavour

วรัญญู ชัยเฉลิมมงคล (เบน) ฟู้ด เจ้าของร้าน Ben FLavour เชฟหนุ่มที่ไม่ได้เรียนการทำอาหาร  แต่มีความสามารถสร้างสรรค์เมนู อาหารเจ และ มังสวิรัติ ได้อย่างลงตัว ตอนเด็กรักการทำอาหาร  เป็นลูกมือแม่ในครัวเสมอ   (แม่เป็นคนเวียดนาม พ่อเป็นคนจีน) ประสบการณ์ดีดีเหล่านี้เกิดจาก ครอบครัวเปิดร้านอาหาร ได้ช่วยเป็นลูกมือพ่อ-แม่ ช่วยให้ชิม ช่วนเตรียมวัตถุดิบ ช่วยปรุงซึมซับเทคนิคมาเป็นสุดยอดเชฟชื่อดังจนถึงทุกวันนี้

จาก “Veggie Fusion” และต่อยอดมาเป็นร้านอาหาร Ben Flavour Restarant

อาหารเจ และ มังสวิรัติ  อร่อยและสวยงามอย่างเหลือเชื่อ คุณเบน บอกว่าเริ่มต้นตัดสินใจเปิดร้าน เพราะเป็นคนชอบทำอาหารมาก และอาหารประเภทที่ทานแล้วได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ และการชอบเสิร์ฟอะไรแปลกๆ  ได้ลองลงมือด้วยตัวเอง   หลายเป็นจุดเริ่มต้นของร้าน Ben FLavour

สายเฮลธ์ตี้ผู้รักสุขภาพโดยเฉพาะ มาดูกันว่า อาหารสุขภาพ อาหารมังสวิรัติกินอะไรได้บ้าง?  เมนูอาหารเจ และอาหารมังสวิรัติที่ห้ามพลาด วันนี้มาดูเมนูอร่อยๆ ทานกันค่ะ

ขนมปังตับบด Ben FLavour
หมี่อายุยืน Ben FLavour
ข้าวหม้อแม่นาก Ben FLavour
ยำมะเฟือง Ben FLavour
จานนี้ของแนะนำ ปลาม้วนผักสด Ben FLavour

เบน ‘เฟลเวอร์’ มีความตั้งใจอยากให้ลูกค้าได้ทานอาหาร มังสวิรัติ เพื่อสุขภาพที่ดี ทุกเมนูสร้างความแตกต่าง และ สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมตื่นตัว บรรจงสร้างเมนูพิเศษขึ้นด้วยมากกว่า 100 เมนู ทุกเมนูถูกคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน การเลือกอาหารที่สดใหม่ สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ

จุดเด่นของ เบน เฟลเวอร์ รสชาติของอาหารทุกจาน ต้องไม่มัน กินแล้วไม่เลี่ยน รสชาติกลม อาหารหน้าตาออกมาน่าทาน

บรรยากาศและการตกแต่งร้าน สไตล์อาเซียน  Mix & Matched Traditional  มีกลิ่นอายสไตล์จีน ผสมเวียดนาม ด้วยการเอาของสะสมมาตกแต่งร้าน จึงออกมาดูเก๋ๆ กลิ่นอายจีนๆ  โดยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์คลาสสิกแอนทีค สไตล์การตกแต่งที่โดดเด่นและเมนูอาหารที่อร่อยและได้สุขภาพ แต่ในบรรยากาศแบบนี้สามารถเสิร์ฟอาหารได้ทุกประเภท

ร้านอาหาร เบนเฟลเวอร์ (Ben Flavour Restaurant) ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เมนูของร้านไม่เหมือนใครในโลก มีหลายอย่างที่คุณจะไม่สามารถหากินได้ที่ไหนในโลกนี้ทุกเมนูเป็นอาหารมังสวิรัติ ปราศจากเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดี อิ่มท้องและอิ่มบุญไปพร้อมกัน

เพื่อนๆ  มีเวลาลองแวะไปชิมกันนะคะคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักสุขภาพ อิ่ม อร่อย และได้บุญด้วย มาทานที่ ร้านเบน เฟลเวอร์ ได้ทานอาหารเจ และ มังสวิรัติสัตว์สไตล์ฟิวชั่น อาหารสุขภาพสไตล์คนรุ่นใหม่ เลือกออกร้าน จัดงานเลี้ยง ด้วยอาหารสุขภาพสไตล์คนรุ่นใหม่  Toptotravel แนะนำร้านนี้ค่ะ

เบนเฟลเวอร์ Ben Flavour Restaurant
ที่อยู่ : 589-589/1 ซ.พระรามเก้า ซอย 51 ถ.พระราม 9 สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 096 191 9159
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Benflavour

คิดแต่ไม่เคยพูด อารัช วิทยากรณ์ มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์

อารัช  วิทยากรณ์
กับช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่

สืบเนื่องจากภาพ profile ในชุดกีฬา Fitsuits  แห่งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Tototravel ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหนุ่มหล่อที่ร้อนแรงที่สุด  วันนี้มีโอกาสมาพร้อมกับบทสัมภาษณ์ของหนุ่มหล่อกระชากใจสาวหลายคน

อารัช  วิทยากรณ์ หนุ่มเข้มลูกครึ่ง ไทย-ปากีสถาน อายุ 24 ปี  ปัจจุบันเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอล ฝ่าฟันภารกิจสุดหิน ที่เป็นบททดสอบทั้งความฟิตและสติปัญญา จนในที่สุด อารัช วิทยากรณ์ สอบผ่านแบบไม่ธรรมดาจริงๆ พิสูจน์แล้วว่ามีความคูลที่สุด จนคว้าตำแหน่ง…ชนะเลิศอันดับ1
Mister supranational thailand 2017

Aratch Wittayagone
Cr: ภาพ FB: Aratch Wittayagone

การประกวด Mister Supranational 2017 เวทีเฟ้นหาสุดยอดนายแบบระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ทางกองประกวด ทำการเก็บตัวทำกิจกรรมต่างๆ ถึง 2 ประเทศยุโรป ได้แก่ ประเทศโปแลนด์ และ ประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก เก็บตัวและร่วมทำกิจกรรมกับกองประกวด ระหว่างวันที่
20 พย. 60 – 2 ธค. 60  รอบตัดสินวันที่ 2 ธค. 60 ที่ประเทศโปแลนด์  ร่วม
กับสุดยอดนายแบบระดับโลก จากประเทศต่างๆ 60 กว่าประเทศ โดยผู้ชนะจะได้เงินรางวัลกว่า 10,000 USD และลงนามทำสัญญาเป็นนายแบบกับกองประกวดอีก 1 ปี

Mister Supranational Thailand 2017 เริ่มเป็นที่รู้จักจากการประกวดเวทีประกวดหนุ่มหล่อที่ร้อนแรงที่สุดและเป็นเวทีค้นหาหนุ่มหล่อทั่วไทยซึ่งเป็นความลับของมนต์เสน่ห์  ที่น่าค้นหา ล่าสุด อารัช  วิทยากรณ์ เตรียมพร้อมสำหรับการ ประกวดที่จะเดินทางไปประกวด Mister Supranational 2017 ที่ประเทศโปแลนด์  ในเดือน พฤศจิกายน 2560

Aratch Wittayagone
Bright Yonng Thing

วันนี้เราจะมาดูกันว่า อารัช  วิทยากรณ์การเตรียมตัว ฟิตร่างกาย และเตรียมอะไรไปโชว์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ มีแนวคิดและคำแนะนำดีๆ อะไรบ้างที่จะมาฝากแฟนเพจ toptotravel ให้ได้ติดตามกัน และการเดินทางก้าวต่อไปของ อารัช กำลังจะเริ่มขึ้น  ไม่มีใครน่าจับตามองไปกว่า มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์  คนนี้อีกแล้ว

หนุ่มหล่อเข้มลูกครึ่งไทย- ปากีสถาน มีภูมิลำเนา จากจังหวัดเชียงใหม่ อายุ 24 ปี เจ้าของความสูง 190 ซม. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจ
การบินมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตหัวหิน เป็นบุตรชายคนโต ของนายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง อารัช จะต้องบินไปร่วมประกวดสุดยอดนายแบบโลก Mister Supranational 2017 กลางเดือนนี้

คุณอารัช วิทยากรณ์  ตัวแทนประเทศไทย ไปประกวด Mister Supranational 2017

การประกวดครั้งแรก เวที 2015  เมื่อก่อนไม่เคยรู้ตัวเลยว่า  ประสบการณ์จากกองประกวดทำให้เราสนุกมากกับการประกวด เอาจริงเพราะผมขี้อายมาก เคยเป็นแต่นักกีฬา  สำหรับเวที เมนส์เฮลธ์ กายส์ ชาลเลนจ์ 2015 ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงาน และเพราะเป็นงานที่ไม่น่าเบื่อ ทำให้
รู้สึกตื่นเต้น ท้าทายในการทำงานต่างๆ  ซึ่งจากประสบการณ์ หลายครั้งผมโชคดีมากที่ได้รับโอกาสดีดีเข้ามาจากผู้ใหญ่ และผู้สนับสนุนหลักต่างที่
กรุณาให้ความเมตตา  ดีใจที่สุดกับโอกาสที่ได้รับ  การที่ผมติด 1 ใน 10
เวที Men’s Health Guys’ Challenge 2015  ซึ่งการเฟ้นหาที่สุดแห่งสุภาพบุรุษสุขภาพดีล้วนๆ  ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของงานที่ผมรัก    -อารัช กล่าว

วันนี้สำหรับใครที่อยากรู้จักตัวตนหนุ่หล่อวัย 24 ปีคนนี้ มาติดตามคำถามแบบ เปิดใจ  อารัช  วิทยากรณ์ มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์ โดยเขาเล่าว่า ตัวเองชอบเล่นกีฬาตั้งแต่อายุ  10 ขวบ เติบโตและเรียนหนังสือจบพอจบมัธยมต้น เขาย้ายไปเรียนโรงเรียนใหม่  ตอนนั้นตั้งใจเรียนมากขึ้น พร้อมกับหารายได้พิเศษไปด้วย โดยเริ่มต้นจากการถ่ายโมษณา จนปัจจุบันเรียนจบปริญาตรี

ด้วยความที่ อารัช วิทยากรณ์ เป็นคนชอบที่ชอบการออกกำลังกาย และเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติที่สำคัญและความฝันอยากเป็นนักกีฬาชอบเล่นกีฬา เล่นกีฬาได้เกือบทุกชนิด

สนุกกีฬาที่ชอบได้ทำงานและการรับหน้าที่ในวันนี้  เป็นสิ่งที่ผมทำจะไปได้ไกลที่สุด นับเป็นครั้งแรก  ที่ผมจะเป็นตัวแทนของประเทศไทย เดินทางไปประกวด Mister Supranational 2017 ที่ประเทศโปแลนด์

ถ้าถามว่าแนวทางการทำงานที่สำคัญคือเป็นอีกครั้งที่ได้เปลี่ยนคาแรกเตอร์ ขยันให้มาก อดทนให้เยอะ และทำให้เราหลุดจากกรอบที่เคยทำ  ถ้าอยากเติบโตต้องลงแข่ง ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง   และสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่ารางวัล คือประสบการณ์ เพราะในทุกการแข่งขันจะได้รับโจทย์ที่ท้าทาย
สิ่งนี้เองที่จะบังคับให้เราลองของใหม่และกล้าหยิบมาใช้ในการทำงาน คิดบวก การคิดลบกับสิ่งใดๆ ตามมันไม่ได้ทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นเลย แต่หากเจอปัญหาให้เราคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป และอย่าไปใส่ใจ หลายๆครั้งเรื่องที่ดูซีเรียส
อารัช วิทยากรณ์ มักมองกลับกันเป็นเรื่องตลก

หากเรามองมันเป็นเรื่องปรกติ มันก็จะเป็นเรื่องปรกติ คือ  ดูแล้วผู้ชายคนนี้พูด ชีวิตคิดบวก ตั้งเป้าหมาย ตั้งใจทำไม่ต้องรีบร้อน สักวันผลลัพท์อาจจะมาเกินความคาดหมาย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต้องยิ้มสู้ และอดทนให้เยอะและทำงานตรงหน้าให้ดีที่สุด  –อารัช  วิทยากรณ์

นอกจากจะเป็น มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์ ยังขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชายที่รักสุขภาพ ออกกำลังกายฟิตหุ่นอยู่เสมอ มีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรหลายคนเวลาที่ต้องควบคุมน้ำหนัก บางคนเลือกอดอาหาร คุณอารัช มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง?

การอดอาหารทำให้น้ำหนักลดลงในช่วงแรก ระบบเผาผลาญพัง ลดก็จริงนะแต่พอกลับไปกินเหมือนก็ยิ่งอ้วน นน. หนักกว่าเดิม เราไม่ควรที่จะอดอาหารแต่ เราสามารถกำหนดได้เลยว่ามื้อนี่จะทานอาหารชนิดไหน ปริมาณเท่าไหร่ น้ำหนักกี่กรัม เพราะเราสามารถชั่งวัตถุดิบได้ตามความต้องการทั้ง แป้ง เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ผักและอาหารชนิดอื่นๆเพื่อที่เราจะได้รู้ปริมาณที่เราทานในแต่ละมื้ออย่างแม่นยำแค่เลือกทานแล้วหันมาออกกำลังกายหุ่นดีขึ้น แถมสุขภาพดีครับ

เชื่อได้ว่าหลายคนคงมองภาพผู้ชายคนนี้มุมมองในการการทำงาน และการบริหารจัดการชีวิต และแง่คิดที่สะท้อนถึงสังคมไทยในปัจจุบัน สามารถเป็นแรงบันดาลและกำลังใจให้กับหลายๆคน สู่การเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็น Version ที่ดีที่สุด
ติดตามและให้กำลังใจ อารัช วิทยากรณ์  ตัวแทนประเทศไทย ไปประกวด Mister Supranational 2017 Toptotravel ต้องขอขอบคุณ เทคนิคและแชร์ข้อคิดดีๆ จาก น้องอารัช วิทยากรณ์ ตำแหน่ง ชนะเลิศอันดับ1  Mister Supranational Thailand2017 ให้เราได้รู้จักและยังเป็นตัวแทนนายแบบไทยไปประกวดยังต่างประเทศ

ติดตามข่าวสารข้อมูลการประกวดได้ที่
http://www.mistersupranational.com/
https://www.facebook.com/MisterSupranationalThailand/
https://www.facebook.com/MisterSupranational/

ถูกใจฝากแฟนคลับแชร์วนไปได้เลยนะค่ะ
#MisterSupranationalThailand2017

5 เหตุผล คุณค่าของความแตกต่าง

ทำไมคุณควรใช้สบู่อะมิโนคริสตัลทองคำ EMILY Crystal Amino Soapสูตรดังจากเกาหลี

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เราเคยใช้สบู่ล้างหน้า หน้าพัง หน้าแห้งกร้าน  หน้าตึง เพราะสบู่เป็นเพียง 1 ตัวช่วยเริ่มต้นที่สาวๆ หลายคนวางใจ ในการบำรุงและซ่อมแซมผิว และใช้ระยะเวลา การดูแลและการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างสม่ำเสมอ เกิดสิวต้องไม่แกะ เกา บริเวณผิวหน้า การทาครีมตามสภาพผิวประจำ หลีกเลี่ยงแสงไฟจัด และทาครีมกันแดดเสมอ ถ้าทำเป็นประจำอยู่แล้ว รับรองว่าได้ผลอย่างดีเยี่ยม

ภคมน จันทร์ศิริ (อาย) และ ชนากานต์ จันทร์ศิริ (เอิร์ท) เจ้าของธุรกิจสบู่ Amino Crystal Soap

มาถึงเรื่องที่ต้องทำกัจวัตรประจำวัน คือ การล้างหน้า ทำความสะอาดเครื่องสำอาง  หนูจะใช้อะไรล้างหน้าดีคะ หรือใช้น้ำเปล่าล้างหน้าจะดีที่สุด?   รู้จักผลิตภัณฑ์ของ Emily ครั้งแรกจาก

Facebook Fanpage : Aminocrystalsoap เห็นสบู่แบบ Crystal Amino มีขายเต็มเฟสบุคเยอะไปหมด เลือกไม่ถูกแต่อยากลอง เพราะเห็นเพื่อนใช้แล้วผิวมันดีขึ้น สิวยุบเร็ว ช่วยลดการเกิดการอุดตันของ รูขุมขนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว แต่ถ้าเพื่อนๆ ใช้สบู่แบบนี้แล้วรู้สึกว่าผิวฝืดหรือตึงเกินไป ก็ลองเปลี่ยนมาใช้ Crystal Soap Base ความรู้สึกตอนใช้บอบบางสำหรับผิวหน้า มีคุณสมบัติต้านการอักเสบมีความอ่อนโยนสูงช่วยได้ดีจริงๆ ค่ะ

Emily Amino crystal เนื้อสบู่มีความใส ประดุจคริสตัล ใช้แล้วต้องเก็บในที่แห้ง เป็นสินค้า และวัตถุดิบ พรีเมี่ยม สวยใสแบบนี้ ข้อดีของ EMILY เป็นสิวไม่ใช่ปัญหา จะหน้าใสหรือหน้าสด ได้หมดถ้าสั่ง EMILY สบู่อะมิโนคริสตัลทองคำ สบู่จากเบสอะมิโนสูตรดังจากเกาหลี คุณภาพดี สารสกัดพรีเมี่ยมทำให้รู้สึกได้ในคร้ังแรกที่ใช้

สบู่อมิโนคริสตัลช่วยลดรอยดำจางลง The best ของสบู่ทั้งหลาย มีค่า HP5.5-6 อ่อนโยนต่อผิวมีประสิทธิภาพในการดูแลผิวดีเยี่ยม เหมาะกันคนหน้ามัน มีสิวผด สิวผื่น สิวแพ้ทั้งหลาย ใช้แล้วหน้าไม่มันเยิ้มทั้งวัน สิวแห้งหลุดออกง่ายดาย ช่วยฟื้นฟูผิวเสียขาดการดูแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างจากสบู่ทั่วไปอย่างไร?

เลือก Amino crystal soap EMILY สบู่อมิโนคริสตัสทองคำ สบู่ที่ใสที่สุดในโลก ตอนนี้มาแรงมากเพราะมีคุณบัติที่ไม่เหมือนใคร เนื้อเบสสบู่ นำเข้าด้วยสูตรที่โด่งดังจากเกาหลี ซึ่งมีสารสกัดคุณภาพสูง ใช้แล้ว ผิวหน้าใสเนียน และทีี่สำคัญช่วยยับยั้งสิว ฟองอมิโน ยังช่วยปกป้อผิวใช้เหมือนล้างด้วยครีม
มาร์คหน้าบางๆ  สบู่ก้อนหรู คุณภาพดี ราคาแค่หลักร้อย ใครไม่อยากตกเทรน อยากหน้าใสต้องจัดประทับใจเวลาใช้เพราะฟองเป็นเหมือนครีมมาร์คหน้าเข้มข้น

DSC06172
คุณภคมน จันทร์ศิริ (อาย)

มาถึงตอนนี้สาวๆ  เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า จึงมีหลายประเภท  มาดูเหตุผลว่าทำไมคุณควรใช้วันนี้เรามีวิธีเลือกสบู่ให้เหมาะกับสภาพผิวของใบหน้ามาฝากกัน มาดูเหตุผล
ง่ายๆ กันเลยค่ะ

5 เหตุผล ทำไมคุณควรใช้ Crystal Amino Soap

1. แก้ปัญหาผิวหน้ามันมีสิวผด สิวผื่น สิวแพ้ทั้งหลาย ใช้แล้วหน้าไม่มันเยิ้มทั้งวัน สิวแห้งหลุดออกง่าย ช่วยฟื้นฟูผิวเสียขาดการดูแล ฝ้ากระค่อยๆ จาง

2. ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ดี มี อย. และยังช่วยป้องกันการเกิดสิว ลดและป้องกันการเกิดสิว จึงทำให้ผิวเรียบเนียนแต่งหน้าง่าย

3. สารสกัดที่ให้กลิ่นธรรมชาติ Essential oil  ลดการระคายเคือง
สารสกัดจาก SILK AMINO ACID ต้านอนุมูลอิสระ  ผิวฟูไม่เหี่ยวย่น
JOJOBA OIL ช่วยถนอมผิวไม่ลอกไม่แห้งตึง หลังล้างหน้าช่วยปรับสภาพผิวให้พร้อมสำหรับการแต่งหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ

4. ลดริ้วรอยบนใบหน้า ส่วนผสมของทองคำแท้  มีสรรพคุณช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบของผิวหนังที่เกิดจากการโดนแสงแดดเผาได้และยังสามารถลดริ้วรอยบนใบหน้า

5. ช่วยให้เนื้อครีมทองคำซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังโดยการปรับสีผิวให้สว่างขึ้น  ลดอนุมูลอิสระที่เป็นมลภาวะต่อผิวได้เป็นอย่างดี

จากเหตุผลทั้ง 5 ข้อ คงจะรู้แล้วว่าทำไม Crystal Amino Soap สบู่ที่ใสที่สุดในโลก ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา จึงมีความมหัศจรรย์หลังการใช้งาน ก้อนสบู่มีลักษณะใส แตกต่างจากสบู่ทั่วไป ความรู้สึกตอนใช้บอบบางสำหรับผิวหน้าเป็นสารประกอบที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การันตีคุณภาพ ด้วยสูตรลับเฉพาะที่พัฒนามากว่า 2 ปี  ต่อไปก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว แล้วสาวๆ อย่าลืมเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวเราด้วยนะคะ

น้องเอิร์ท ชนากานต์ จันทร์ศิริ  เสริมว่า นวัตกรรมเป็นเครื่องสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และช่วยติดอาวุธสินค้าให้แข่งขันได้ การนำส่วนผสมจากเกาหลี มาประยุกต์ใช้กับการสร้าง Emily Crystal Amino Soap  จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ไทย กับอินเทอร์แบรนด์อื่นๆ

น้องเอิร์ท ชนากานต์ จันทร์ศิริ  นวัตกรรมเป็นเครื่องสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และช่วยติดอาวุธสินค้าให้แข่งขัน

มาฟังความตั้งใจของเจ้าของธุรกิจ และครอบครัว “จันทร์ศิริ”  โดยมีคุณพ่อ คุณแม่และลูกสาว 3 ใบเถาแสนสวย ได้แแก่ น้องเอิร์ท น้องน้องอาย และน้องแอ๊น   เล่าความตั้งใจ ต้นกำเนิดของสบู่ก้อนนี้ EMILY Crystal Amino Soap …ทำสิ่งนี้ขึ้นมาจากความรัก ความชอบ จริงๆ ไม่ได้มุ่งหวังจะให้เป็นธุรกิจยอดซื้อทะลุทะลวงอะไร เพราะส่วนตัวมีธุรกิจที่ทำอยู่แล้วหลายอย่าง. แต่เป็นความชอบส่วนตัวนานมาแล้ว อยากหาตัวช่วยที่ดีให้ตัวเองและคนที่ผิวมีปัญหา ผิวไม่สวย ผิวไม่ค่อยได้รับการดูแล

จุดเริ่มต้นจากสิ่งที่ดีที่สุด ติดต่อเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย สินค้าทุกอย่าง โดยศึกษาและเลือกจากแลปที่ดีและได้รับมาตรฐานสารสกัดคุณภาพดีทีสุด ที่สำคัญ น้องเอิร์ทไม่เคยขอให้แลปเสนอของที่ราคาถูกๆ  เพื่อหวังกำไรสูงๆ ราคาที่ขายอาจไม่ได้ถูกกว่าสบู่ทั่วไปในท้องตลาด แต่ในราคาเดียวกัน EMILY Crystal Amino Soap  เลือกสรรสารสกัดอัดแน่นเกรดเอ คุณภาพไม่แพ้สบู่  Crystal Amino Soap  ชนิดอื่นๆ อย่างแน่นอน

จากความตั้งใจของนักธุรกิจ สาวสวยสามพี่น้อง ที่มีความตั้งใจพัฒนาสินค้า สบู่สูตรดังจากเกาหลี Emily Amino crystal  และด้วยความรักการดูแลตัวเอง รักสวยรักงาม จึงอยากผลิตสินค้าคุณภาพดี ราคาคุณภาพโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ   ด้วยความมุ่งมันลงทุนไปเรียนด้วยตัวเอง 2-3 ครั้ง เพื่อเรียนรู้ ขั้นตอนและรู้จักสารสกัดทั้งหลายมากขึ้น

อย่าบอกนะว่าเกิดมาไม่เคยใช้สบู่ล้างหน้า น้องเอิร์ท เล่าต่อว่า การต่อยอดแบรนด์นี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก สินค้าแบรนด์ไทยยังโตได้ แต่ถ้าจะยั่งยืนต้องมีคุณภาพ เห็นผลจริง ทำไปด้วยใจรัก จริงใจต่อผู้บริโภคและพยายามรักษาธุรกิจ

นักธุรกิจ 3 สาว เจ้าของสบู่สูตรดังจากเกาหลี Emily Amino crystal สามพี่น้อง แอ๊น,อาย,เอิร์ทในวันนี้สินค้าเสร็จพร้อมขายหลายตัวแล้ว ภาพนี้ทำให้เราดีใจตื่นเต้นสุดๆกับสิ่งที่เราตั้งใจทั้งหมดออกมาแล้ว ไม่เชื่อถือ ไม่สนใจ ไม่สนับสนุนไม่อุดหนุน ไม่เป็นไร อยากให้เพื่อนๆ ช่วยแชร์ออกไป ด้วยความตั้งใจจริงของเราอยากฟื้นฟูอยากปรับสภาพผิวที่มีปัญหากลับมาดูดี สวยใส ดูสดชื้น อีกครั้ง เราไม่ได้หวังยอดขายปังๆ

ในวันนี้ เพราะเราน้องใหม่ แต่เราหวังให้สินค้าของเราเข้าไปอยู่ในมือคนที่เลือกใช้ของที่ดีมีคุณภาพ และให้คุณภาพสินค้าของเราเข้าไปสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้รู้สึกนุ่มลึกจนต้องหลงรัก

จริงเหรอ เอาจริงนะไม่ต้องพูดมากมาย ดูคุณภาพ ภายนอก ยังรู้สึกว่า น่าใช้
ดูแพง งานดีสบู่ที่ใสที่สุดในโลก ความรู้สึกตอนใช้  บอบบางต่อผิวหน้า ลดความมัน กระชับรูขุมขนให้เรียบเนียน และผิวหน้านุ่ม ชุ่มชื้น หลังจากล้างเสร็จ  รู้สึกได้ว่า ขาวกระจ่างใส ริ้วรอยจางลง  ตอบโจทย์ครบทุกปัญหาผิว จุดด่างดำ รอยสิว รูขุมขนกว้าง  ขาดความชุ่มชื้น

– ช่วยบำรุงผิว เนื่องจากมี Glutamic acid เป็นส่วนประกอบกว่า 60%

– pH 5.5-6 อยู่ในช่วงค่าที่ดีของ pH ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้น เปล่งปลั่ง เต่งตึง

– ลดและป้องกันการเกิดสิว ผิวเรียบเนียนขึ้น

– รูขุมขนกระชับขึ้น ผิวแลดูอ่อนวัยหน้าใสดูเป็นธรรมชาติ

– ลดริ้วรอย ผิวหมองคล้ำ จุดด่างดำแลดูจางลง แต่งหน้าง่าย

– ดีท็อกซ์ผิว ล้างสารพิษ ปรับสมดุลให้ผิวสุขภาพดีขึ้น

– ฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆ

– ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุของการเกิดสิว

Amino Cystral Soap มีน้ำมันที่เลียนแบบบนผิวหน้าของมนุษย์ทำให้ผิวอ่อนนุ่ม สารสกัดจากอัลฟ่าอาร์บูตินทำให้ผิวสว่างใส คุณภาพคับแก้วขนาดนี้ งานดีบอกเลย สั่งมาเลย ท้าให้ลอง  EMILY สบู่ อะมิโนคริสตัลทองคำเท่านั้นซื้อซะเดี๋ยวใสไม่ทันเวลา

เทียบกับสบู่ปรกติ การล้างมือด้วยสบู่ปรกติ 10 ครั้ง (เว้นทุก 20 นาที) จะทำให้มือแห้งและหยาบกระด้าง แต่ในขณะเดียวกัน สบู่อมิโนทองคำ จะไม่ทำให้มือแห้ง (สบู่ปรกติจะมีความเป็นด่างสูง พอล้างบ่อย ๆ จะทำให้ผิวมีความเป็นด่างสูงและทำให้ผิวหนังหยาบกระด้าง) สบู่อมิโนทองคำ จะมี pH 5.5-6  มีความใกล้เคียงกับค่า pH ของผิวที่สุด

 

สบู่อะมิโนคริสตัสทองคำ สบู่ที่ใสที่สุดบวกอนุภาคทองคำแท้ ของดีมีคุณภาพ เบสนำเข้าสูตรดังจากเกาหลี สารสกัดพรีเมี่ยมหน้าใสมากลดสิว และช่วยเรื่องฟื้นฟูผิว ตลอดจนช่วยยกกระชับผิว หลังทำความสะอาดหน้าแล้วรู้สึกผิวกระจ่างใส หรือเรียกว่า Detox หน้าใส

-สบายใจเพราะ EMILYสบู่อะมิโนคริสตัลทองคำ มีเลขจดแจ้ง อย.
-EMILYสบู่อะมิโนคริสตัลทองคำ มีบัตรตัวแทนอย่างถูกต้อง
-EMILYสบู่อะมิโนคริสตัลทองคำ มีกลุ่มโยนออเดอร์ มีรูปมีมีริวส่งให้ตลอด
ราคาถูกประสิทธิภาพเกินราคา อยากให้ลอง ราคาก้อนละ 360 บาทเท่านั้น
สั่งเลยค่ะ รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ

Emily Soap  ลงสนามแล้ว คุณภาพเจ๋ง!   ราคาถูกมาก
เปิดรับตัวแทนจำหน่าย รับแบบสต๊อกและไม่สต๊อก สนใจปรึกษาได้ค่ะคุณภาพดีจนกระทั้งตอนนี้ส่งผลดี ขยายตามหาตัวแทน VIP และ
ตัวแทนรายย่อย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/Aminocrystalsoap
หรือถ้าใช้ดี เชิญมาสมัครตัวแทน
คลิ๊กด่วน   line: @emilysoap
โทร. 089-4889548

#สบู่ที่ใสที่สุดในโลก #emily #สินค้าดีราคาหลักร้อย
#อมิโนคริสตัลทองคำ #emilyเลอค่า

EEC แนวโน้มการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จัดปาฐกถาพิเศษ EEC ในแนวโน้มการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและแนวทางการปรับตัวภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ของกลุ่มผู้ที่เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง และสำเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดี จาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) โดยได้
รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจาก กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ
และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มกราคม 2516

มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย มากว่า 40 ปี ผ่านกิจกรรมและบริการอันหลากหลายสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการจัดหลักสูตรฝึกอบรม-สัมมนา,การเทียบโอนการศึกษาระดับปริญญา, การศึกษาทางไกล, การสอนภาษาต่างประเทศ โดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. การ
จัดประกวดให้รางวัลคุณภาพ บริการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ทดสอบทางวิชาการและวิชาชีพอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิตตำราสนับสนุนวิชาการต่างๆ มากมายภายใต้สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. อีกทั้งได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้น
ในนาม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า
Thai-Nichi Institute of Technology ที่รู้จักโดยย่อว่า TNI  มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้น  เพื่อป้อน
บุคลากรให้แก่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดปาฐกถาให้ความรู้แก่เหล่าสมาชิกและบุคคลทั่วไป

โดยคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ Mr.HIROKI MITSUMATAประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ( JETRO ) ว่าด้วยเรื่องแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย และแนวโน้มการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ที่มีต่อศักยภาพของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
( EEC )  ภายใต้งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 

การปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อโครงสร้างในการพัฒนาและขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยและเศรษฐกิจไทยโดยผู้ร่วมงานจะได้พบกับเหล่าขุนพลระดับประเทศบนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ เริ่มต้นด้วยร่วมเปิดมุมมองการค้า การลงทุนของญี่ปุ่นสู่ไทย โอกาส และศักยภาพของไทยในการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน กับบรรยายพิเศษในหัวข้อ  Eastern Economic Corridor : EEC – Investment trends of Japanese companies
ให้เกียรติโดย  Mr.HIROKI MITSUMATA President of JETROJapan External TradeOrganization (JETRO), ต่อเนื่องด้วยการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม คุณเจน  นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ   Eastern Economic Corridor : EEC และแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0”

สิ่งที่น่าสนใจของเสวนาในครั้งนี้คือ นอกจากผู้ที่ได้ร่วมรับฟังจะได้ทราบถึงทิศทางของอนาคตอุตสาหกรรมไทยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดและ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  จะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยสู่สากลได้อย่างไรแล้วงานนี้ยังเป็นการรวมตัวของเหล่าบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจและนักวิชาการจำนวนมากที่มาร่วมงาน

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า “จากนโยบาย

ของภาครัฐว่าด้วยเรื่องการผลักดันภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับ คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน ภายใต้บทบาทและพันธกิจของ ส.ส.ท.ที่มุ่งส่งเสริมและมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนจากญี่ปุ่นด้วย ซึ่งเรามั่นใจว่าการเชื่อมโยงและผลักดันศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

นายฮิโรกิ  มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ผู้บรรยายในหัวข้อ แนวโน้มและยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย กล่าวว่า “ไทยและญี่ปุ่น มีความใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะใน ด้านการลงทุน ซึ่งผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นเป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่สุด ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ จากญี่ปุ่น ได้เข้ามาลงทุนครบทุกรายแล้ว และได้ช่วยดึงให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน รายสำคัญ และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ตามเข้ามาลงทุนเพื่อป้อนให้ ผู้ผลิตรายใหญ่จำนวนมาก ดังนั้น หากเราสามารถดึงดูดให้บริษัทญี่ปุ่นใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับต้นๆ ของโลก เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น บริษัทเหล่านี้จะเป็น แม่เหล็กช่วยดึงโครงการลงทุนอื่นๆ ตามเข้ามาในอนาคต ซึ่งอุตสาหกรรม เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญของประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0”

 คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้บรรยาย ในหัวข้อ แนวทางการปรับตัวภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0
กล่าวถึงจุดเด่นของ  อุตสาหกรรม 4.0  ว่าการผลิตที่เปลี่ยนจาก
Mass Production เป็น Mass Customization นั่นก็คือ โรงงานในยุค 4.0 หรือ Smart Factory จะมีกระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบไซเบอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร ควบคุมการสื่อสาร ทำให้เกิดการผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ละราย ในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเทียบกับการผลิตในอุตสาหกรรม 3.0 ที่ผลิตสินค้าได้จำนวนมาก แต่สินค้าจะเป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งกระบวนการผลิตของยุค 4.0 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย เพราะเป็นระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คือ ประหยัดเวลา ใช้แรงงานน้อยลง และกระบวนการผลิตมีความแม่นยำน่าเชื่อถือ

สำหรับปาถกฐาพิเศษในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอข้อมูลและสาระสำคัญอันเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศในเรื่องใดนั้นยังคงเป็นหน้าที่สำคัญ
ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่ผลักดันและส่งเสริมความรู้ควบคู่การพัฒนาบุคลากรอันเป็นเจตนารมณ์สำคัญ มาตลอดระยะเวลา 45 ปี ต่อไปด้วยความภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงคู่อุตสาหกรรม  และสังคมไทยตลอดมา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) www.tpa.or.th
โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1111/ 1113

ติดต่อ : คุณพีระพันธุ์   คนคง (ก๊อต)
โทร. 080 072 9477
E-mail.  peerapan@tpa.or.th

คุณศันสนีย์ กันอ่วม  (แอน)
โทร. 081 308 0474
E-mail: sansanee@tpa.or.th

คุณอริศรา คำพยา  (โบว์)
โทร. 089 992 2633
E-mail : arissara@tpa.or.th

TAXI ไทยปัญหาระดับชาติ

โครงการ Taxi V.I.P
ปฏิวัติวงการรถแท็กซี่ไทยสู่มาตรฐานสากล

ปัญหาหลักของวงการรถแท็กซี่ไทย มีอยู่ 2 เรื่องคือ ผู้ขับขี่และตัวรถแท็กซี่ สำหรับปัญหาเรื่องผู้ขับขี่ คือ  การขาดวินัยและจรรยาบรรณในการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และเอกชนได้เข้าแก้ไข โดยได้จัดอบรมผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษา  และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ  อีกปัญหาหนึ่งของแท็กซี่ คือเรื่องรถ

TAXI VIP  เป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการของประชาชน โดยใช้รถ
ที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถ สมรรถนะรถที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกสบาย  เพิ่มเติมจากข้อกำหนด
การติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการ ทำให้ระบบการบริหารจัดการด้วย ฐานข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถพัฒนาศูนย์ประวัติ  รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในระบบทุกคัน และประวัติผู้ขับรถทุกคน ตลอดจน การบันทึก ติดตามการกระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากมาตรการกำกับ ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายกับรถแท็กซี่ กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเชิงบวก หรือยกย่องคนขับรถแท็กซี่ที่กระทำดีหรือสร้างประโยชน์ให้สังคม

วันนี้ Toptotravel  มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ โครงการ Taxi V.I.P ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ  ด้วยการเปิดช่องทาง การสร้างงานสร้างอาชีพ  และ
รายได้เสริมให้แก่ผู้ที่สนใจ  ราคาที่ดาวน์ต่ำ ดอกเบี้ยถูก หรือจะเลือกผ่อนดาวน์  0% นาน 10 เดือน เเละผ่อนค่างวดเฉลี่ย  เพียงวันละ 500 กว่าบาท พร้อม พ.ร.บ และประกันภัย ชั้น 1 รวมถึง  ยังเปิดช่องให้กลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการเปิดกิจการรถเเท็กซี่ให้เช่าเป็นของตนเอง ได้เข้ามาปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มรถเช่าในระยะยาว 

คุณเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล (เรย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เค.พี.เอ็น. มอเตอร์คาร์ จำกัด เจ้าของและผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ Taxi V.I.P ปรับลุคใหม่
ให้กับวงการแท็กซี่ไทย ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก และ ภายใน ที่แตกต่างจากแท็กซี่ทั่วไป

กล่าวต่อว่า ปัญหารถแท็กซี่ไทยในปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่ง
ผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ  อาทิ ปัญหาอาชญากรรม การให้บริการ สุขอนามัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารบริษัทฯได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงเกิดโครงการ Taxi V.I.P  เพื่อมาช่วยปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับแท็กซี่ไทย

คุณเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เค.พี.เอ็น. มอเตอร์คาร์ จำกัด

ทุกวันนี้ ธุรกิจยานยนต์ของบริษัท KPN มีครบวงจร ทั้งจำหน่ายยางรถยนต์ผลิตและจำหน่ายแท็กซี่ รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์สินเชื่อแท็กซี่ ตัวแทนขายประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์ทุกชนิด ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ให้กับ  ดีลเลอร์รถยนต์โตโยต้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมน้ำมัน KPN E85 ขยายธุรกิจจำหน่ายรถแท็กซี่  ร่วมกับ  บริษัท
โตโยต้า 15 สาขา ส่วนสาขาของ KPN MORTOR อีก 3 สาขา รวมทั้งสร้างศูนย์บริการยางรถยนต์มาตรฐาน KPN AUTO TYRES 2 สาขา รวมทั้งได้รับสิทธิเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองทุกชนิด จากจากการแต่งตั้งโตโยต้าชัวร์  3 สาขา  พร้อมเป็นผู้จำหน่ายยางรถยนต์ให้  กับบริษัท โตโยต้า 30 สาขา 5 จังหวัด นอกจากนี้ยังทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

คุณเรย์ เล่าให้ฟังว่า การทำแท็กซี่วีไอพี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับวงการอาชีพรถแท็กซี่ของเมืองไทยให้ได้มาตรฐาน โดยเราทำตรงนี้  เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แท็กซี่ไทยที่มักมีปัญหาภาพลักษณ์ไม่ดีอยู่เป็นระยะเกี่ยวกับคนขับแท็กซี่   นอกจากนั้น  ยังเน้นย้ำด้านบริการด้วยมิตรภาพและจรรยาบรรณที่ดีและเรายังทำข้อตกลงว่าคุณจะต้องไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร พร้อมกันนี้เรายังเปิดอบรม ฝึกมารยาท ภาษา และ  หลักในการบริการลูกค้าแบบมาตรฐานสากล  ให้กับคนขับในโครงการแท็กซี่วีไอพีด้วย จึงนับว่าเป็นการเปลี่ยนทัศนคติใหม่ของวงการแท็กซี่ไทยที่ใครเห็นก็อยากนั่ง ดังนั้น รถแท็กซี่ที่ให้บริการดีสะดวกสบายและปลอดภัย ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและความประทับของผู้โดยสาร

บริษัท เค.พี.เอ็น. มอเตอร์คาร์ จำกัด ผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ Taxi V.I.P

อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่น่าภาคภูมิใจอย่างถูกกฏหมาย พร้อมกับรักษาอาชีพของคนไทยทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ขับแท็กซี่หน้าใหม่เข้าสู่ระบบผ่านการอบรม  และพัฒนาสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี
มีคุณธรรม เพื่อปรับยุคสมัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ทีมงานพนักงานขับ TAXI VIP

โดยทาง บริษัทฯ  ได้จัดให้มีการอบรมสำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ขึ้น โดยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ  และกฎระเบียบต่างๆของทางราชการ รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการกับผู้โดยสารและอีกปัญหาหนึ่งของแท็กซี่ คือเรื่องรถโดยประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นลำดับต้นๆ เฉพาะด้านความคุ้มค่าในเรื่องของราคาค่าโดยสารเท่านั้น

เราจึงต้องการแก้ปัญหานี้ผ่านโครงการ Taxi V.I.P ด้วยการนำรถหรูป้ายแดง  อาทิ   Toyota Camry ,Toyota Fortuner ,Toyota Altis ฯลฯ

เข้าสู่โครงการโดยให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพรถยนต์ ตั้งแต่กระบวนการ
พ่นสีตัวรถที่เลือกใช้สีแบบแห้งช้า เกรดเดียวกับที่พ่นรถยุโรป   ระบบก๊าซ NGV / LPG ด้วยอุปกรณ์จากประเทศอิตาลีทั้งหมด โดยใช้ศูนย์ติดตั้งก๊าซ  ที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง  ปตท. กรมธุรกิจพลังงาน และกรมการขนส่งทางบก รวมถึงปรับโฉมภายในด้วยการหุ้มเบาะหนังแท้พร้อมทั้งการกรุพื้นปกป้องฝุ่นภายในรถ มีระบบมิเตอร์ดิจิตอล  แบบสัมผัสพร้อมใบเสร็จรับเงินภายในตัว และระบบชำระค่าแท็กซี่ผ่าน บัตรเครดิตทุกธนาคาร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ  การมีสายต่อเชื่อม USB  เพื่อชาร์ตเบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือ บริการฟรี Wifi  และน้ำดื่ม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัย  และความสะดวกสบายให้กับรถแท็กซี่ไทยและโครงการนี้ยังรองรับรถแท็กซี่เก่าที่กำลังจะหมดอายุในปีนี้กว่า 20,000 คัน


สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ Taxi V.I.P นำรถหรูป้ายแดงมาทำแท็กซี่ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม ต้องการเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ส่วนบุคคล  โดยทำรถแท็กซี่ให้เป็นรถอเนกประสงค์  ขับไปทำงาน หรือรับส่งคนในครอบครัวก็ยังสามารถรับส่งผู้โดยสารหลังเลิกงานประจำได้ ราคาที่ดาวน์ต่ำ  ดอกเบี้ยถูก หรือเลือกโปรเเกรมผ่อนโดยฟรีดอกเบี้ย0% นาน 6 เดือน ผ่อนค่างวดเฉลี่ยเพียงวันละ 500 กว่าบาท พร้อม ประกันภัย ชั้น 1 ประกันอุบัติเหตุให้ผู้ขับขี่ฟรี วงเงินคุ้มครองสูงถึง 1.2 ล้านบาท

รวมถึงยังเปิดช่องให้กลุ่มผู้ลงทุน ที่ต้องการเปิดกิจการรถเเท็กซี่ให้เช่าเป็นของตนเองได้เข้ามาปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มรถเช่าในระยะยาว
ติดต่อ โครงการ Taxi V.I.P ด้วยการนำรถหรูป้ายแดงโทร. 086 794 9999

WWW.KPNMOTORCAR.COM
Lind Id: @KPNMOTORCAR
Facebook: KPN MOTORCAR

 

 

เที่ยวพักรักษ์โลก ท่องเที่ยวสีเขียว กับ ท่านนายก อุดมสุข นิ่มเซียน

วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี และ
วาฎิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท 
ตั้งอยู่ริมชายหาดบ่อนอก กุยบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

บทสัมภาษณ์ท่านนายก อุดมสุข นิ่มเซียน ผู้บริหาร วาฏิกา แอดเวนเจอร์
รีทรีทติค รีสอร์ท และ วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี   นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เห็นคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ  กับทางเดินเศรษฐกิจที่เชื่อมต่ออีก 8 อำเภอ เรา ประเด็นด้านวิวัฒนาการของ CSR แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

เมื่อเข้าสู่หน้าฝน Green Season เราเดินทางไปท่องเที่ยว  จุดหมายปลายทางสู่  วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท กุยบุรี ทริปครั้งนี้ได้รับการดูแลอย่างสะดวก สบายตลอดการเดินทางด้วยรถตู้ของทางโรงแรม  ที่พาเราไปยังจุดหมายต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างรวดเร็วและปลอดภัย และพักผ่อนแสนสบาย ณ. วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท

กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กลายเป็นเมืองต้องพักไปแล้วในตอนนี้  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม เที่ผ่านมา  เราเริ่มต้นทริปนี้ด้วยการร่วมทานอาหารกลางวันและได้โอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ชายเก่งท่านหนึ่ง ซึ่งธุรกิจที่บริหาร รวมถึงตำหแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของท่าน ก็ดำเนินไปได้อย่างสวยงาม ผู้ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารกิจการหลายแห่งจนล้นมืออยู่แล้ว แต่ยังแบ่งเวลามาให้ความสนใจทางด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรีนโฮเทล) ซึ่งการนำพลังงานที่ผลิตได้นำกลับมาใช้ในรีสอร์ทเป็นส่วนใหญ่ การใช้พลังงานทดแทน พลังงานจากธรรมชาติต่างๆ น้ำร้อนที่ใช้ภายในรีสอร์ทใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ,โดยน้ำทุกหยดที่ใช้ในโรงแรมมีการกักเก็บไม่ปล่อยไหลทิ้ง และน้ำเสียทุกหยดไม่มีทิ้งลงบงทะเลโดยเด็ดขาด เพื่อนำสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสีย แล้วนำมาใช้ในทุกๆ ด้าน เช่นด้านเกษตร กาแฟสดคุณภาพ โฮมเมดเบเกอรี่รวมไปถึงทางรีสอร์ทำผลิตภัณฑ์ใช้เองอย่างเช่น ครีมอาบน้ำสมุนไพร สบู่กาแฟ โลชั่นกลิ่นมะพร้าว นวดประคบสมุนไพร เป็นเรื่องที่เราขอมาพูดคุยกับท่านนายกอุดมสุข นิ่มเซียน

บทสัมภาษณ์ท่านนายก อุดมสุข นิ่มเซียน ผู้บริหาร วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท และ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เห็นคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ เราได้พิจารณาประเด็นด้านวิวัฒนาการของ CSR แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

วาฏิกาเพื่อสังคมใส่ใจธรรมชาติ
เน้นเรื่องความเป็นมิตรต่อชุมชนและกับสิ่งแวดล้อม ท่านนายก อุดมสุข นิ่มเซียน บริหารงานและรับรู้ทุกรายละเอียดของกิจการอยู่แล้ว ยิ่งถ้าการบริหารงานในกิจการที่มีขนาดใหญ่แค่ไหนความเครียดและความกดดันก็จะเพิ่มขนาดตามกิจการไปด้วยภายในรีสอร์ทแห่งนี้มีพื้นที่ 14ไร่   นับว่าเป็นรีสอร์ทที่มีสีสันสดใส มีการตกแต่งแบบเก๋ไก๋ ล้อมรอบด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติ บรรยากาศสดชื่นสุดๆ

สนับสนุนดำเนินการ โครงการธนาคารปู โครงการปลานวลจันทร์ในพระราชดำริห์

ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบชาวประมง ปูม้ามีรสชาดอร่อยเป็นที่นิยมในหมู่คนที่ชื่นชอบบริโภคอาหารทะเล เนื้อปูที่แน่นและมีรสหวานแสดงให้เห็นถึงความสดและสมบูรณ์ของปูม้า กับวิถีชาวประมง

ใครจะคิดว่า ปูม้า ก็สามารถนำมาฝากธนาคารได้ แต่ธนาคารที่กำลังกล่าวถึงนี้ เป็นธนาคารสำหรับฝากปู ซึ่งแนวคิดนี้เป็นของนายกอุดมสุข นิ่มเซียน
โดยแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแกนนำชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านนำไข่ปูมาฟักไข่ 7 วัน


กิจการธุรกิจที่บริหารดูแลงานอยู่ตอนนี้

วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท เป็นที่พักที่อยู่ในเครือเดียวกันกับ วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี (ตั้งอยู่ห่างกันเพียง7-8ร้อยเมตร) เน้นการบริการที่เป็นมิตร ท่านนายก อุดมสุข นิ่มเซียนได้เล่าให้ฟังว่า ได้เริ่มโครงการสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมหลายโครงการด้วยกัน โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงแรมสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการจัดการของเสียน้ำเสีย น้ำที่ใช้ในการทำความสะอาด, น้ำจากห้องน้ำ, น้ำจากสระว่ายน้ำ และน้ำในบ่อเลี้ยง และอื่นๆ เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมของจังหว้ดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากการบริการที่เราใส่ใจให้ทุกท่านได้มาพักกับเราแล้วสัมผัสได้ถึงการพักผ่อนที่แท้จริงแล้ว   อีกหนึ่งเรื่องที่เราใส่ใจคือ  กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  CSR วาฏิกาฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ   จุดประสงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในอาณาบริเวณหาดบ่อนอกที่ยังสมบูรณ์ ให้ยังคงเป็นธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์ให้เราได้ใกล้ชิดและชื่นชมสืบต่อไป และเพื่อสังคมที่ดีด้วยการเอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ และให้ผู้ที่เข้าพักได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การพักผ่อนกับวาฏิกาฯ เป็นช่วงเวลาที่ประทับใจกับความสงบ ความสวยงามที่แท้จริงของธรรมชาติและอิ่มเอมไปกับการ”ให้”กลับคืนสู่ธรรมชาติและสังคม

จุดเริ่มต้นของการการทำงาน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
และ  การบริหาร วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท

แต่ละธุรกิจก็จะสร้างความประทับใจให้กับเราไม่เหมือนกัน นโยบายการท่องเที่ยวสีเขียว  เป็นธรรมชาติ อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้กับความสำคัญ คือเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  ต้องแก้ไข เพราะเรื่องดังกล่าวเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  ส่วนเรื่องการบริหารจัดการและสนับสนุนสินค้าโอทอป ร้านอาหาร ผลไม้ท้องถิ่น อาหารทะเล จากชุมชน เป็นเรื่องที่ทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะแก้ไขช่องว่างที่มีอยู่ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นส่วนเดียวกัน โดยให้แบรนด์ของท่องเที่ยวของจังหวัดจะควบคู่กับแบรนด์ของสมาคม


การส่งเสริม โดยได้แต่งตั้ง อุปนายกประจำอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีศักยภาพในการดูแลลูกค้าแต่ละอำเภอ มีความพร้อมทั้งในเรื่องที่พัก  ร้านอาหาร สินค้าโอทอป สามารถเชื่อมโยกเครือข่ายในการจัดกิจกรรมในแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นการชูแบรนด์ในแต่ละอำเภอและได้ผลักดันไประดับ จังหวัด โดยผู้ที่จะมาจะได้นึกถึงจุดเด่นของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องของการจัดงานประจำปีของจังหวัด จุดเด่นของจังหวัด โดยไม่จำเป็นต้องจัดที่อำเภอหัวหิน หรืออำเภอเมือง ซึ่งจังหว้ดประจวบคีรีขันธ์  มีจุดเด่นทั้งทางทะเล แม่น้ำ น้ำตก และภูเขา ทั้งสถานที่สำคัญมากมาย โดยที่ยังไม่ได้ดึงจุดเด่นเหล่านี้ออกมา 100% โดยในอนาคตคงได้รับการประสานงานกับทางท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มากยิ่งขึ้น


เคล็ดลับการประสบความสำเร็จในการทำงาน

หลังจบการสัมภาษณ์ มีประโยคคำพูดหนึ่งของท่านนายก อุดมสุข นิ่มเซียน เคล็ดลับการประสบความสำเร็จในการทำงาน   คนส่วนใหญ่  จะบันทึกประสบการณ์  และช่วงเวลาดีๆ จากการเดินทาง  และท่องเที่ยวลงในสมุดโน้ตหรือไดอารี่ส่วนตัว เพื่อเป็นเสมือนเครื่องบันทึกความทรงจำ ยิ่งในทุก
วันนี้ทุกคนต่างใช้ชีวิตเร่งรีบ บวกกับการทำงานอย่างบ้าระห่ำ ความเครียดจึงเกิดขึ้นมาได้โดยง่ายดาย เป็นธรรมดาที่เราทุกคนต้องการวันหยุดสำหรับการท่องเที่ยวหลังจากการทำงานมาอย่างหนักการประสบความสำเร็จในชีวิตจากเรื่องการงาน ไม่ได้มาพร้อมกับคำว่า เก่ง บวก เฮง

ระหว่างการเดินทาง ทุกคนต้องประสบปัญหา และอุปสรรค แต่คนที่ประสบความสำเร็จ มักไม่ย่อท้อ แต่เชื่อมั่น และศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำ พวกเขาจะพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งเป้าไว้

ในวันนี้ ต้องทำอะไร เสร็จก่อนหลัง พวกเขาให้ลำดับความสำคัญกับชีวิตเป็น และพวกเขาไม่ปล่อยชีวิตไหลไปเรื่อยๆ หรือทำงานๆไปเรื่อยๆ โดยไม่มีเป้าหมาย คนที่ยุ่งอย่างมีสติ รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร เพื่ออะไร คือแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จสูง

ใครได้แวะเวียนมา อ.กุยบุรี มาวาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท, กุยบุรี ที่นี่แล้วมีกิจกรรมเยอะแยะเลย ได้ตื่นตาตื่นใจ แอดเวนเจอร์ รึพักชิลๆ ร้านอาหาร คาเฟ่ ว่ายน้ำ

ขอบคุณ
คุณอุดมสุข นิ่มเซียน  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขอบคุณสถานที่
วาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติค รีสอร์ท, กุยบุรี
(VARTIKA Adventure Retreatic Resort, KuiBuri)
สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพัก
For reservation, please contact Tel : 032 82 0180 – 7
E-mail : reservations@vartikakuiburi.com

เปิดรถ Ferrari 488 Spider คู่ใจ ดร.ยุ้ย กันธิชา ฉิมศิริ

เซเลบริตี้ นักแข่งหญิงคนเดียวในเอเซีย
ไปแข่งรถในสนามระดับโลก

หากความสนใจในตัวเธอนั้น  มาจากเพียงแค่ รูปร่างหน้าตา  หรือตำแหน่ง
Mrs International 2016 ในแวดวงสังคมชั้นสูงแล้วละก็ คุณคงพลาดอะไรดีๆ ไปแน่ๆ เพราะนั่นอาจเป็นแค่เงาสะท้อนจากแสงแฟลชวูบวาบหากตัวตนเนื้อแท้ของเธอ กับชีวิตที่ตกตะกอน เอกลักษณ์ที่สร้างจากตัวตน

ผู้หญิงคนนี้ชื่อ ดร.กันธิชา ฉิมศิริ  ชื่อเล่น ยุ้ย นักธุรกิจ ดารา นางแบบ พิธีกร นักสะสมรถยนต์ นางงาม MRS. INTERNATIONAL 2016 คนแรกของไทย คว้ามาทั้งสิ้น 3 รางวัล คือ ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม, นางงามบุคลิกภาพยอดเยี่ยม ,สตรีผู้ประสบความสำเร็จแห่งปี บทบาทล่าสุด  ประเดิมเปิดฤดูกาลสนามแรก เธอจะลงแข่งรถเฟอร์รารี่  488 Challenge Racing Asia Pacific 2017  ซึ่งรายการนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทั่วโลก ผ่านสถานีช่องกีฬาอันดับ 1 ของโลก  อย่าง  FOX Sport News  เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะเธอเป็นหญิงไทยคนแรก เพียงคนเดียวกับตำแหน่งนางงาม ที่จะลงสนาม
ในฐานะนักแข่ง ในสนามแรกในวันที่ 6-8 เมษายน  2560 ที่ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาแล้ว

เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณยุ้ย  ดร.  กันธิชา ฉิมศิริ
MRS. INTERNATIONAL 2016 ถ้าให้พูดถึง เรื่องความสามารถแล้วเธอคน
นี้กำลังจะเป็นนักแข่งรถผู้หญิงคนเดียวในเอเซีย ที่ขับรถเร็วที่สุด  เพราะผู้หญิงทุกคนมีความสวย ความเก่ง ความสามารถ ในแบบของตัวเอง เธอชอบความท้าทาย และความเร็วเป็นทุนเดิม ได้มีโอกาสทำตามฝันอย่างเต็มที่ด้วยศักยภาพ และการสนับสนุนของสามี


ดร กันธิชา ฉิมศิริ (ยุ้ย) กับสามีชาวเยอรมัน อเล็กซานเดอร์ ปาเป้

หลังจากการประกวด ฝันที่เป็นจริงวันนี้เธอผู้หลงไหล มอเตอร์สปอร์ต
อีกมุมหนึ่งสวมบทบาทของนักแข่งรถในกีฬามอเตอร์สปอร์ต ยุ้ยเป็นผู้หญิงไทย เพียงหนึ่งเดียว  ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  BMW  Driving   Academy Maisach ประเทศเยอรมนี  เธอเป็นนักแข่งรถ และชอบสะสมรถ Ferrari
ในปีนี้เธอพร้อมแล้วกับการลงแข่ง 7 สนามทั่วโลก  รวมถึงเอเชียแปซิฟิค

 ดร. กันธิชา ฉิมสิริ  ถือว่าเป็นแบบอย่างของผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์การประกวด MRS. INTERNATIONAL 2016
เซเลบริตี้ นักแข่งหญิงคนเดียวในเอเซีย ที่เป็นตัวอย่างของสาวไทยมากความสามารถ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายๆ คน ที่แบ่งเวลาได้อย่างลงตัว นอกจากเรื่องครอบครัว ความสวย เธอยังชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคม รวมไปถึงการแข่งรถ ถึงขนาดตั้งใจบินไปฝึกอบรมที่ประเทศอิตาลี ต้นกำเนิด รถสปอร์ตหรูอย่าง Ferrari

มาเปิดรถ Ferrari คู่ใจ MRS. INTERNATIONAL 2016 สวยและเก่ง คือ ผู้หญิงแห่งยุค 2017 กันค่ะ อีกด้านหนึ่งของคุณยุ้ย เธอยังชื่นชอบ มอเตอร์สปอร์ต วันนี้กับการเป็นเจ้าของรถคันใหม่ล่าสุด Ferrari 488  Spider ด้วยสมรรถนะจากเครื่องยนต์ วี8 3.9 ลิตร เทอร์โบคู่ วางกลางลำตัว ให้กำลังสูงสุด 660 แรงม้า ที่ 8,000 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 77.4 กก.-ม. ที่ 3,000 รอบ/นาที ส่งกำลังด้วยเกียร์ดูอัลคลัทช์ 7 สปีด อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทำได้ 3 วินาที และ 0-200 กม./ชม. ภายใน 8.7 วินาที

คุณยุ้ย ดร. กันธิชา ฉิมศิริ MRS. INTERNATIONAL 2016

ยุ้ย เลือก Ferrari 488 Spider เพราะสมรรถภาพที่เหนือชั้น ความเร็วที่ท้าทาย ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ความปลอดภัยสูงสุด รูปลักษณ์สวยงาม

ปัจจุบัน ดร.กันธิชา ฉิมศิริ ชอบเดินทางทั้งภายในและต่างประเทศ ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ตื่นเต้น ท้าทาย การแข่งรถจึงตอบโจทย์ ของการเป็นสาวนักผจญภัย การเป็นนักแข่งรถสปอร์ตหรูสาวไทยคนแรก และนางงามคนแรกของโลก ในสนามแข่ง เป็นผู้หญิงไทยที่สร้างชื่อเสียงให้คนไทย มีมาตรฐานการทำงาน และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก การแข่งขันระดับเวิลด์คลาสอย่างรถเฟอร์รารี่ หรูหราลงตัว กับบทบาทของ ดร.กันธิชา ฉิมศิริ  กับการประลองความเร็วกับรถยนต์สปอร์ตหรูได้ไปแข่งรถในสนามระดับโลก

เข้าช่วงฤดูกาล การแข่งขันรถยนต์หรูซุปเปอร์คาร์ อย่าง เฟอร์รารี่  488 (Ferrari 488 Challenge Racing ) กันแล้ว วันนี้ Toptotravel มีโอกาสได้พูดคุยกับ สาวสวยมากความสามารถกับ 7 สนามทั่วทั้งทวีปเอเชียแปซิฟิค และยุโรป ทีีพร้อมลงสนามตลอดปี 2017 โดยทั้งสามี ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัทคาวาลลิโน มอเตอร์ และ กลุ่มพันธมิตร ขอแสดงความยินดี และขอเป็นผู้ร่วมสนับสนุนให้ คุณยุ้ย  กันธิชา  ฉิมศิริ  เป็นนักขับชาวไทยผู้หญิงคนแรกในรายการ 488 Challenge Racing Asia Pacific 2017 ตลอดทั้งฤดูกาล

ตารางการแข่งขันแข่งรถเฟอร์รารี่
7 สนามทั่วโลก รวมถึงเอเชียและแปซิฟิค ปี 2017
(Ferrari 488 Challenge Racing Asia Pacific 2017)

1, 6-8 เม.ย 2017 กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2, 27-29 พค. 2017 กรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

3, 9-11 มิ.ย. 2017 มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน

4, 7-9 ก.ค. 2017 บริเวณแถบภูเขาฟุจิ ประเทศญี่ปุ่น

5, 25-27 สิงหาคม 2017 สนามเซปัง ประเทศมาเลเซีย

6, 15-17 กันยายน 2017 สนามฟอร์มูล่าวัน ประเทศสิงคโปร์ (F1GP)

7, 26-29 ตุลาคม 2017 สนาม มูเจลโล่ ประเทศอิตาลี

การแข่งรถ Ferrari 488 Challenge Racing Asia Pacific 2017
รายการนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่านสถานีช่องกีฬาอันดับหนึ่งของโลก  FOX Sport News กว่า 100 ประเทศ สำหรับประเทศเอเชียและแปซิฟิค รับชมการถ่ายทอดได้แก่ ประเทศ บรูไน กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย อินโดนีเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม และประเทศไทย

ทีมงาน Beauty charity project

ร่วมสัมภาษณ์ ทีมงาน Beauty charity projectขอเชิญชวนแฟนคลับ คุณยุ้ย ตลอดจนพี่น้องชาวไทย ที่ชื่นชอบการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรถยนต์หรูหรา สง่างาม ม้าลำพองกับรถเฟอร์รารี่

สามารถติดตามชมได้ตามช่องกีฬา Fox sport news หรือ ติดตามไปเชียร์ได้สนามแข่งจริงตามตารางการแข่งขันด้านบน  คุณจะได้อรรถรส ความตื่นตา ตื่นใจยิ่งขึ้น และสามารถติดตามตารางการแข่งรถและรายละเอียดต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://www.ferrari.com/en_th/

ถ้าพูดถึง รถยนต์หรู จากยุโรป รับรองว่าต้องมีการเอ่ยถึง Ferrari  รวมอยู่อย่างแน่นอนที่สุด คงไม่ต้องพูดอะไรมาก เราก็รู้อยู่แล้วว่าการผลิต ท้ายรถอันบางเฉียบ พ่วงด้วยความสวยงาม นวัตกรรมทางยานยนต์ที่ล้ำหน้าคู่แข่งเพราะรถแบรด์นี้ พิสูจน์มาหลายร้อยปีแล้วว่า รถยนต์  Ferrari 488 Spider เอกลักษณ์ของสุนทรียะในการขับขี่ที่เหนือชั้น และได้รับการตอบรับที่ดีในมุมที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เราจะเห็นความสวยงาม ลวดลายโค้งเว้าทำให้รถดูมีเอกลักษณ์ สมรรถนะดีเยี่ยม และลวดลายเหล่านั้นถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนภายใต้รถยนต์  Ferrari 488  ทั้งระบบเกียร์ ระบบขับเคลื่อน ระบบกันสะเทือน และท่อไอเสีย ถือเป็นการดีไซน์อันเลอค่า  แบบใครก็เถียงไม่ได้ทีเดียว ตอบสนองแรงเร้าของเท้าขวา ทำให้ Ferrari 488 Spider สร้างภาพลักษณ์ผู้ที่ให้ เป็นเจ้าของได้อย่างดี และถ้าถามว่าในประเทศไทย เราจะหารถ Ferrari ครบทุกรุ่นพร้อมทั้งบริการได้จากไหน คำตอบที่เป็นตัวเลือกอันดับ 1 คงต้องเป็น บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด

Ferrari Best Luxury Supercar in The World
Ferrari ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 รุ่น ทุกรุ่นที่ผลิตล้วนเป็นที่สุดของซูเปอร์คาร์  ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางยานยนต์ที่ล้ำหน้าคู่แข่ง จึงทำให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาดอย่างมาก ประกอบกับการตอบรับที่ดีของผู้ใช้ซูเปอร์คาร์ในประเทศไทย คาวาลลิโนเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตในทิศทางที่ขยายตัวมากขึ้นโชว์รูม และศูนย์บริการขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถรองรับรถยนต์เฟอร์รารี่ที่มีอยู่ในบ้านเรากว่า 500 คัน

คุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาวาลลิโน่ มอเตอร์ จำกัด

คุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาวาลลิโน่ มอเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้ารถเฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย กล่าวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  วันนี้ดิฉันรู้สึกยินดี และขอแสดงความยินดี ที่คุณยุ้ยได้เป็นตัวแทนของคนไทย และยังเป็น ผู้หญิงไทยคนแรกในสนามการแข่ง ขันรถซุปเปอร์คาร์ “Ferrari 488 Challenge Racing Asia Pacific 2017” เป็นสนามแข่งระดับโลก และภูมิใจที่เธอเลือกรถ  Ferrari 488 Spider 

“เฟอร์รารี่ มี ประวัติมายาวนาน เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลี่ มิใช่ใครจะไปขับได้ การขับต้องผ่านการฝึกฝนและมีใบใบอนุญาตขับขี่ หรือ license เฉพาะของ เฟอร์รารี่ เท่านั้น บริษัท คาวาลลิโน่ มอเตอร์ จำกัด ยินดีสนับสนุน ดร กันธิชา ฉิมศิริ (ยุ้ย) และขอเป็นกำลังใจให้เธอนำชัยชนะมาสู่ประเทศไทยขอให้เธอได้ขึ้นโพเดี่ยม เปิดแชมเปญ ฉลองชัยทุกสนาม ด้วยค่ะ ”

คาวาลลิโน มอเตอร์ 2124 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม

คาวาลลิโน มอเตอร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย และซ่อมบำรุงรถยนต์เฟอร์รารี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นไปกับการแข่งขันรายการนี้ด้วย รวมถึงในวันนี้เราได้มีนักแข่งหญิงไทยคนแรกที่ได้ร่วมลงสนามชิงชัยในรายการ Ferrari 458 Challenge

คาวาลลิโน มอเตอร์ เป็นผู้แทนจำหน่าย และซ่อมบำรุงรถยนต์ เฟอร์รารี่ เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้การถือหุ้น และบริหารงานโดย คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัทบุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด และรองประธานกรรมการ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เป็นประธานกรรมการ คุณเฉลิม อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยาม ไวน์เนอรี จำกัด และประธานกรรมการบริษัท เรดบูล ประเทศอังกฤษ จำกัด เป็นประธานบริษัท

ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ FERRARI อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ขอบคุณสถานที่:  บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด
ที่อยู่: 2124 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2319-6109
โทรสาร: 0-2319-6110
อีเมล: info@cavallino.co.th
เว็บไซต์: www.cavallino.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์
เวลา 09:00-18:00, เสาร์ เวลา 10:00-15:00

 

สนามนี้พี่สอนน้อง ขับโกคาร์ท อย่างไรให้เร็วและปลอดภัย

เยาวชนผู้รักในความเร็ว ขับโกคาร์ท
หนึ่งในการแข่งรถที่เป็นประตูเข้าสู่ความสำเร็จ

Toptotravel วันนี้เราจะพาคุณ ไปทำความรู้จักกับ กีฬาโกคาร์ท ในประเทศไทยมีมานานแล้ว หนึ่งในกิจกรรมที่พวกเด็กๆ อยากเล่น ก็คือแข่งรถโดยเฉพาะ รถแข่งสนามเล็กอย่างโกคาร์ท หนึ่งในประเภทกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รถโกคาร์ท เป็นมอเตอร์สปอร์ตที่ใช้ในยานพาหนะ 4 ล้อ ติดตั้ง เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดความจุตั้งแต่ 160-270 ซีซี. อีกรูปแบบหนึ่งของกีฬาสำหรับผู้ที่รักการแข่งขัน รักความเร็ว

ขับโกคาร์ท 02-02
รถโกคาร์ท เป็นหนึ่งในการแข่งรถที่เป็นประตูเข้าสู่วงการแข่งที่ดี  กีฬาที่ต้องแข่งกับตัวเอง สนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัว การขับโกคาร์ท ช่วยปูพื้นฐานด้านการขับขี่และระเบียบวินัย เรียนรู้การขับอย่างไรให้สนุก ขับอย่างไรให้เร็วและปลอดภัย กติกาของการแข่งขัน สัญญาณธง ไหวพริบและการตัดสินใจ การไปถึงเป้าหมายจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่แข่งขันในประเทศ การเตรียมตัวเพื่อที่จะขับรถโกคาร์ท  นอกจากรถที่พร้อมแล้ว ร่างกายถือเป็นเรื่องสำคัญ พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย ดังนั้นการเข้าสู่สนามแข่งขัน นักแข่งต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง

ขับโกคาร์ท 01-07

ครั้งแรกของ น้องไอร์ตัน กับการก้าวเข้าสู่วงการกีฬาโกคาร์ท
ด.ช. ภณัทกช อัษฎาธร ชื่อเล่น ไอร์ตัน (Ayrton ชื่อแชมป์โลก Formula 1)  อายุ 8 ขวบ นักเรียน NIST International School สนใจขับโกคาร์ท ด้วยการชักชวนและสนับสนุนของคุณพ่อธนากร อัษฎาธร สมัครเข้าร่วมโครงการ Singha Junior Kart Challenge ด้วยเหตุผลที่อยากให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้และได้รับการฝึกสอนโดยทีมงานมืออาชีพ  สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย การมีน้ำใจนักกีฬา  การเล่นกีฬาชนิดนี้  เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการ ขับรถโกคาร์ทที่สนามให้เช่า การขับโกคาร์เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มีความปลอดภัยที่สุด และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการเติบโตเป็นผู้ขับขี่ที่ดี

ขับโกคาร์ท 01-03
น้องไอร์ตัน ด.ช.ภณัทกช อัษฎาธร เยาวชน Singha Junior Kart Challenge

วันนี้ น้องไอร์ตัน เรียกความมั่นใจ ด้วยการเตรียมความพร้อมด้วยการลงซ้อม ที่สนามโกคาร์ท อีซี่คาร์ท  กทม. Easy Kart ก่อนเข้าคัดตัวในรายการ Singha Junior Kart Challenge น้องไอร์ตัน มีโอกาสลงสนามลองขับจริง ด้วยรอยยิ้ม และความรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ขับโกคาร์ท น้องไอร์ตัน ด.ช.ภณัทกช อัษฎาธร เล่าความรู้สึกมั่นใจ ด้วยความสนใจหรือมีใจรัก เมื่อมีโอกาสมาขับโกคาร์ท 100 ซีซี. สำหรับเด็กเล็ก 7 – 12 ปี ในสนามจริง รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ขับ มีความสุขและสนุก และไม่เหนื่อยเลย  โดยมี พี่มิกกี้ คมิก กรรณสูต
มาช่วยให้คำแนะนำ น้องไอร์ตัน มีการเตรียมตัวก่อนจะลงไปขับโกคาร์ท แต่งกายรัดกุม สวมรองเท้าผ้าใบสวมอุปกรณ์ป้องกันหมวกกันกระแทก ถุงมือ เลือกขนาดที่กระชับพอดี เพื่อลดแรงเสียดสีขณะบังคับรถ และสามารถจับพวงมาลัยได้กระชับมือยิ่งขึ้น

ขับโกคาร์ท88
CR:ภาพ FB:Lipovitan-D K45 Racing Team

สนามนี้ พี่สอนน้องขับโกคาร์ท อย่างไรให้เร็วและปลอดภัย
คมิก กรรณสูต (มิกกี้) แชมป์ประจำปี บริโอ้ แอนด์ อีโค่ ซูเปอร์ คัพ  สังกัด  Lipovitan-D K45  Racing Team แฟนพันธุ์แท้ของฟอร์มูล่า-1  เริ่มต้น ขับรถโกคาร์ทตอนนั้นตั้งแต่อายุเพียง 5 ขวบ นักขับรถแข่งF1 จะเริ่มจากแข่งโกคาร์ทมาก่อน ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับนักแข่งอาชีพ สำหรับเมืองไทยก็เช่นกัน เริ่มจาก โกคาร์ทก่อน ผู้หลงไหลเครื่องยนต์แรงๆ เสียงแน่น ด้วยการคลุกคลีกับคุณพ่อของเขา ที่เป็นนักแข่งรถ ซึ่งมีความเข้าใจระบบการทำงานของจักรกลและเครื่องยนต์ นี่เป็นอีกหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำโดดเด่นของคมิก กรรณสูต ที่สร้างความแตกต่างให้กับทีม K45 Lipovitan D Racing

ขับโกคาร์ท 01-06
ขับโกคาร์ท 01-02

เด็กกับโกคาร์ท เทคนิคเริ่มต้นในการขับโกคาร์ท
สิ่งที่สำคัญของการขับโกคาร์ท อยู่ที่ความสามารถของผู้ขับขี่ และการควบคุมรถ ให้อยู่บนไลน์โดยคงความเร็วไว้ และสามารถรักษาการทรงตัวของรถโกคาร์ ใช้การเคลื่อนไหวของลำตัวของผู้ขับช่วย ในขณะเลี้ยวโค้ง ผู้ขับต้องเอนร่างกาย และน้ำหนักตัว เพื่อให้เกิดความสมดุล และควบคุมทิศทาง หลังจากการซ้อมเพิ่มทักษะ ควรนำผลมาปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ปรับเรื่องการควบคุมรถ เพื่อหัดควบคุมรถให้รู้ Limit ของตัวเอง เด็กกับโกคาร์ทมือใหม่ เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้น ส่วนการแข่งรถเป็นบันไดก้าวแรกสู่นักขับมืออาชีพ

ขับโกคาร์ท 02-01ขับโกคาร์ท 02-07โกคาร์ท จุดเริ่มต้นของ F1 ความฝันเป็นความจริง เรียนรู้การขับโกคาร์ท อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ การขับรถเร็ว แล้วปลอดภัย โกคาร์ทเป็นกีฬาแห่งความท้าทายทั้งการพัฒนาคน พัฒนารถ พัฒนากฎการแข่งขัน มาเริ่มต้นด้วยการเรียนขับรถโกคาร์ทซึ่งตัวนักแข่งควรจะแข่งด้วยความสามารถของตัวเอง มาดูการเตรียมตัวอย่างไรก่อนลงเล่น?

ขับโกคาร์ท 02-04ขับโกคาร์ท112การขับโกคาร์ท สิ่งที่สำคัญคือ พวงมาลัย เพื่อหัดควบคุมรถ ขับรถเร็วต้องรู้วิธี การแซง ที่ถูกต้องความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันตัวต้องครบ รถต้องมีสัญญาณไฟใช้ได้ดี เบรคดี และศูนย์รถต้องสมบูรณ์  มองเผี่อไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะช่วยให้การขับดีขึ้น การฝึก ขับโกคาร์ท แบบนี้ จะได้เร่ง เบรค เลี้ยว การจัดท่านั่ง การเอียง วิธีการเข้าโค้ง การใช้ความเร็วตามโค้งต่างๆ ความคุ้นเคย กับลักษณะเอียงของรถ ห้ามเบรคอย่างรุนแรงขณะเข้าโค้ง ห้ามเหยียบคลัชแช่ไว้ในขณะเข้าโค้ง เบรกให้เสร็จก่อนจะเริ่มเลี้ยวรถโกคาร์ท ตามไลน์สนาม

ขับโกคาร์ท 02-05

ดังนั้น สัญญาณเหล่านี้ จึงเป็นพื้นฐานอันดับแรกของนักแข่งโกคาร์ท ต้องทราบก่อนที่จะแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่น หรือ มืออาชีพ ถ้าขาดความรู้ ความเข้าใจ โค้งของแต่ละสนามต้องใช้ความเร็วเท่าใด ให้ใช้ความเร็วต่ำกว่าที่ประเมินไว้ เมื่อรู้สึกว่าเข้าโค้งแล้วไม่มั่นใจ หรือเกิดความกลัว นั่นแสดงว่าเราขับเร็วเกินฝีมือ ควรชะลอความเร็วลง ไม่หักพวงมาลัยแบบฉับพลัน เพราะอาจจะทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่าย
ขัยโกคาร์ท1211

เด็กกับโกคาร์ท เทคนิคเริ่มต้นในการขับโกคาร์ท
1. การเตรียมหมวกกันน็อค ต้องเลือกขนาดที่กระชับพอดีศีรษะเบาแต่แข็งแรง มีหมวกผ้าให้ใส่คลุมชั้นหนึ่งก่อนเพื่อความสะอาด การสวมหมวกช่วยป้องกันศรีษะและป้องกันการกระแทก  หรือสัมผัสชิ้นส่วนที่อาจปลิวออกมา
ระหว่างการแข่งขัน

2. สวมเกราะหรือชุดกันกระแทกที่จะช่วยลดการบาดเจ็บจากการกระแทกระหว่างรถโกคาร์ทกันเอง  รวมไปถึงเบาะรองคอที่จะช่วยลดแรงกระแทกระหว่างหมวกกันน็อกต้นคอ และบ่า

3. การตรวจเช็ครถโกคาร์ท และเครื่องยนต์ของตนเอง

4. เตรียมรองเท้าผ้าใบให้พร้อม สวมใส่รองเท้าผ้าใบกระชับเพื่อลดอุบัติเหตุ และยังช่วยทำให้เวลาดีขึ้น

5. สนามแข่ง  ศึกษาจากรูปภาพสนาม ไลน์กลางของสนาม เทคนิคการขับ สามารถมาเริ่มต้นเรียนรู้ได้จริงในสนามโกคาร์ท

6. รู้จังหวะของรถ เว้นระยะห่างให้พอเหมาะ เวลาขับเร็ว สังเกตุจังหวะการลงน้ำหนัก เหยียบคันเร่ง เหยียบเบรค ผู้ขับควรลงน้ำหนักแค่ไหนในจังหวะไหนบ้าง

7. เก็บความรู้สึกในการฝึกซ้อม ในรอบที่คิดว่าขับได้ลื่นไหลที่สุด และขับอย่างนั้นต่อไป เพื่อสะสมคะแนนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

8. การออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพแข็งแรง สดใส  ฝึกซ้อมและใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง

9. การอบรมด้านทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อความพร้อมก่่อนการแข่งขัน แนะนำวิธีการขับที่ถูกต้องและปลอดภัย

10. เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยเฉพาะช่วงแขน เวลา 8 นาที ช่วงที่ขับโกคาร์ท จะรู้สึกเมื่อยแขนในรอบท้ายๆ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เวลาได้ไม่ดีสมาธิและสายตา จะต้องจับจ้องตลอดเวลาที่ขับโกคาร์ท (ถ้าเวลาดี ช่วยลดอุบัติเหตุไปในตัว) สังเกตพฤติกรรม เดาใจรถที่ขับอยู่รอบ ๆ รถเล็ก รถใหญ่ เดาใจรถของคู่แข่ง ทั้งซ้าย ขวา หน้า หลัง ด้านหน้ารถ

ขับโกคาร์ท 02-06ฝากถึงผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ไม่ว่าจะชอบสิ่งไหนขอให้มีความตั้งใจเต็มที่

ขับโกคาร์ท-19

Singha Junior Kart Challenge
กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่จะทำให้เยาวชนไทยได้ก้าวไกลระดับโลก
อย่ารอช้า โอกาสพัฒนาความสามารถ อายุ 8-11 ปี เกิดในปี พ.ศ. 2548 – 2551 ไม่จำกัดเพศ
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาทพร้อมประสบการณ์การแข่งขันยังต่างประเทศ
มาร่วมเป็นนักแข่ง หัวใจสิงห์กับเรา โครงการนี้ยังสามารถผลักดันให้เกิดนักขับรถเยาวชนมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาเต็มตัว การสร้างผลงานให้นักกีฬารถคาร์ททีมชาติไทย ได้พัฒนาก้าวนำขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย และมีอีกหลายคนก็กำลังสร้างผลงานในระดับโลก

รถโกคาร์ท1
CR: ภาพ FB:Singha Junior Kart Challenge
ขับโกคาร์ท22
CR: ภาพ FB:Singha Junior Kart Challenge

Singha Junior Kart Challenge
กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่จะทำให้เยาวชนไทย ได้ก้าวไกลระดับโลก

รายละเอียดการแข่งขัน
Training Course
สถานที่: Easy Kart, RCA วันที่ 12-13, 19-20 มีนาคม 2559
การอบรมฝึกทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับน้องๆ นักแข่ง Rookie เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน
โดยมี 3 เทรนเนอร์ คาร์โล แวน แดม, แบงค์ กันตศักดิ์ กุศิริ, ติณห์ ศรีตรัย
พร้อมทำการคัดเลือกให้เหลือ 14 คน เพื่อเข้าแข่งขันรอบ Audition

Audition
สถานที่: สนามพีระเซอร์กิต วันที่ 2-3 เมษายน 2559
หลังจากที่น้องๆ Rookie ได้เรียนรู้การขับขี่รถโกคาร์ทกันไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะได้แสดงความสามารถร่วมกับน้องๆ Mini ในรอบ Audition ซึ่งจะคัดเลือกนักแข่งเพื่อเข้าแข่งขันทั้ง 2 รุ่น ดังนี้
รุ่น Mini จำนวน 6 คน
รุ่น Rookie จำนวน 8 คน

gokart1

ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
Mini
รุ่นเยาวชนสิงห์นักขับเจนสนาม น้องๆ
นักแข่งที่มีใบอนุญาตขับขี่รถแข่งที่ออกโดย ร.ย.ส.ท.

Rookie
รุ่นเยาวชนสิงห์นักขับมือใหม่ น้องๆ นักแข่งที่ไม่เคยเข้าการแข่งขันมาก่อน และยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถแข่งที่ออกโดย ร.ย.ส.ท.

*ผู้สมัคร Rookie จะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมนักแข่ง

ขับโกคาร์ท 01-08

Super Final
สถานที่: สนามพีระเซอร์กิต วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

การแข่งขันรอบสุดท้ายกับการค้นหาสุดยอดนักแข่งแต่ละรุ่น โดยจะมีการให้คะแนนแบบ Double Point
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094-075-2815หรือทาง  www.singhajuniorkartcup.com และ www.facebook.com/singhajuniorkartcup

ทนงศักดิ์ ปากหวาน ศิลปินสายเลือดเชียงราย เจ้าของรางวัลเรียนดี ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต

นิทรรศการศิลปะ โดยศิลปินเชียงราย
Art Exhibition By Changrai Artist 

คุณสันติ ภิรมย์ภักดี  แม่ทัพใหญ่ค่ายสิงห์ จัดนิทรรศการศิลปะ   Art Exhibition By Changrai Artist
โดย ศิลปินเชียงราย จัดขึ้นในวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณร้านอาหารภูภิรมย์ ไร่สิงห์ปาร์คเชียงราย
เล็งเห็นคุณค่าของศิลปกรรมร่วมสมัย ของกลุ่มขัวศิลปะ เชื่อมศิลปะสู่สังคม เชิญเหล่าศิลปินออกเดินทางไป
วาดภาพในอาณาจักรสิงห์ปาร์คเชียงราย ยิ่งใหญ่ด้วย กระแสของ Social Enterprise หรือกิจการเพื่อสังคม
โดดเด่นด้วยสีสัน ของไร่ชา พืชผลไม้นานาพรรณ กลิ่นอายของธรรมชาติ สะท้อนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติวิถีชีวิตเกษตร เพื่อหาเลี้ยงปากท้องได้อย่างพอเพียง

สิงห์ปาร์คเชียงราย-1
Art Exhibition By Changrai Artist ART EXHIBITION BY CHIANGRAI ARTIST @สิงห์ปาร์คเชียงราย
ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_2
ภาพวาด ในงาน ART EXHIBITION BY CHIANGRAI ARTIST: คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน

คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน (เปลว) ศิลปินสายเลือดเชียงราย นักเรียนทุนที่ทาง บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
มอบทุน สำเร็จการศึกษาคณะศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทรางวัลเรียนดี ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต เมื่อ พ.ศ. 2546-2550 เป็นทุนต่อเนื่องจนเรียนจบปริญญาตรี ด้วยการสนับสนุนโดยคุณสันติ ภิรมย์ภักดี บอสใหญ่ของค่ายสิงห์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
ความสำเร็จ และเล็งเห็นคุณค่า เป็นผู้สานต่อความฝันของศิลปินล้านนาเชียงราย ให้มีชื่อเสียงโด่งดังนำความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ สู่ความสำเร็จกับรางวัลมากมาย วันนี้คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน ศิลปินสายเลือดเชียงราย  กลับมา
สร้างรอยยิ้มให้คนเชียงราย กับความภาคภูมิใจรางวัลเรียนดี ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ยังเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมงาน Art Exhibition By Changrai Artist  ร่วมกิจกรรมสร้างสีสรรค์ผลงานศิลปะ จากวันนั้นสู่วันนี้ ดินแดนสีทองของสิงห์ ที่อร่ามไปด้วยพืชสวน พืชไร่ จากทุ่งหญ้าข้าวบาร์เลย์ สู่อาณาจักรไร่ชา สิงห์ปาร์คเชียงรายท่ามกลางความงดงาม สุดแสนโรแมนติกในไร่ชากับอุณหภูมิที่หนาวเย็นเพียง 10 กว่าองศา

ทนงศักดิ์ ปากหวาน-5
คุณสันติ ภิรมย์ภักดี บอสใหญ่ ของค่ายสิงห์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

ความหลงไหลในงานศิลปะ จิตวิญญาณในตัวเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เรียนมาและเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้านทำให้คุณ เปลว-ทนงศักดิ์ ปากหวาน เรียนจบด้านจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีความสุขกับการทำงานด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหลงใหลในศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานที่ใครเห็นแล้ว ต้องสะดุดตา และชื่นชมในฝีมือ และ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ผู้เป็นแรงผลักดันสำคัญและสนับสนุนตลอดการศึกษา ในวันนีมีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมาย ในทิศทางเดียวกันกับผลงานที่เป็นแบบอย่าง  ด้วยความสามารถทำให้ อาจารย์ทนงศักดิ์ ได้รับรางวัลอันดับ1 เช่น รางวัลเพื่อแผ่นดินเชียงรายอันเป็นที่รัก อาจารย์ปรับไปตามยุคสมัยปัจจุบัน แต่มีการสอดแทรกภาพวาดวัตถุที่มีจิตวิญญาณของคนทำแฝงอยู่ รูปที่สวยงามต้องให้ความรู้สึก และเข้าถึงคนหมู่มาก เรื่องของศิลปะเหมือนกับงานสถาปัตย์ได้รู้มากเห็นมากก็จะเข้าใจมากขึ้น ประเทศไทย  มีประวัติศาสตร์ที่ดีแบบดั้งเดิม เป็นพื้นฐานงานศิลปะ

ทนงศักดิ์ ปากหวาน-8

ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_4
CR: ภาพจาก FB: บ้านศิลป์ทนงศักดิ์

ศิลปะ เปรียบเหมือนลมหายใจของเรา ทำให้เต็มที่ด้วยความรัก เพราะศิลปะ สอนให้คนทำความดี และความดีงามจะส่งผลให้ สังคม ครอบครัว ประเทศชาติ ซึ่งเป็นคำกล่าว ที่ฝากไว้ จากใจ ศิลปินสายเลือดเชียงรายและ นักเรียน ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต เกียรตินิยมอันดับ1 จิตนาการจากนิทานพื้นบ้านล้านนา และนิทานชาดกพื้นบ้าน เป็นที่ทราบกันดีว่าอาจารย์ทนงศักดิ์  มีความรักและผูกพันกับจิตรกรรมไทยแนวประเพณีไทย ความรู้ความสามารถและฝีมือการวาดภาพโดดเด่น เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรมสามารถสร้างสรรค์งานทั้งสีน้ำมันและสีน้ำ ผลงานที่อาจารย์สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นภาพนามธรรมแสดง เรื่องราวของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีสีสันสดใสงดงาม

ทนงศักดิ์ ปากหวาน-6
Singha Balloon_917_2016 02 14
Singha Balloon_896_2016 02 14 Singha Balloon_906_2016 02 14

ผู้ซึ่งมีแรงบันดาลใจ  จากประสบการณ์จากความรักความผูกพัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพวาด อันงดงามสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมอันยาวนานของชาวเชียงราย ซึมซับจากวิถีชีวิตชนบทที่เรียบง่าย สุข สงบมีความผูกพันกับ วัด ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อ และคำสอนในตำนานนิทานพื้นบ้าน ที่ใช้เนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึง คุณค่าในคติพื้นบ้านล้านนา บวกกับการศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์นำมาผสมผสานอย่างกลมกลืน ซึ่งแสดงถึง ความเชื่อตามคำสอนในพุทธศาสนา เรื่องกฎแห่งกรรม อานิสงค์ผลบุญ บาปบุญคุณโทษ ชาติภพ กระตุ้นให้คนในภาคเหนือเกิดความสนใจ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาพื้นเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_3
CR: ภาพจาก FB: บ้านศิลป์ทนงศักดิ์ ภาพถ่ายขณะ วาดภาพ: ทนงศักดิ์ ปากหวาน

ที่ภูภิรมย์ สิงห์ปาร์คเชียงราย ภาพรูปธรรมของศิลปะไทยที่มีพื้นหลังเป็นพุทธะของพุทธะศาสนาทั้งหมดสื่อถึงปรากฏการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะ  กิจกรรมการวาดรูปนอกสถานที่ ได้เขียนความรู้สึกกับสถานที่ แบบธรรมะ ธรรมชาติ ไร่ชา พืชพรรณธรรมชาติ วิถีการดื่มชา เป็นสัญลักษณ์ของความสงบ ความสวยงามของธรรมชาติอันร่มรื่น เสมือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา การทำคุณงามความดีจะช่วยทำให้สังคมน่าอยู่ การวาดภาพเพื่อสอดแทรกเนื้อหา ธรรมะธรรมชาติมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน
ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_22 ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_7
อาจารย์ทนงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ผมไม่เคยท้อกับงานศิลปะ เพราะว่าศิลปินมีมุมสร้างสรรค์ งานศิลปะ มากมาย
และที่ไร่สิงห์ปาร์ค ศิลปินเขียนภาพสวยๆ ได้เป็น100 มุม  มนุษย์ทุกคน มีความสุข คือ ได้ทำในสิ่งที่เราอยาก
ทำ เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี นิทานพื้นบ้านเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นจุดเริ่มของความคิด บวกับแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากมาย

เพราะงานศิลปะช่วยยกระดับจิตใจ สามารถนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย  ซึ่งแนวความคิดจากคติธรรมในนิทานพื้นบ้านล้านนา ในรูปแบบศิลปะแบบประเพณีผสมผสานระหว่างความเป็นอุดมคติกับทัศนคติบนรูปแบบศิลปะพื้นบ้านล้านนามีอัตลักษณ์เฉพาะตัว  ศิลปะเปรียบเสมือนลมหายใจ

เพื่อแผ่นดินเชียงรายอันเป็นที่รักยิ่ง  อาจารย์ทำงานศิลปะ ปรับไปตามยุคปัจจุบัน ภาพมีการสอดแทรกวัตถุที่มี
จิตวิญญาณของคนทำแฝงอยู่ รูปที่สวยงามต้องให้ความรู้สึก ให้ทันความเปลี่นแปลงและเข้าถึงคนหมู่มาก เรื่องของศิลปะ เหมือนกับงานสถาปัตย์ รู้มากเห็นมากก็เข้าใจมาก เรามีประวัติศาสตร์ที่ดี แบบดั้งเดิมเป็นพื้นฐานศิลปะเหมือนลมหายใจของเรา ศิลปะสอนให้คนทำความดี และความดี ส่งผลให้เรา สังคม ครอบครัว ประเทศชาติ คำกล่าวที่ฝากไว้ จากใจ อย่างศิลปิน  นักเรียน ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต 

ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_8

วันนี้ ได้ค้นพบความมหัศจรรย์ ของศิลปินสายเลือดเชียงราย กับคำกล่าวที่ว่า ไม่กลัวไม่ประสบความสำเร็จ แต่กลัวไม่ได้ทำมากกว่า จุดเริ่มต้น ของบ้านศิลป์ทนงศักดิ์  เชียงราย หลังจากเรียนจบปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาโท จากคณะเดียวกันเมื่อเรียนจบ
กลับสู่บ้านเกิด เพื่อเป็นศิลปินตามความฝัน สร้างบ้านศิลป์ทนงศักดิ์  ด้วยประสบการณ์ ทุ่มเทเวลาศึกษาภาพจิตรกรรม เชื่อมศิลปะสู่สังคม ซึ่งแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะการใช้ชีวิตแล ะวิธีคิดของศิลปิน ถ้ามองโลกในแง่ดี ขยันทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต เราอย่าไปโกงเขา อย่าทำบาป และอย่ามัวมองโลกในแง่ร้าย

Singha Balloon_964_2016 02 14
ทนงศักดิ์ ปากหวาน “a day” ฉบับติสต์ “ศิลปินอินเชียงราย” day เริ่มเล่มแรกปีวอก

ทนงศักดิ์ ปากหวาน งานของอาจารย์ เริ่มต้นจากการศึกษาเรียนรู้ แรงบันดาลใจ จากประสบการณ์ความรักและความผูกพัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดอันงดงาม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมของชาวเชียงราย ที่ซึมซับจากวิถีชีวิตชนบทที่เรียบง่าย สุข สงบซึ่งมีความผูกพันกับ วัด ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อ คำสอนตำนานนิทานพื้นบ้านโดยใช้เนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในคติพื้นบ้านล้านนา

ART-EXHIBITION-BY-CHIANGRAI-ARTIST_5

ประวัติ
ทนงศักดิ์ ปากหวาน

MR. THANONGSAK PAKWAN
วันเดือนปีเกิด 10 มีนาคม 2527 ที่จังหวัด เชียงราย
เลขที่ 392 หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน ดงมะดะ
ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
เบอร์โทรศัพท์  085 381 7248
E-Mail thanongsak_pakwan@msn.com
Facebook/Website http://www.facebook.com/thanongsak.pakwan

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551 ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2554 ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
พ.ศ. 2552 นิทรรศการวิถีแห่งสายน้ำ ณ. The Gallery สีลมแกลลอเรีย กรุงเทพ

ได้รับรางวัลทางศิลปะ เกียรติประวัติ
พ.ศ.2544 รางวัลที่ 1 องค์ประกอบศิลป์  งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2545 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม  นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 14 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
พ.ศ.2548 ร่วมเขียนภาพปฏิทินพุทธประวัติ บริษัท กนกศิลป์
พ.ศ.2549 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 18 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
พ.ศ.2550 รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 19 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 29 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
และได้ทุนไปทัศนศึกษางานศิลปะ ณ. ประเทศเยอรมันนี และอิตาลี
ทุนพระราชทาน “ภูมิพล” ประเภทรางวัลเรียนดี ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต
รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์
พ.ศ.2551 เกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นผู้สร้างชื่อเสียง แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2553 รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 22 โดย บริษัทโตชิบา ประเทศไทย
รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 32 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พ.ศ.2554 รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 33
โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
พ.ศ.2555 รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่14
โดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ.2557 ร่วมเขียนภาพตุงพระบฏ “เพื่อแผ่นดินเชียงรายอันเป็นที่รัก”  ณ วัดร่องขุ่น เชียงราย 5

ในปัจจุบัน:
จิตกรแนวไทยประเพณี แบบอุดมคติ ตรี/โท ศิลปะไทย
อาจารย์พิเศษ มหาจุฬาลงกรณ์ คณะพุทธศิลปะ
อาจารย์พิเศษ หมาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทนงศักดิ์ ปากหวาน-7

เปลว-ทนงศักดิ์ ปากหวาน ศิลปินเชียงรายรุ่นใหม่ เจ้าของชื่อเล่นเปลว เรียกแบบเท่ห์ๆ คนนี้คือ ศีลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ไร้ข้อจำกัดด้านงานศิลปะ  คำนิยามคำว่าศิลปะ สื่อภาพวาดสะท้อนถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ นำปรัชญาธรรมในพุทธศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะพื้นที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยงานศิลปะทำอะไรดี เพื่อให้ศิลปะอยู่ร่วมกับชีวิตจริงได้ ความสุขสำหรับชีวิต  คือการได้ในสิ่งที่เรารัก ผลงานตั้งแต่สมัยเรียน จนกระทั้งได้รับทุน และสำเร็จการศึกษา ขอขอบคุณ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี แม่ทัพใหญ่ค่ายสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ให้การสนับสนุน ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต อย่างต่อเนื่องยาวนาน  เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนหลายๆ ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิต